Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 395.587
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
II.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Rozliczanie podatku przez płatników - sgk.gofin.pl   następny temat

Roczne obliczenie podatku PIT-40

Kto, gdzie i kiedy składa PIT-40?

Obowiązek złożenia rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 mają płatnicy, którym przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym podatnik złożył oświadczenie PIT-12. Szerzej na temat możliwości złożenia takiego oświadczenia pisaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 1 z br. w artykule pt. " Oświadczenie PIT-12 ".

Do płatników, którzy po otrzymaniu takiego oświadczenia obowiązani są sporządzić PIT-40 zalicza się:

 • zakłady pracy obowiązane do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 updof),
   
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które pobierały w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (art. 33 updof),
   
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy (art. 35 ust. 1 pkt 1 updof),
   
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty stypendiów (art. 35 ust. 1 pkt 2 updof),
   
 • areszty śledcze oraz zakłady karne wypłacające należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym (art. 35 ust. 1 pkt 4 updof),
   
 • centrum integracji społecznej pobierające zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - Dz. U. nr 122, poz. 1143 ze zm. (art. 35 ust. 1 pkt 7 updof).

Roczne obliczenie podatku, o którym mowa składa się w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli jednak podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, PIT-40 składa się w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-40 należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego.

Oznacza to, że PIT-40(16) za 2010 r. należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.

Co wykazuje się w PIT-40?

Aby dokonać rocznego obliczenia podatku, płatnik:

 • ustala przychód osiągnięty przez podatnika w danym roku podatkowym,
   
 • uwzględnia zryczałtowane koszty uzyskania przychodów lub na wniosek podatnika koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych (o ile wydatki są wyższe od kosztów zryczałtowanych),
   
 • oblicza dochód będący różnicą pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
   
 • ustala sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie roku podatkowego,
   
 • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,
   
 • odlicza od dochodu, na wniosek podatnika zwrócone płatnikowi świadczenia (o ile nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek),
   
 • ustala podstawę obliczenia podatku,
   
 • oblicza podatek przy zastosowaniu właściwej stawki podatkowej,
   
 • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w ciągu roku ze środków podatnika (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki),
   
 • dolicza do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • ustala podatek należny za dany rok podatkowy,
   
 • ustala kwotę:
   
  • do zapłaty - będącą różnicą między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika w ciągu roku, albo
    
  • nadpłaty - będącą różnicą między sumą zaliczek pobranych przez płatnika w ciągu roku a podatkiem należnym.

Podatek wynikający z dokonanego przez płatnika obliczenia rocznego jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Bez względu na to czy z rocznego obliczenia podatku wyniknie nadpłata, czy niedopłata podatku, powstałą różnicę płatnik ma obowiązek rozliczyć.

Jeżeli wystąpiła niedopłata, płatnik powstałą różnicę pobiera z dochodu osiągniętego przez podatnika za marzec roku następnego (lub na wniosek podatnika za kwiecień roku następnego). Gdyby stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub lutym, wówczas powstałą niedopłatę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną niedopłatę płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Jeżeli jednak z PIT-40 wynikła nadpłata, płatnik zalicza ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki nadal pozostaje nadpłata, zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce, płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R.

Pytania i odpowiedzi

1) Od kwietnia 2010 r. zatrudniamy pracownika, który w okresie od stycznia do marca 2010 r. pracował w innym zakładzie pracy. Czy możemy mu sporządzić PIT-40, w którym rozliczymy dochody uzyskane w obu zakładach pracy?

Pracodawca nie może za 2010 r. dokonać rocznego obliczenia podatku pracownikowi, który w 2010 r. uzyskiwał przychody ze stosunku pracy również u innego pracodawcy.

Aby pracodawca mógł rozliczyć dochody osiągnięte przez pracownika, niezbędne jest złożenie przez tego pracownika oświadczenia PIT-12, w którym potwierdzi, że w roku podatkowym nie osiągnął innych dochodów poza dochodami osiągniętymi u obecnego płatnika. Wyjątkiem są dochody określone w art. 30-30c oraz art. 30e updof.

Uzyskanie w danym roku dochodów ze stosunku pracy również od innego pracodawcy wyklucza możliwość złożenia obecnemu pracodawcy PIT-12. W konsekwencji żaden z zakładów pracy nie może dokonać temu pracownikowi rocznego obliczenia podatku. Każdy z nich powinien jednak wystawić pracownikowi informację PIT-11, na podstawie tych informacji pracownik sporządzi zeznanie roczne.

