Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 14:35
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
III.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Przychody i koszty w firmie - sgk.gofin.pl   następny temat

Sporządzamy CIT-8


1.1. Kto, kiedy i gdzie składa zeznanie?

Kto sporządza CIT-8?

Obowiązek sporządzenia i przekazania rocznego zeznania podatkowego CIT-8 mają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którymi są:

 • podmioty, które mają osobowość prawną (m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia) oraz spółki z o.o. w organizacji, spółki akcyjne w organizacji,
   
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, np.: wspólnoty mieszkaniowe.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również osoby zagraniczne (tj. niemające na terytorium Polski siedziby lub zarządu), ale tylko w zakresie dochodów, które osiągają na terytorium RP. W tej grupie podatników zeznania nie składają te podmioty, które uzyskały przychody wymienione w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) za pośrednictwem płatników określonych w art. 26 ust. 1 updop.

Przykład

Zagraniczna firma mająca siedzibę we Francji posiada oddział w Polsce. Tu produkuje swoje wyroby. Dochody osiągnięte w Polsce za pośrednictwem tego oddziału podlegają opodatkowaniu w naszym kraju. Zagraniczny podmiot ma obowiązek sporządzić CIT-8, w którym wykaże dochody osiągnięte tylko za pośrednictwem tego oddziału.


Przykład

Osoba prawna mająca siedzibę we Francji utrzymuje w Polsce przedstawicielstwo, którego działalność ogranicza się do wyszukiwania kontrahentów oraz reklamy towarów. Działalność przedstawicielstwa ma charakter pomocniczo-przygotowawczy. Działalność ta nie powoduje powstania zakładu na terenie Polski (art. 5 ust. 3 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5). Podmiot zagraniczny nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego CIT-8.


Przykład

Niemiecka spółka prawa handlowego wynajmuje polskiemu przedsiębiorcy specjalistyczną maszynę. Niemiecka firma osiąga z tego tytułu przychody na terytorium Polski opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 updop. Od tych przychodów polski przedsiębiorca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadza go do urzędu skarbowego. Zagraniczna spółka, choć osiąga przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce, nie składa zeznania rocznego.


Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 27 ust. 1 updop, tj. m.in. jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej, Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Zeznania nie składają też podatnicy, którzy uzyskują przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (np. z działalności rolniczej, leśnej).

W jakim terminie sporządzić i złożyć zeznanie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają roczne zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego (art. 27 ust. 1 updop). Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie za 2010 r. w terminie do 31 marca 2011 r.

Niektórzy podatnicy wybrali rok podatkowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podatnicy ci składają CIT-8 w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

Przykład

Zgodnie z postanowieniami umowy spółki z o.o. rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, obejmuje kolejne 12 miesięcy od kwietnia do marca. Spółka powinna złożyć zeznanie podatkowe CIT-8 za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Rok podatkowy może też być skrócony. Będzie to miało miejsce, jeśli jednostka zamknie księgi rachunkowe, kierując się obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości (art. 8 ust. 6 updop).

Przykład

Uchwałą sejmiku województwa dokonano połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na dzień 15 listopada 2010 r. zostały zamknięte księgi jednostki przejmowanej. Zamknięcie ksiąg podatkowych jest równoznaczne z zakończeniem roku podatkowego i skutkowało obowiązkiem złożenia zeznania rocznego w terminie do 28 lutego 2011 r.


Na jakim formularzu złożyć zeznanie?

Od kilku lat wersje formularzy, na których podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie.

Zeznanie roczne za 2010 r. należy złożyć na formularzu CIT-8(21).

Aktualnie obowiązującymi załącznikami do tego zeznania są: CIT-8/O(8), CIT-D(3), CIT-ST(7), SSE-R(2) oraz sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej; wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej… (Dz. U. nr 99, poz. 687).

Załączniki stanowią integralną część rocznego zeznania podatkowego. Informuje się o nich (podając liczbę składanych druków) w części C formularza CIT-8.

Załącznik CIT-8/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku) sporządzają podatnicy, którzy przykładowo:

 • uzyskali dochody (przychody) wolne od podatku,
   
 • odliczają od dochodu straty z lat ubiegłych,
   
 • przekazali darowizny,
   
 • ponieśli wydatki na nowe technologie,
   
 • odliczają od podatku potrącony im podatek w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych.

CIT-D sporządzają podatnicy otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia.

Korzystający z odliczeń darowizn obok CIT-8 wypełniają CIT-D oraz CIT-8/O. W CIT-D obowiązani są wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (art. 18 ust. 1g updop).

Podatnicy otrzymujący darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz darowizny na cele kultu religijnego, sporządzają CIT-D, jeśli kwota otrzymanej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Informację CIT-ST sporządza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Obowiązek przekazania informacji CIT-ST wynika z art. 28 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera odesłanie do odrębnych przepisów, którymi są: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 230, poz. 1693). Drugi z tych aktów prawnych określa m.in. wzór informacji CIT-ST i załącznika do tej informacji CIT-ST/A, który jest informacją o zakładach (oddziałach), oraz terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Rozliczenie SSE-R składają podatnicy będący beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600 ze zm.).

