Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 13:28
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 402.488
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Podatek dochodowy od osób prawnych - sgk.gofin.pl   następny temat

Wycena waluty obcej na dzień bilansowy a podatkowe różnice kursowe

Kupiliśmy walutę obcą, którą zamierzamy wycenić do bilansu według kursu przyjętego do wyceny zakupu waluty, tj. kursu historycznego, nie rozliczając różnic kursowych (nie prowadzimy kupna/sprzedaży walut obcych). Czy będzie to prawidłowe dla celów podatku dochodowego?

Posiadane przez jednostkę składniki aktywów (np. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach walutowych lub znajdujące się w kasie walutowej) i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Zasada ta nie dotyczy jedynie gotówki znajdującej się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych, którą wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, w wysokości nie wyższej jednak od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP. Powyższe regulacje zostały zawarte w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, jednostka nie prowadzi kupna/sprzedaży walut obcych. Nie ma zatem uzasadnienia do tego, aby posiadaną walutę obcą wyceniała na dzień bilansowy według kursu, po którym nastąpił jej zakup (tj. kursu historycznego). Prawidłowym kursem do tej wyceny będzie natomiast średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy. Kurs ten najprawdopodobniej różni się od kursu zakupu waluty obcej, wobec czego powstaną różnice kursowe. Różnice te, co do zasady, zaliczane są do przychodów (różnice dodatnie) lub kosztów finansowych (różnice ujemne), a w uzasadnionych przypadkach mogą być zaliczone do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 30 ust. 4 ww. ustawy).

Dla celów podatku dochodowego różnice kursowe mogą być ustalane na podstawie art. 15a ustawy o PDOP albo zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (zob. art. 9b ustawy o PDOP).

Podatnicy, którzy różnice kursowe ustalają w oparciu o art. 15a ustawy o PDOP, nie uwzględniają w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych na skutek wyceny bilansowej. Takiej możliwości nie dają bowiem ww. przepisy.

Natomiast podatnicy, którzy różnice kursowe ustalają według przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów wszystkie ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe (art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP). Tak stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1288/09/BG:

"(...) podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe. Rozwiązania wynikające z rachunkowości określają zatem skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jako że ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej, to metodologia obliczania tych różnic kursowych nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe. (...)"

Podsumowując:

Jeżeli firma dla celów podatkowych ustala różnice kursowe:

  • metodą podatkową - to nie zalicza do przychodów/kosztów podatkowych różnic kursowych powstałych na skutek wyceny bilansowej,

  • na podstawie przepisów o rachunkowości - uwzględnia w rachunku podatkowym bilansowe różnice kursowe.

Przykład

Spółka posiada na rachunku walutowym 25.000 euro, które wcześniej zakupiła w banku, po kursie wynoszącym 4,38 zł/euro, co dało kwotę 109.500 zł. Średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy wyniósł 4,42 zł/euro, wobec czego na dzień bilansowy wartość waluty obcej wynosiła 110.500 zł. Różnice kursowe powstałe z wyceny bilansowej spółka stornuje pod datą 1 stycznia następnego roku obrotowego zapisami ujemnymi. Podane kursy są kursami przykładowymi.

Dekretacja:
 

Opis operacji:
Kwota
Konto
Dla celów podatku dochodowego
Wn
Ma
różnice 
kursowe 
ustalane 
metodą podatkową
różnice 
kursowe 
ustalane na podstawie 
przepisów 
o rachunkowości
1.  (PK) Zaksięgowanie dodatniej różnicy kursowej powstałej na skutek wyceny waluty obcej na rachunku walutowym na dzień bilansowy [25.000 euro x (4,42 zł/euro - 4,38 zł/euro)]:
1.000 zł
13-1
75-0
różnica 
kursowa niepodatkowa 
podatkowa 
różnica kursowa
2. (PK) Wystornowanie różnicy kursowej pod datą 1 stycznia 2012 r.:
- 1.000 zł
13-1
75-0
różnica 
kursowa niepodatkowa
podatkowa 
różnica kursowa

 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Podatek dochodowy od osób prawnych - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób prawnych”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60