2) Czy zakład pracy może rozliczyć dochody małoletniego ucznia zatrudnionego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Zakład pracy może sporządzić PIT-40 młodocianemu pracownikowi.

Jeżeli młodociany pracownik złożył płatnikowi w ustawowym terminie PIT-12, to jest on podstawą do sporządzenia PIT-40. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają rozliczenia PIT-40 od wieku podatnika. Bez znaczenia jest tu, że podatnik jest osobą małoletnią.

Dodajmy, że po otrzymaniu PIT-12 płatnik jest obowiązany sporządzić PIT-40 nawet wówczas, gdy zaliczka na podatek obliczona od dochodów młodocianego pracownika wynosi 0 zł.

3) Podatnik w okresie od stycznia do maja 2010 r. uzyskiwał w naszej firmie przychody z tytułu umowy zlecenia. Od czerwca został zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy mając oświadczenie PIT-12, powinniśmy sporządzić mu PIT-40 za 2010 r. obejmujący przychody z tych dwóch źródeł?

Płatnik powinien dokonać rocznego obliczenia podatku, od sumy dochodów z tytułu umowy zlecenia i umowy o pracę.

Mimo iż podatnik do maja 2010 r. osiągał przychody z umowy zlecenia, tj. przychody niepowodujące obowiązku dokonywania przez płatnika rocznego obliczenia podatku, osiąganie od czerwca 2010 r. przychodów ze stosunku pracy obliguje zakład pracy do dokonania na wniosek pracownika rocznego obliczenia podatku za 2010 r. Warunkiem sporządzenia PIT-40 jest złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12, w którym stwierdzi m.in., że poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e updof. W omawianym przypadku dochody podatnika z tytułu umowy zlecenia, jak i umowy o pracę osiągnięte zostały u tego samego płatnika. Wspomniany warunek jest więc spełniony. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby płatnik sporządził podatnikowi za 2010 r. roczne obliczenie podatku, w którym rozliczy dochody z umowy zlecenia i umowy o pracę.

4) W dniu 4 stycznia 2011 r. pracownik złożył oświadczenie PIT-12. W tym samym miesiącu porzucił pracę. Z rocznego obliczenia podatku wynika niedopłata w wysokości 8 zł, której nie będzie można pobrać z przychodów pracownika. Co w takiej sytuacji ma zrobić zakład pracy?

Zakład pracy zamiast PIT-40 powinien wystawić PIT-11.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest regulacji dotyczących odstąpienia przez płatnika od czynności rocznego obliczenia podatku, ale w szczególnych sytuacjach taka sytuacja może mieć miejsce. Jeżeli z obiektywnych powodów płatnik nie może dokonać wszystkich czynności związanych z rocznym obliczeniem podatku, powinien odstąpić od sporządzenia PIT-40. Wówczas zamiast jego sporządzenia, powinien wystawić informację PIT-11, do której warto dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny odstąpienia od dokonania rocznego obliczenia podatku.

5) Czy osobę, która w 2010 r. uzyskała wyłącznie przychody z umowy zlecenia zawartej z jednym płatnikiem można rozliczyć na PIT-40?

Płatnik nie może sporządzić PIT-40 podatnikowi, który w danym roku podatkowym uzyskał wyłącznie przychody z umowy zlecenia od tego płatnika.

Jak wynika z art. 37 ust. 1 updof, do sporządzenia PIT-40 obowiązani są płatnicy pobierający miesięczne zaliczki na podatek określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 updof, którym podatnik złożył PIT-12. W przepisach tych nie zostali wyszczególnieni płatnicy pobierający zaliczki na podatek od dochodów z umowy zlecenia. Oznacza to więc, że zleceniodawca nie jest uprawniony do dokonania rocznego obliczenia podatku osobom, które uzyskują od niego wyłącznie dochody z umowy zlecenia.

6) Czy zakład pracy w PIT-40 może zastosować pracownikowi podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli koszty takie nie były stosowane w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek (chociaż pracownik złożył stosowne oświadczenie)?

Prawo uwzględnienia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w PIT-40 przysługuje bez względu na to, jakie koszty były stosowane w trakcie roku.

Złożenie przez pracownika w 2010 r. oświadczenia, iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i że nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę, upoważnia zakład pracy do uwzględniania temu pracownikowi podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek.

Niezastosowanie tych kosztów w trakcie roku nie oznacza, że podatnik bezpowrotnie traci do nich prawo. Skoro prawo do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przysługuje, to nie ma przeszkód, aby koszty te uwzględnić w rocznym obliczeniu podatku.