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej sporządzają podatnicy, którym organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Pamiętajmy o sprawozdaniu finansowym

Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 updop.

Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.

Wprawdzie w aktualnie obowiązującym formularzu CIT-8 (z indeksem 21) nie ma miejsca, w którym podatnik zaznaczyłby, że załącza do zeznania sprawozdanie finansowe. Nie zwalnia to jednak podatników z obowiązku przekazania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z dodatkową dokumentacją.

Miejsce składania zeznania

CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika, wynikającą z odpowiedniego rejestru, a jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze - ze względu na siedzibę wynikającą ze statutu lub umowy (§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie (§ 11 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia).

Dla podatników niebędących rezydentami właściwy urząd skarbowy jest ustalany według miejsca prowadzenia działalności. Przy czym w każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy. Urzędy te wymienione są w § 6 powołanego rozporządzenia.


1.2. Wypełniamy formularz

Do wypełnienia zeznania punktem wyjścia jest bilansowy wynik finansowy, który poddaje się pozabilansowym korektom po stronie przychodów i kosztów. W zeznaniu wykazuje się ostateczny efekt dokonanych korekt.

Aby wyliczyć podstawę opodatkowania, przekształcamy przychody i koszty z wyniku finansowego w przychody i koszty podatkowe.

Przychodami podatkowymi, o które statystycznie koryguje się przychody ujęte w księgach rachunkowych, są np.:

 • przychody z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, które nie podlegają bilansowemu zarachowaniu, ale stanowią przychód do celów podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 updop),
   
 • faktycznie otrzymane odsetki od należności, które były zarachowane w okresach poprzednich jako przychody bilansowe (art. 12 ust. 4 pkt 2 updop).

Z kosztów ujętych w księgach rachunkowych danego roku należy wyłączyć koszty, które nie zostały poniesione w celu uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop) oraz koszty wymienione w art. 16 ust. 1 updop. Jako przykład wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 updop, można wskazać:

 • wydatki na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop),
   
 • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów bądź wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22 updop),
   
 • odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 4 updop),
   
 • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej dotowanych środków trwałych, gdy dotacja korzysta ze zwolnienia od opodatkowania (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop),
   
 • składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji równowartości 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 49 updop).

Ponadto niektóre zarachowane koszty bilansowe będą potrącane jako koszty podatkowe w innych okresach rozliczeniowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wynagrodzeń i składek ZUS, dla których przewidziano przepisy szczególne regulujące moment ich potrącenia - art. 15 ust. 4g i 4h updop. Innym przykładem są naliczone i nieotrzymane odsetki (art. 16 ust. 1 pkt 11 updop nie zezwala na odniesienie do kosztów uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek/kredytów).

Różnice w wysokości kosztów podatkowych i księgowych mogą też być skutkiem przyjęcia odmiennych stawek do celów amortyzacji podatkowej i bilansowej.

Przychody i koszty w CIT-8

poz. 27 CIT-8 wpisujemy wszystkie przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP, zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku, ale nie wykazujemy przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 updop, np. dywidendy od polskiej spółki kapitałowej.

poz. 28 CIT-8 wykazujemy przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.

poz. 29 CIT-8 wpisujemy przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą (inne niż wymienione w poz. 28), gdy źródłem tym jest np. zakład w rozumieniu stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

poz. 31 CIT-8 ujmujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP.

poz. 32 wykazujemy koszty uzyskania przychodów dotyczące przychodów wymienionych w poz. 28, tj. przychodów ze źródeł położonych za granicą.

poz. 33 wpisujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych za granicą (innych niż określone w poz. 28), np. zagranicznego zakładu.

Dochód czy strata

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Po ustaleniu wysokości przychodów i kosztów wyliczamy różnicę między kwotą przychodów (wykazanych w poz. 30) a kosztów ich uzyskania (określonych w poz. 34). Wynik jest dochodem (poz. 35) lub stratą (poz. 36).

Odliczenia od dochodu

części E ustalamy podstawę opodatkowania/straty. Tu wykazujemy zwolnienia i odliczenia, które przenosimy z poz. 20 (m.in. wymienione w art. 17 updop), 49 (darowizny), 52 (wydatki inwestycyjne) załącznika CIT-8/O.

Podstawę opodatkowania wykazaną w poz. 44 CIT-8 pomniejsza się o wydatki poniesione na nabycie nowych technologii (art. 18b updop) i zwiększa o wartość odliczeń zrealizowanych w poprzednich latach, do których podatnik stracił prawo w roku podatkowym, za który sporządzane jest zeznanie.

