Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 07:20
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 402.488
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
I.TEMAT NUMERU
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Przychody i koszty w firmie - sgk.gofin.pl   następny temat

Czas na odliczanie strat z lat ubiegłych - straty podatników CIT


1.1. Przychody i koszty, których nie uwzględnia się przy ustalaniu straty

Spółka z o.o. w 2011 r. poniosła stratę na działalności gospodarczej. Czy otrzymana dywidenda od polskiej spółki kapitałowej wpłynie na zmniejszenie tej straty?

Dywidendy otrzymanej od polskiej spółki kapitałowej nie uwzględnienia się przy ustalaniu straty.

Zasady rozliczania straty z lat ubiegłych reguluje art. 7 ust. 5 updop. Stosownie do jego treści, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Na podstawie art. 7 ust. 4 updop, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się m.in.:

 • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą oraz kosztów uzyskania tych przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
   
 • przychodów wymienionych w art. 21 i 22 updop oraz kosztów uzyskania tych przychodów,
   
 • strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
   
 • strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

1.2. Rozliczanie straty w czasie

Czy spółka powinna zachować kolejność odliczania straty z poszczególnych lat podatkowych przy rozliczaniu rocznego zobowiązania podatkowego CIT-8 za 2011 r.?

Racjonalnym rozwiązaniem jest odliczanie strat z uwzględnieniem kolejności, w jakiej powstały, gdyż dla rozliczenia najstarszej straty spółka ma najmniej czasu.

Jak wynika z regulacji zawartej w art. 7 ust. 5 updop:

 • strata poniesiona w roku podatkowym może pomniejszyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych,
   
 • rozliczenie straty może nastąpić w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych,
   
 • w danym roku odliczone może być nie więcej niż 50% kwoty straty.

Analiza powołanego przepisu wskazuje, że rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata podatkowe i nie dłuższym niż pięć lat podatkowych.

Przykład

Rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2006 r. spółka wykazała stratę w kwocie 23.000 zł. Rozliczanie straty w kolejnych latach przedstawia się następująco:

Rok podatkowy

Wysokość dochodu

Strata zmniejszająca dochód

2007

brak dochodu

-

2008

15.000 zł

11.500 zł (max 50% straty)

2009

7.000 zł

7.000 zł

2010

brak dochodu

-

2011

brak dochodu

-

Wysokość dochodów osiągniętych za lata 2007-2011 uniemożliwiła odliczenie pełnej kwoty straty z 2006 r. Podatnik utracił możliwość uwzględnienia straty w wysokości 4.500 zł (23.000 zł - 11.500 zł - 7.000 zł).

Podatnik decyduje, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym. Optymalnym rozwiązaniem jest odliczanie straty w najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych, przy zachowaniu kolejności powstawania strat.

Przykład

Spółka z o.o. powstała w 2009 r. Jej rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Za pierwsze dwa lata podatkowe spółka poniosła straty w kwocie:

 • 38.000 zł (2009 r.),
   
 • 11.000 zł (2010 r.).

W 2011 r. odliczyła 12.000 zł straty poniesionej w 2009 r. W następnych latach podatkowych pozostało do odliczenia 26.000 zł straty z 2009 r. (do rozliczenia tej straty pozostały 3 lata) i 11.000 zł straty z 2010 r. (do rozliczenia tej straty pozostały 4 lata).


1.3. Ograniczenia przy restrukturyzacji

Spółka z o.o. A połączyła się przez przejęcie ze spółką z o.o. B. Spółka A przejmująca wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejętej. Czy spółka A ma prawo odliczyć straty z lat poprzednich poniesione przez spółkę przejętą?

Spółka przejmująca nie ma prawa uwzględniania strat poniesionych w latach poprzednich przez spółkę przejmowaną.

Przepis art. 7 ust. 3 pkt 4 updop stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Jeśli spółka przejmowana wykazała w poprzednich latach podatkowych straty, to po połączeniu o straty te spółka przejmująca nie pomniejszy swojego dochodu do opodatkowania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają natomiast zakazu rozliczania strat przez spółkę przejmującą poniesionych w latach poprzednich (tj. poprzedzających rok połączenia) przez nią samą. Zachowuje ona bowiem swój byt prawny po połączeniu.


1.4. Odliczanie strat w trakcie roku

Spółka akcyjna za poprzedni rok podatkowy poniosła stratę. W bieżącym roku podatkowym osiąga za poszczególne miesiące dochody, podlegające opodatkowaniu. Czy spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy?

Tak. Przepisy nie wykluczają możliwości odliczania strat z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego.

W myśl art. 7 ust. 5 updop, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Jak z tego wynika, przepisy nie wykluczają możliwości odliczania strat z lat ubiegłych w trakcie roku, nie nakazują też proporcjonalnego rozliczania takich strat ani nie określają żadnego innego sposobu uwzględniania straty przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Spółka może - przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości tego odliczenia (50% kwoty straty) i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia - odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2010 r., nr IPPB5/423-645/10-4/AS).


1.5. Rok podatkowy a rozliczanie strat

Rok podatkowy podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy dla rozliczenia straty podatnik ma pięć lat kalendarzowych, czy podatkowych?

Strata z danego roku może być rozliczona z dochodami z pięciu następnych lat podatkowych, a nie kalendarzowych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Rozliczenie straty możliwe jest w pięciu następujących po sobie latach podatkowych, które mogą obejmować również przejściowe lata podatkowe trwające np. dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.

Przykład

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w roku 2007. Za okres ten poniósł stratę w wysokości 1.000.000 zł. W latach 2008-2011 rozliczył zaledwie 510.000 zł z kwoty tej straty. Pozostał mu jeden rok podatkowy, w którym mógłby rozliczyć stratę z 2007 r.

Podatnik spodziewa się, że w latach 2012-2013 osiągnie dochód, który pozwoli mu na całkowite odliczenie straty. Podjął więc decyzję o maksymalnym wydłużeniu ostatniego roku podatkowego, w którym może skorzystać z prawa do odliczenia straty z 2007 r. Zgodnie z treścią zawiadomienia przesłanego do urzędu skarbowego, rok ten trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2013 r. (23 miesiące).


 
I.TEMAT NUMERU
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Przychody i koszty w firmie - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60