Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r., godz. 09:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 386.218
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sgk.gofin.pl   następny temat

Jak ustalić i od kiedy naliczać nową składkę wypadkową?

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Od dzisiaj, tj. 1 kwietnia 2012 r., rozpoczął się nowy rok składkowy i będzie on trwał do 31 marca 2013 r. Składkę wypadkową ustaloną według "nowej" stopy procentowej po raz pierwszy płatnicy rozliczą w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za kwiecień 2012 r. (które przekażą w maju 2012 r.).

Płatnicy, którym ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki wypadkowej, otrzymają stosowne zawiadomienie. Pozostali płatnicy muszą ją ustalić samodzielnie.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się w oparciu o:

 • ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.), zwaną ustawą wypadkową,

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 285), zwanego rozporządzeniem wypadkowym.

Warto pamiętać!

Ustalona na dany rok składkowy stopa procentowa składki wypadkowej dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych, za które płatnik ją rozlicza, niezależnie od tytułu ubezpieczenia danej osoby.

Dla prawidłowego ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej ważne jest ustalenie przez płatnika liczby osób, które zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego.

2.1. Ustalenie liczby ubezpieczonych

Zasady ustalania liczby ubezpieczonych dla celów określenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są takie same, jak przy ustalaniu liczby ubezpieczonych dla celów sporządzania informacji ZUS IWA. Aby więc ustalić stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej od 1 kwietnia 2012 r., płatnik powinien obliczyć liczbę ubezpieczonych jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2011 r. i liczby miesięcy, przez które w 2011 r. płatnik był zgłoszony w ZUS przez co najmniej 1 dzień. Liczbę tę zaokrągla się do jedności:

 • w górę - jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub

 • w dół - jeśli końcówka jest mniejsza od 0,5.

Wzór do obliczenia liczby ubezpieczonych 
dla celów ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej:

suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 
wypadkowemu w każdym z miesięcy poprzedniego 
roku kalendarzowego
Liczba ubezpieczonych = 

 
liczba miesięcy, w których płatnik w poprzednim roku 
kalendarzowym zgłaszał osoby do ubezpieczenia wypadkowego

W liczbie miesięcy płatnik powinien uwzględnić tylko te, w których był on płatnikiem składki na ubezpieczenie wypadkowe przez co najmniej jeden dzień. Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę należy uwzględnić jako jednego ubezpieczonego.
 

Osoby, których płatnik nie wlicza do liczby ubezpieczonych:
 • podlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, ale niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu (np. chałupnicy),

 • przebywające cały miesiąc na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,

 • pobierające przez cały miesiąc zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

 • odbywające przez cały miesiąc zasadniczą służbę wojskową,

 • mające za dany miesiąc rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Inaczej ustala liczbę ubezpieczonych płatnik, który został zgłoszony w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku. Liczbę ubezpieczonych ustala on na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca, od którego został on zgłoszony w ZUS jako płatnik składek. Zasadę tę stosuje się jednak tylko w stosunku do płatników, którzy:

 • są zgłaszani po raz pierwszy w ZUS (przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się wówczas pod uwagę miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpieczony),

 • w poprzednim roku kalendarzowym byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku nie zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego ani jednej osoby,

 • byli skreśleni z krajowego rejestru gospodarki narodowej REGON na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2.2. Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana przez ZUS

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ZUS ustali płatnikom zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego w 2011 r. co najmniej 10 osób, którzy (ze względu na ciążący na nich obowiązek) przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2011, 2010 oraz 2009.

ZUS informuje płatnika o wysokości stopy procentowej obowiązującej w nowym roku składkowym do 20 kwietnia danego roku. Jeżeli do tego dnia płatnik nie otrzyma takiego zawiadomienia, powinien zwrócić się do ZUS właściwego ze względu na swoją siedzibę o podanie aktualnej wysokości stopy procentowej składki wypadkowej na nowy rok składkowy.

2.3. Składka wypadkowa dla małych płatników oraz niepodlegających wpisowi do rejestru REGON

Dla płatników składek, którzy:

 • podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

 • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, niezależnie od tego, ile osób zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego,

stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Tak wynika z art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej.

Od 1 kwietnia 2012 r. najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi 3,86%. Oznacza to, że od tego dnia stopa procentowa składki wypadkowej dla wymienionych płatników wynosi 1,93% (tj. 50% z 3,86%).

2.4. Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana zgodnie z rodzajem działalności

Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego powyżej 9 ubezpieczonych, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, muszą samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. Dokonują tego w oparciu o grupę działalności, do której należą (art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Grupę działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Jest w nim podany rodzaj przeważającej działalności określony według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.), do której dany płatnik został zaklasyfikowany.