7) Pracownik dojeżdżał w 2010 r. do pracy pociągiem i wydawał na te dojazdy więcej niż wynoszą miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Czy dokonując rocznego obliczenia podatku za 2010 r., możemy uwzględnić temu pracownikowi faktyczne wydatki na dojazdy do pracy?

Jeżeli roczne ryczałtowe koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazdy do zakładu pracy pociągiem, w PIT-40 można przyjąć koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika, o ile są one udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Możliwość taka wynika z art. 22 ust. 11 updof. Przypominamy, że zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych możliwe jest, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • roczne ryczałtowe koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazdy do zakładu pracy,
   
 • dojazd odbywał się środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej,
   
 • poniesione przez podatnika wydatki udokumentowane są wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

8) W jakiej wysokości należy uwzględnić w PIT-40 koszty uzyskania przychodów pracownikom, którzy przepracowali cały 2010 r., ale ze względu na problemy finansowe zakładu pracy otrzymali w tym roku tylko 11 wypłat wynagrodzeń?

W PIT-40 należy wykazać koszty uzyskania przychodów za 12 miesięcy.

Dokonanie 11 wypłat wynagrodzeń spowodowało, że w 2010 r. powstał przychód za 11 miesięcy, a co za tym idzie, przy obliczaniu zaliczek na podatek uwzględniono w tym roku koszty uzyskania przychodów także za 11 miesięcy. Pracownicy jednak świadczyli pracę przez 12 miesięcy. Skutkiem niewypłacenia wynagrodzenia za 1 miesiąc jest "utrata" w ciągu roku na etapie ustalania zaliczek na podatek kosztów uzyskania przychodów za 1 miesiąc. Nie oznacza to jednak, że podatnicy utracą te koszty definitywnie. Pracownikom tym przysługują bowiem za 2010 r. koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Dokonując rocznego obliczenia podatku, zakład pracy powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów również za ten miesiąc, w którym pracownicy świadczyli pracę, a nie otrzymali wynagrodzenia.

9) Czy otrzymany od zakładu pracy PIT-40 powinienem złożyć w urzędzie skarbowym?

Podatnik otrzymanego od zakładu pracy PIT-40 nie składa w urzędzie skarbowym.

To płatnik, który dokonuje rocznego obliczenia podatku za podatnika, ma obowiązek przekazać PIT-40 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik, który rozliczenia rocznego dokonuje za pośrednictwem zakładu pracy, otrzymanego PIT-40 nie przekazuje do urzędu skarbowego.

10) Jakie ulgi można uwzględnić pracownikowi w PIT-40 za 2010 r.?

Płatnik, który dokonuje rocznego obliczenia podatku, ma prawo odliczyć od dochodu podatnika:

 • pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,
   
 • zwrócone nienależnie pobrane świadczenia, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek przez płatnika).

Natomiast odliczeniu od podatku podlega składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana ze środków podatnika (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Inne odliczenia podatnikowi rozliczanemu za pośrednictwem zakładu pracy w PIT-40 nie przysługują.

11) Zatrudnieni w naszej spółce pracownicy osiągnęli w 2010 r. oprócz przychodów ze stosunku pracy opodatkowanych w Polsce, przychody ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu za granicą. Czy dochody tych pracowników możemy rozliczyć w PIT-40?

Wypłacanie przez zakład pracy przychodów ze stosunku pracy osiąganych za granicą nie stanowi przeszkody do dokonania rocznego obliczenia podatku w PIT-40.

Płatnik ma obowiązek sporządzić podatnikowi PIT-40, jeżeli podatnik złożył mu oświadczenie PIT-12. Przy czym osiąganie przez pracownika przychodów za granicą nie pozbawia prawa do złożenia tego oświadczenia.

Zatem, jeżeli zakład pracy otrzymał PIT-12 od pracownika osiągającego przychody ze stosunku pracy opodatkowane w Polsce oraz podlegające opodatkowaniu za granicą, ma obowiązek dokonać temu pracownikowi rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40.

Przypomnijmy, że sposób rozliczenia dochodów osiągniętych za granicą określony został w art. 27 ust. 8-9a updof i polega on na zastosowaniu metody wyłączenia z progresją albo metody proporcjonalnego odliczenia.


 
II.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Rozliczanie podatku przez płatników - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Rozliczanie podatku przez płatników”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60