Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis PODATEK VAT  »  Obrót z zagranicą  »  Zakup licencji od kontrahenta zagranicznego

Poniższe wyjaśnienia dotyczą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2010 r. nr 75, poz. 473), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Zakup licencji od kontrahenta zagranicznego

źródło:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (702) z dnia 1.07.2010

Od kontrahenta unijnego kupiliśmy licencję na program komputerowy (licencja na okres 2 lat). Po kilku dniach od otrzymania faktury należność uregulowaliśmy. Czy import usług powinien być wykazany w dniu wystawienia faktury, czy w ostatnim dniu danego roku (w odpowiedniej części)? Jaki kurs przyjąć do przeliczenia tej faktury?

Zgodnie z zasadą ogólną, miejscem opodatkowania usługi świadczonej przez kontrahenta zagranicznego na rzecz podatnika jest kraj siedziby (stałego miejsca zamieszkania) nabywcy (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Wprawdzie m.in. dla usług sprzedaży praw lub udzielania licencji określono odrębne miejsce świadczenia (w art. 28l ww. ustawy), lecz przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy usługa świadczona jest dla niepodatnika (np. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Nie może mieć zatem zastosowania w przedmiotowej sprawie.

WAŻNE: Podatnik nabywający usługę licencyjną od kontrahenta zagranicznego ma obowiązek rozliczenia importu usług. Powinien w tym celu wystawić fakturę wewnętrzną i wykazać VAT należny i naliczony, który - jeżeli zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych - podlega odliczeniu powodując, że ostatecznie podatnik nie poniesie ciężaru podatku (VAT należny i naliczony będą bowiem sobie równe).

Obowiązek podatkowy w VAT

Skoro dla zakupu usługi licencyjnej zastosowanie mają ogólne zasady ustalania miejsca świadczenia usługi, to moment powstania obowiązku podatkowego należy określić na podstawie art. 19 ust. 19a i 19b ustawy o VAT. Obowiązek ten - co do zasady - powstanie więc z chwilą wykonania usługi. Ponieważ jednak usługa ma charakter ciągły, to jeżeli:

1) w umowie określono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, to należałoby uznać, że usługa została wykonana z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, aż do momentu zakończenia świadczenia usługi,

2) usługa świadczona jest przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności - wówczas uznaje się, że usługa została wykonana z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Jeżeli jednak przed ww. terminem podatnik dokona zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie w dniu dokonania tej zapłaty.

Jednocześnie zaznaczamy, że data wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego nie wpływa na termin powstania obowiązku podatkowego. Ten bowiem zależy jedynie od daty wykonania usługi (upływu okresu rozliczeniowego) i od terminu dokonania zapłaty.

W pytaniu wskazano, że po otrzymaniu faktury podatnik uregulował zobowiązanie. Nie sprecyzowano jednak, czy faktura i opłata dotyczyły całego okresu, na który licencję zakupiono, czy też jedynie danego miesiąca. Dlatego też w poniższych przykładach przedstawimy każdą z ww. ewentualności.
 

Przykład

Podatnik zakupił od kontrahenta zagranicznego licencję na program komputerowy na 2 lata (od maja 2010 r. do kwietnia 2012 r.). Zapłata za usługę miała nastąpić jednorazowo, po otrzymaniu faktury. Fakturę tę otrzymano 27 maja br., a zapłaty dokonano 8 czerwca br. Obowiązek podatkowy powstał (od całej wartości usługi) 8 czerwca br. (w dniu dokonania zapłaty).


Przykład

Załóżmy, że zgodnie z umową, zapłata za usługę, o której mowa w poprzednim przykładzie, ma zostać uregulowana dopiero w styczniu 2011 r. Ponieważ w ciągu roku dla tej usługi nie upływa termin rozliczeń lub płatności, obowiązek podatkowy powstanie z upływem danego roku, czyli 31 grudnia br. (w części dotyczącej 2010 r.), a od pozostałej kwoty należności - w dniu dokonania zapłaty (tj. w styczniu 2011 r.).


Przykład

Podatnik zakupił od kontrahenta zagranicznego licencję na program komputerowy na 2 lata. Ustalono miesięczny cykl rozliczeń, a opłaty mają być dokonywane do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Obowiązek podatkowy powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. odpowiednio: 31 maja, 30 czerwca, 31 lipca, itp. (bez względu na to, czy podatnik ureguluje zobowiązanie terminowo, czy też w ogóle zapłaty nie dokona). Jedynie w przypadku, gdyby podatnik dokonał zapłaty wcześniej (tj. przed 31 maja, 30 czerwca, itd.) - obowiązek podatkowy powstałby w dniu dokonania tej zapłaty.

Jaki kurs walut zastosować?

Dla celów VAT kwoty wykazane w fakturach w walutach obcych przelicza się generalnie według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli jednak zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, kwoty wykazane w fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Ten przepis może mieć zastosowanie w przypadku importu usług, o czym szczegółowo pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 18 z 20 czerwca br. Przypomnijmy jedynie, że zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337 ze zm.), usługa, która dla nabywcy stanowi import usług, może być udokumentowana fakturą wystawioną nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem tego obowiązku. Wprawdzie w przepisie tym nie sprecyzowano, o którą fakturę tu chodzi (tj. o fakturę od kontrahenta zagranicznego, czy też o fakturę wewnętrzną wystawianą przez nabywcę usługi), lecz wątpliwości te nie będą miały znaczenia, jeżeli podatnik (usługobiorca) wystawi fakturę wewnętrzną w dniu wystawienia faktury przez usługodawcę (o ile umożliwi to terminowe rozliczenie VAT od importu usługi).

WAŻNE: Jeżeli faktura dokumentująca import usług jest wystawiona przed terminem powstania obowiązku podatkowego (lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed tym terminem), do przeliczenia kwoty wykazanej w walucie obcej należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przykład

Podatnik zakupił od kontrahenta zagranicznego licencję na program komputerowy. W dniu 8 czerwca br. kontrahent wystawił fakturę za cały okres korzystania z licencji. W tym samym dniu podatnik wystawił fakturę wewnętrzną. Zapłaty dokonano 15 czerwca br. Data zapłaty wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ fakturę wystawiono w ciągu 30. dni przed powstaniem tego obowiązku (tj. w ustawowym terminie), do przeliczenia kwoty wykazanej w fakturze w walucie obcej należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. z 7 czerwca br.
 


Przykład

Podatnik zakupił licencję. Ustalono miesięczne okresy rozliczeniowe. Za usługę za maj br. kontrahent wystawił fakturę z datą 2 czerwca br. Zapłaty dokonano 8 czerwca br.

Obowiązek podatkowy powstał z upływem okresu rozliczeniowego, tj. 31 maja br. Ponieważ przed tym terminem nie wystawiono faktury, do przeliczenia podstawy opodatkowania i VAT od importu usług należy przyjąć średni kurs NBP z 28 maja br. (30 maja br. - dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego - przypadał w niedzielę).


Pozostałe z działu „Obrót z zagranicą”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60