Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Rachunkowość finansowa - sgk.gofin.pl   następny temat

Konsekwencje niezatwierdzenia i niezbadania rocznego sprawozdania finansowego


1. Ustawowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego i jego niedotrzymanie

W jakim terminie zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe?
 

Z końcem czerwca 2011 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe, u których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Kwestie sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego regulują szczegółowo przepisy ustawy o rachunkowości. W świetle art. 52 ust. 1 tej ustawy, sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Najczęściej rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, zatem dzień bilansowy przypada na 31 grudnia danego roku. Z kolei art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje na podstawie podjętej uchwały organu zatwierdzającego, decyzji organu założycielskiego lub w przypadku spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw osób fizycznych - na podstawie oświadczenia woli właściciela. Dla zapewnienia ważności, wymagana jest forma pisemna.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający przyjmuje do wiadomości - jako rzetelne i poprawne - informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

W przypadku rocznych sprawozdań finansowych oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, sprawozdanie finansowe uważa się za zatwierdzone, jeżeli zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, które obejmowało dane sprawozdania finansowego tego oddziału (art. 53 ust. 2b ustawy o rachunkowości).

Nie zatwierdza się rocznego sprawozdania finansowego jednostek, w stosunku do których ogłoszono upadłość i to bez względu na to, czy w rezultacie postępowania upadłościowego ma nastąpić likwidacja firmy (działalność nie będzie kontynuowana), czy zawarcie układu (działalność będzie kontynuowana).

Czy można zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe po 30 czerwca 2011 r.?
 

Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, można tego dokonać w terminie późniejszym.

Taki wniosek wypływa z wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1998 r., sygn. akt I CKN 243/98, w którym stwierdzono, że uchwała podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie 6 miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie tego terminu miało wpływ na jej treść.

Jakie są skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego?
 

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, w jednostkach będących osobami prawnymi, skutkuje przede wszystkim niemożnością dokonania podziału zysku lub pokrycia straty.

W świetle art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może bowiem nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

W odniesieniu do jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego podział lub pokrycie wyniku finansowego netto tych jednostek może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (por. art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki kapitałowej, dokonany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto są nieważne z mocy prawa.

Nieważność podziału lub pokrycia wyniku finansowego pozbawia wspólników spółki kapitałowej prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy, uniemożliwia zwiększenie kapitału zakładowego lub zapasowego spółki, a także pokrycie strat z lat ubiegłych. Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego są więc dotkliwe zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Nieco inaczej traktuje się zatwierdzanie sprawozdań finansowych spółek osobowych, których organem zatwierdzającym roczne sprawozdania są wspólnicy tych spółek. W przypadku spółek osobowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku po zakończeniu roku obrotowego niezależnie od faktu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lipca 2008 r., sygn. akt IV CSK 101/08:

"(...) Niedopełnienie przez spółkę administracyjnego obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego w oznaczonym czasie nie uprawnia do uchylenia się od wypłaty zysku należnego wspólnikowi (...). Przyjęcie odmiennego stanowiska trwale pozbawiałoby wspólnika spółki jawnej realnego udziału w zyskach w poszczególnych okresach obliczeniowych (...)".
 

Jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w ustawie o rachunkowości, to jednostka jest zobowiązana złożyć sprawozdanie finansowe w rejestrze sądowym dwukrotnie.

Stosownie bowiem do art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy nie nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy złożyć je w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu razem z:

  • odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

  • opinią biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) lub informacją o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia (jeśli jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe),

  • sprawozdaniem z działalności jednostki (dotyczy tylko jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, do Krajowego Rejestru Sądowego może być złożone niezatwierdzone sprawozdanie finansowe. Termin na złożenie takiego sprawozdania wynosi 15 dni od upływu dnia, w którym minął termin do zatwierdzenia sprawozdania.

Należy jednak pamiętać, iż fakt niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie zwalnia jednostki z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych za ubiegły rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, choć do momentu zatwierdzenia może to nie być ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. W myśl bowiem art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zatem nie powinna występować sytuacja, w której sprawozdanie finansowe jednostki będzie niezatwierdzone w dłuższym okresie. Jednostka powinna starać się usunąć przyczyny, które spowodowały niezatwierdzenie tego sprawozdania finansowego.

Czy kierownik jednostki jest zagrożony sankcjami, jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego?

Nie. Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego nie jest zagrożone karą. Niemniej jednak, jak już wskazano wyżej, w jednostkach będących osobami prawnymi, do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie można dokonać podziału wyniku finansowego.


2. Odpowiedzialność karna za niewypełnienie obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego

Jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega ustawowemu obowiązkowi badania, powinny poddać badaniu to sprawozdanie przed zatwierdzeniem. Co grozi jednostce za niespełnienie tego obowiązku? Czy niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu ma jeszcze jakieś inne konsekwencje?
 

W świetle art. 79 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Osobą ponoszącą odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości jest kierownik jednostki i to właśnie jemu grożą sankcje z tytułu niewykonania przez jednostkę obowiązków nałożonych przepisami ustawy o rachunkowości.

W jednostkach objętych ustawowym obowiązkiem badania sprawozdania finansowego, niepoddanie go badaniu utrudnia wykonanie innych obowiązków nałożonych na jednostkę przepisami ustawy o rachunkowości, tj.:

  • nie można zatwierdzić sprawozdania, które powinno być wcześniej zbadane,

  • nie można dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego, które mogą nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami,

  • nie jest możliwe udostępnienie wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom opinii wraz z raportem biegłego rewidenta w wymaganym terminie,

  • nie można złożyć w sądzie rejestrowym zatwierdzonego sprawozdania finansowego, które nie może być zatwierdzone z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania,

  • nie jest możliwe złożenie do ogłoszenia sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta oraz odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o jego zatwierdzeniu i podziale zysku lub pokryciu straty - z uwagi na nieprzeprowadzenie badania.


 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Rachunkowość finansowa - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Rachunkowość finansowa”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60