Ostateczną podstawę opodatkowania/stratę wykazuje się w części E.5.

Wyliczamy podatek

Mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku, która w 2010 r. wynosiła 19%, obliczamy podatek należny, który wykazujemy w poz. 54 CIT-8. Następnie z poz. 64 załącznika CIT-8/O przenosimy do poz. 55 CIT-8 odliczenia od podatku.

Zaliczki należne (miesięczne lub kwartalne) wykazuje się odpowiednio w części G lub H CIT-8. W poz. 94 CIT-8 wpisuje się kwotę zaliczek zapłaconych.

części I CIT-8 wykazuje się różnicę między podatkiem należnym a zaliczkami należnymi, a w części J nadpłatę lub kwotę podatku do zapłaty.


1.3. Problemy pojawiające się przy wypełnianiu zeznania - pytania i odpowiedzi

Wydatki na cele niestatutowe

Mamy trudności z ustaleniem dochodu do opodatkowania i podstawy do obliczenia podatku dochodowego, w sytuacji gdy dochody przeznaczone na cele statutowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W 2010 r. jednostka odprowadziła na PFRON kwotę 40.000 zł. W zeznaniu rocznym wykazała: przychody - 4.000.000 zł, koszty uzyskania przychodów - 3.994.000 zł, wpłacone zaliczki na podatek - 7.620 zł. Czy w tej sytuacji wystąpi nadpłata podatku?

Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 updop, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

1) jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,

2) uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Wpłaty na PFRON nie są związane z realizacją celów statutowych. Są również wykluczone z kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji równowartość dochodu wydatkowana na PFRON nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Skutkuje to obowiązkiem zadeklarowania dochodu do opodatkowania i zapłacenia podatku.

W celu wypełnienia formularza CIT-8 należy przyjąć założenie, że opłaty na PFRON w wysokości 6.000 zł zostały pokryte w części z dochodu wykazanego w pozycji 38 CIT-8. Pozostałą kwotę wpłaty należy wykazać w części K formularza.

Przedstawiona sytuacja będzie miała następujące odzwierciedlenia w zeznaniu podatkowym CIT-8:

przychody ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27 4.000.000 zł,
koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 (poz. 31 3.994.000 zł,
dochód (poz. 38 6.000 zł,
razem dochody (przychody) wolne (poz. 40 0 zł,
podstawa opodatkowania (poz. 44 6.000 zł,
podatek należny po odliczeniach (poz. 56 1.140 zł,
suma zaliczek wpłaconych przez podatnika (poz. 94 7.620 zł,
nadpłata (poz. 96) (7.620 zł - 1.140 zł)  6.480 zł,
dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b updop (poz. 97 34.000 zł,
podatek należny (poz. 98 6.460 zł.

Podatnikowi będzie przysługiwał zwrot podatku w kwocie 20 zł wynikający z różnicy pomiędzy wykazaną w pozycji 96 nadpłatą w wysokości 6.480 zł a podatkiem należnym wykazanym w pozycji 98 w wysokości 6.460 zł.

Dotacja na zakup środka trwałego

Czy otrzymaną w 2010 r. dotację na zakup środka trwałego należy ująć w przychodach wykazywanych w poz. 27 zeznania CIT-8?

W sumie przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27 zeznania CIT-8) należy ująć kwotę otrzymanej dotacji na zakup środka trwałego.

Otrzymana dotacja jest przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop, dotacja ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Trzeba wykazać ją w poz. 8 informacji CIT-8/O, skąd - za pośrednictwem poz. 20 tej informacji - należy przenieść ją do poz. 40 zeznania CIT-8.

Podkreślenia wymaga, że z punktu widzenia prawa bilansowego otrzymane dotacje na zakup środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, są ujmowane, na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, na konto "rozliczeń międzyokresowych przychodów". Na pozostałe przychody operacyjne odnosi się je stopniowo, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych dotacji.

Dochody zagranicznego zakładu

W 2010 r. spółka z o.o. osiągnęła przychód za pośrednictwem zakładu położonego za granicą. Czy taki przychód należy ująć w poz. 28 zeznania podatkowego CIT-8?

W poz. 28 zeznania CIT-8 nie ujmujemy przychodów zakładu położonego za granicą w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba je wykazać w poz. 29.

Przypominamy, że dochody zagranicznego zakładu są opodatkowane w państwie, w którym jest on położony. Zaś w Polsce stosownie do metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu - przewidzianej w odpowiedniej umowie międzynarodowej - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą w formie zakładu:

 • są wolne od opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 3 updop) - ujmuje się je w poz. 12 załącznika CIT-8/O,
   
 • podlegają opodatkowaniu, lecz podatek zapłacony za granicą odlicza się od podatku należnego w Polsce, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 20 ust. 1 updop) - podatek zapłacony za granicą wykazujemy w poz. 54 załącznika CIT-8/O.

 
III.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Przychody i koszty w firmie - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60