Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 14:35
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ustalanie wyniku finansowego

W jaki sposób na koniec roku obrotowego ustala się wynik finansowy?


1. Ogólne zasady ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy danej jednostki ustalany jest na koncie 86 "Wynik finansowy". Na koniec roku obrotowego na konto to przenosi się wszystkie zrealizowane (należne) jednostce przychody i koszty związane z tymi przychodami, straty i zyski nadzwyczajne, a także podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
 

Ustalony przez jednostkę na koncie 86 wynik finansowy w postaci zysku netto (saldo Ma konta 86) lub straty netto (saldo Wn konta 86) wykazywany jest w pasywach bilansu w pozycji A.VIII. "Zysk (strata) netto" odpowiednio jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy od przyjętego przez jednostkę sposobu sporządzania rachunku zysków i strat (w postaci porównawczej lub kalkulacyjnej) oraz zasad ewidencji i rozliczania kosztów.

Porównawczy rachunek zysków i strat może być stosowany, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym (na kontach zespołu 4) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (na kontach zespołu 4 i 5). Wykluczone jest stosowanie tego wariantu w sytuacji, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5. W sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, może być stosowany wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Oba warianty rachunku zysków i strat dają ten sam rezultat (wynik) - wynik finansowy obliczony według wariantu porównawczego ma taką samą wartość, jak wynik finansowy obliczony według wariantu kalkulacyjnego.

Niezależnie od sposobu sporządzania rachunku zysków i strat na konto 86 "Wynik finansowy" przenoszone są uzyskane przez jednostkę przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia), pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty operacji finansowych, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

W jednostkach sporządzających porównawczy rachunek zysków i strat na konto 86 "Wynik finansowy" przenoszone są ponadto:

 • wszystkie poniesione koszty rodzajowe, zgromadzone na koncie 40 "Koszty według rodzajów",


 •  
 • zmniejszenia bądź zwiększenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów - w korespondencji z kontem 49 "Rozliczenie kosztów",


 •  
 • obroty wewnętrzne - w korespondencji z kontem 79-0 "Obroty wewnętrzne".

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat metodą porównawczą i prowadzenia równocześnie kont zespołu 4 i 5 przeksięgowania konta 49 "Rozliczenie kosztów" na konto wyniku finansowego dokonuje się po uwzględnieniu księgowania na tym koncie:

 • salda konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" (Wn konto 49, Ma konto 70-1) oraz


 •  
 • salda konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych" (Wn konto 49, Ma konto 79-1).

Natomiast w jednostkach sporządzających kalkulacyjny rachunek zysków i strat na konto "Wynik finansowy" przenoszone są ponadto:

 • rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów, ujmowany na koncie 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",


 •  
 • koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży - jeżeli nie obciążają konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym przy jednoczesnym stosowaniu ewidencji księgowej kosztów w układzie rodzajowym i według miejsc ich powstawania (zespół 4 i 5), koszty rodzajowe nie są przenoszone na konto 86. Salda tych kont są na koniec roku obrotowego przenoszone na stronę Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów".


2. Ustalenie wyniku finansowego w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4

I. Założenia:

1. Na koniec roku obrotowego salda poszczególnych kont wynikowych jednostki (przed przeksięgowaniem) przedstawiały się następująco:

Nr konta
Nazwa konta
Saldo
Wn
Ma
40
"Koszty według rodzajów"
275.000 zł
 
49
"Rozliczenie kosztów"
12.000 zł
 
70-0
"Sprzedaż produktów"  
286.000 zł
73-0
"Sprzedaż towarów"  
97.000 zł
73-1
"Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
65.000 zł
 
75-0
"Przychody finansowe"  
4.000 zł
75-1
"Koszty finansowe"
8.000 zł
 
76-0
"Pozostałe przychody operacyjne"  
22.000 zł
76-1
"Pozostałe koszty operacyjne"
31.000 zł
 
77-0
"Zyski nadzwyczajne"  
3.000 zł
77-1
"Straty nadzwyczajne"
3.000 zł
 
79-0
"Obroty wewnętrzne"  
5.000 zł
87
"Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego"
2.000 zł 
 

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie kosztów działalności operacyjnej (kosztów rodzajowych)
275.000 zł
86
40
2. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
286.000 zł
70-0
86
3. Przeksięgowanie salda konta 49 "Rozliczenie kosztów"
12.000 zł
86
49
4. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów
97.000 zł
73-0
86
5. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów
65.000 zł
86
73-1
6. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
22.000 zł
76-0
86
7. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
31.000 zł
86
76-1
8. Przeksięgowanie przychodów finansowych
4.000 zł
75-0
86
9. Przeksięgowanie kosztów finansowych
8.000 zł
86
75-1
10. Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych
3.000 zł
77-0
86
11. Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych
3.000 zł
86
77-1
12. Przeksięgowanie obrotów wewnętrznych
5.000 zł
79-0
86
13. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
2.000 zł
86
87