Płatnicy, o których mowa, powinni ustalać stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia wypadkowego. Należy z niej odczytać wysokość stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności, do której dany płatnik został zaklasyfikowany według kodu PKD na poziomie sekcji.

Rodzaj działalności oznaczony jest 5-znakowym kodem alfanumerycznym, np. 45.20.Z - "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli". Dwie pierwsze cyfry z tego kodu określają, do jakiego działu w ramach sekcji dany podmiot został zaklasyfikowany, np. 45 - że został zaklasyfikowany do sekcji G - "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle". Z tabeli z załącznika nr 2 do rozporządzenia wypadkowego wynika, że właściwa dla tego płatnika stopa procentowa składki wypadkowej od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 0,93%.
 

Przykład

W 2011 r. spółka cywilna zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób:
 

Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
Liczba ubezpieczonych
10
10
10
11
11
11
Miesiąc
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Liczba ubezpieczonych
12
11
11
10
9
9

Suma ubezpieczonych w 2011 r. wyniosła 125. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki wypadkowej wynosi 10, zgodnie z wyliczeniem: 125 ubezpieczonych : 12 m-cy = 10,417.

Na podstawie danych ujętych w zaświadczeniu REGON spółka ustaliła, że została zaklasyfikowana:

 • do rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 oznaczonej kodem 69.20.Z - "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe",

 • do sekcji M - "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - na podstawie dwóch pierwszych cyfr (69) kodu PKD.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wypadkowego, dla grupy działalności zaklasyfikowanej do sekcji M - "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna", stopa procentowa składki wypadkowej od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 0,93%.

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE 
OD 1 KWIETNIA 2012 R.

Lp.
Grupy działalności
Kod PKD*
Kategorie ryzyka
Stopy 
procentowe składki (%)
1
2
3
4
5
1
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
A-01
9
2,53
2
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
A-02
13
3,60
3
Rybactwo
A-03
5
1,47
4
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
B-05
14
3,86
5
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
B-06
12
3,33
6
Górnictwo rud metali
B-07
13
3,60
7
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
B-08
7
2,00
8
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
B-09
10
2,80
9
Produkcja artykułów spożywczych
C-10
6
1,73
10
Produkcja napojów
C-11
6
1,73
11
Produkcja wyrobów tytoniowych
C-12
4
1,20
12
Produkcja wyrobów tekstylnych
C-13
5
1,47
13
Produkcja odzieży
C-14
3
0,93
14
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
C-15
4
1,20
15
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
C-16
9
2,53
16
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
C-17
7
2,00
17
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
C-18
3
0,93
18
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
C-19
5
1,47
19
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
C-20
5
1,47
20
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C-21
4
1,20
21
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
C-22
6
1,73
22
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
C-23
8
2,26
23
Produkcja metali
C-24
10
2,80
24
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
C-25
7
2,00
25
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
C-26
4
1,20
26
Produkcja urządzeń elektrycznych
C-27
6
1,73
27
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
C-28
7
2,00
28
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
C-29
6
1,73
29
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
C-30
9
2,53
30
Produkcja mebli
C-31
7
2,00
31
Pozostała produkcja wyrobów
C-32
5
1,47
32
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
C-33
7
2,00
33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
D-35
5
1,47
34
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
E-36
6
1,73
35
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
E-37
5
1,47
36
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
E-38
8
2,26
37
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
E-39
5
1,47
38
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
F-41
7
2,00
39
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
F-42
8
2,26
40
Roboty budowlane specjalistyczne
F-43
6
1,73
41
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
G-45
3
0,93
42
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
G-46
4
1,20
43
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
G-47
3
0,93
44
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
H-49
5
1,47
45
Transport wodny
H-50
7
2,00
46
Transport lotniczy
H-51
4
1,20
47
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
H-52
6
1,73
48
Działalność pocztowa i kurierska
H-53
5
1,47
49
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
I
3
0,93
50
Informacja i komunikacja
J
3
0,93
51
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
K
2
0,67
52
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
L
3
0,93
53
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
M
3
0,93
54
Wynajem i dzierżawa
N-77
4
1,20
55
Działalność związana z zatrudnieniem
N-78
4
1,20
56
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
N-79
2
0,67
57
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
N-80
3
0,93
58
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
N-81
5
1,47
59
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
N-82
2
0,67
60
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne
O, U
3
0,93
61
Edukacja
P
3
0,93
62
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Q
4
1,20
63
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
R
3
0,93
64
Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
S, T
3
0,93

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).


 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60