Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Rachunkowość budżetowa  »  Nadwyżka środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym samorządowego zakładu ...

Nadwyżka środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym samorządowego zakładu budżetowego

źródło:
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (279) z dnia 1.08.2010

Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Na koniec 2009 r. w naszym zakładzie wystąpiła nieplanowa nadwyżka środków obrotowych. W których pozycjach sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki) powinna być zaprezentowana ta nadwyżka?

Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 28 lipca 2006 r.

Zasady ustalania nadwyżki środków obrotowych i terminy ich wpłat do budżetu zawarte są w rozdziale 3 "Sposób i terminy ustalania nadwyżki, zaliczkowych wpłat i rocznych rozliczeń" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. nr 116, poz. 783 ze zm.).

Z opisu do konta 225 "Rozrachunki z budżetem" (ujętego w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006 r.) wynika, iż służy ono do ewidencji rozrachunków z budżetami, m.in. z tytułu dotacji, podatków i nadwyżek środków obrotowych. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się zobowiązania wobec budżetów i wypłaty od budżetów.

Z kolei z opisu do konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" wynika, iż służy ono m.in. do ewidencji nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych. Na stronie Wn konta 820 ujmuje się m.in. należne lub dokonane wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych. Konto 820 ulega zamknięciu poprzez przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.
 

Ujętą na koncie 820 nadwyżkę środków obrotowych należy wykazać w pasywach bilansu w pozycji A.III. "Nadwyżka środków obrotowych (-)" (por. załącznik nr 5 do rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006 r. - wzór bilansu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej). W zestawieniu zmian w funduszu jednostki nadwyżkę środków obrotowych wykazuje się w pozycji VI. "Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych" (por. załącznik nr 9 do rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006 r. - wzór zestawienia zmian w funduszu jednostki). Nie wykazuje się przedmiotowej nadwyżki w rachunku zysków i strat.


Pozostałe z działu „Rachunkowość budżetowa”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60