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5

I. Założenia:

1. Na koniec roku obrotowego salda poszczególnych kont jednostki (przed przeksięgowaniem) przedstawiały się następująco:

Nr konta
Nazwa konta
Saldo
Wn
Ma
40
"Koszty według rodzajów"
150.000 zł
 
49
"Rozliczenie kosztów"
 
150.000 zł
52-7
"Koszty sprzedaży"
5.000 zł
 
55
"Koszty zarządu"
45.000 zł
 
70-0
"Sprzedaż produktów"
 
170.000 zł
70-1
"Koszt sprzedanych produktów"
94.000 zł
 
74-0
"Sprzedaż materiałów"
 
10.000 zł
74-1
"Wartość sprzedanych materiałów"
7.000 zł
 
75-0
"Przychody finansowe"  
13.000 zł
75-1
"Koszty finansowe"
14.000 zł
 
76-0
"Pozostałe przychody operacyjne"  
25.000 zł
76-1
"Pozostałe koszty operacyjne"
38.000 zł
 
87
"Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego"
1.000 zł
 

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży odnosi bezpośrednio na wynik finansowy.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie kosztów działalności operacyjnej (kosztów rodzajowych)
150.000 zł
86
40
2. Przeksięgowanie kosztów zarządu
45.000 zł
49
55
3. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży
5.000 zł
49
52-7
4. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
170.000 zł
70-0
86
5. Przeksięgowanie kosztu sprzedanych produktów
94.000 zł
49
70-1
6. Przeksięgowanie zmiany stanu produktów: (150.000 zł - 45.000 zł - 5.000 zł - 94.000 zł) =
6.000 zł
49
86
7. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów
10.000 zł
74-0
86
8. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów
7.000 zł
86
74-1
9. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
25.000 zł
76-0
86
10. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
38.000 zł
86
76-1
11. Przeksięgowanie przychodów finansowych
13.000 zł
75-0
86
12. Przeksięgowanie kosztów finansowych
14.000 zł
86
75-1
13. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
1.000 zł
86
87

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

3. Ustalenie wyniku finansowego w jednostce sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5

I. Założenia:

Założenia analogiczne jak w poprzednim przykładzie, przy czym jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie kosztów działalności operacyjnej (kosztów rodzajowych)
150.000 zł
49
40
2. Przeksięgowanie kosztów zarządu
45.000 zł
86
55
3. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży
5.000 zł
86
/b>
52-7
4. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
170.000 zł
70-0
86
5. Przeksięgowanie kosztu sprzedanych produktów
94.000 zł
86
70-1
6. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów
10.000 zł
74-0
86
7. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów
7.000 zł
86
74-1
8. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
25.000 zł
76-0
86
9. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
38.000 zł
86
76-1
10. Przeksięgowanie przychodów finansowych
13.000 zł
75-0
86
11. Przeksięgowanie kosztów finansowych
14.000 zł
86
75-1
12. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
1.000 zł
86
87

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 5

I. Założenia:

1. Na koniec roku obrotowego salda poszczególnych kont jednostki (przed przeksięgowaniem) przedstawiały się następująco:

Nr konta
Nazwa konta
Saldo
Wn
Ma
52-7
"Koszty sprzedaży"
50.000 zł
 
55
"Koszty zarządu"
95.000 zł
 
70-0
"Sprzedaż produktów"  
450.000 zł
70-1
"Koszt sprzedanych produktów"
320.000 zł
 
75-0
"Przychody finansowe"  
3.000 zł
75-1
"Koszty finansowe"
17.000 zł
 
76-0
"Pozostałe przychody operacyjne"  
15.000 zł
76-1
"Pozostałe koszty operacyjne"
6.000 zł
 

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 i sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie (rozliczenie) kosztów zarządu
95.000 zł
86
55
2. Przeksięgowanie (rozliczenie) kosztów sprzedaży
50.000 zł
86
52
3. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
450.000 zł
70-0
86
4. Przeksięgowanie kosztu sprzedanych produktów
320.000 zł
86
70-1
5. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
15.000 zł
76-0
86
6. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
6.000 zł
86
76-1
7. Przeksięgowanie przychodów finansowych
3.000 zł
75-0
86
8. Przeksięgowanie kosztów finansowych
17.000 zł
86
75-1

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Pozostałe z działu „Rachunkowość w przykładach liczbowych”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60