Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
A.OBRÓT KRAJOWY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Obrót krajowy - sgk.gofin.pl   następny temat

Ustawowe terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym


1. Zwrot bezpośredni w deklaracji

Wykazanie w deklaracji VAT kwot podatku należnego od dokonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych i podatku naliczonego od zakupów, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego, skutkuje powstaniem nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (jako zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie na rachunek urzędu skarbowego), bądź też nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W tym drugim przypadku to podatnik decyduje o tym, w jaki sposób nadwyżka ta zostanie rozliczona. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, określa w deklaracji, czy kwotę tej nadwyżki wykaże jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy też zażąda zwrotu tej kwoty z urzędu skarbowego na wskazany rachunek bankowy.


2. Podstawowy termin zwrotu

Zasadniczy termin zwrotu wynikający z ustawy o VAT, to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Nie jest przy tym istotne, jakiego rodzaju zakupów dokonuje podatnik, czy też jaką stawką opodatkowane są nabywane towary czy usługi. W każdym przypadku zasadniczy termin zwrotu (poza sytuacją, gdy podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych w danym okresie) wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują sprzedaży opodatkowanej. W tym jednak przypadku warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku.

Przykład

W listopadzie 2011 r. podatnik dokonywał sprzedaży według stawki 0%, 8% i 23%. Wykonał również czynności zwolnione z VAT. W tym samym miesiącu podatnik zakupił maszyny (środki trwałe), służące wyłącznie działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik może w deklaracji za listopad otrzymać zwrot bezpośredni (na rachunek bankowy) tej nadwyżki w podstawowym - czyli 60-dniowym terminie, liczonym od dnia złożenia deklaracji.


3. Skrócony termin zwrotu

Przy zachowaniu warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT podatnik może ubiegać się o zwrot w terminie przyspieszonym - w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Zwrot w tak krótkim terminie możliwy jest pod warunkiem, że kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostaw towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Podatnik może zatem ubiegać się o zwrot podatku w terminie przyspieszonym (25 dni od dnia złożenia deklaracji), jeżeli dokonał zapłaty wszystkich faktur dokumentujących zakupy, wykazane w deklaracji oraz zapłacił podatki wynikające z ujętych w niej dokumentów celnych. Zwrot w terminie 25 dni jest dokonywany na wniosek podatnika.

Spełnienie warunku uprawniającego do zwrotu w krótszym terminie w wielu przypadkach zależeć może od działań podatnika. Ustawodawca w przepisie art. 86 ustawy o VAT umożliwił podatnikom VAT dokonanie odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w jednym z trzech okresów rozliczeniowych. Zasadniczo odlicza się VAT w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jednak jeżeli w rozliczeniu tym podatek nie został uwzględniony, odliczenie może nastąpić w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli więc kilka faktur nie zostało opłaconych w danym okresie, to warto uwzględnić je w rozliczeniu za okres następny po to, aby móc w danym okresie rozliczeniowym skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu w terminie przyspieszonym. Co prawda zmniejszy się wówczas nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ale może się to opłacać właśnie ze względu na skrócenie terminu zwrotu.

Przykład

Podatnik dokonał rozliczenia podatku należnego i naliczonego za październik 2011 r. Okazało się, że podatek należny wyniósł 1.500 zł, natomiast podatek naliczony 60.000 zł, jednak wynikał on z faktur, z których połowa (30.000 zł podatku VAT) nie została przez podatnika uregulowana.

Gdyby podatnik rozliczył cały VAT naliczony w deklaracji za październik, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 58.500 zł otrzymałby w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

Jeżeli jednak podatnik zdecydowałby się na przesunięcie odliczenia VAT z nieopłaconych faktur na listopad, a w deklaracji za październik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie:

30.000 zł - 1.500 zł = 28.500 zł,

miałby prawo złożyć wniosek o zwrot tej kwoty w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.


4. Termin zwrotu w przypadku braku czynności opodatkowanych

Najdłuższy z możliwych terminów zwrotu, przewidziany w przepisach ustawy o VAT, dotyczy sytuacji, w której podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku braku jakiejkolwiek sprzedaży w danym okresie, podatnik ma prawo do żądania zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego wykazanego w deklaracji, lecz zwrot ten otrzymać może - w myśl art. 87 ust. 5a ustawy o VAT - w ciągu 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji.

Przykład

W listopadzie 2011 r. podatnik prowadzący działalność w zakresie budownictwa dokonał zakupów, od których może odliczyć VAT w wysokości 40.000 zł. W miesiącu tym podatnik wykonywał roboty, które jednak zostaną zakończone dopiero pod koniec grudnia i w tym też terminie zostaną zafakturowane. Płatność za wykonywane roboty dokonana zostanie - zgodnie z umową - w styczniu 2012 r. Do tego czasu u podatnika nie powstanie obowiązek podatkowy. W deklaracji za listopad podatnik nie wykaże czynności opodatkowanych i kwot podatku należnego. Podatnik może ubiegać się o zwrot 40.000 zł wykazując tę kwotę do zwrotu już w deklaracji za listopad, jednak może go otrzymać w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

W przypadku braku czynności opodatkowanych istnieje możliwość otrzymania zwrotu w krótszym terminie, o ile podatnik złoży w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Wówczas może otrzymać zwrot w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji Musi jednak złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa, może być złożone w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenia banku;

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem zostanie złożony na 13 dni przed upływem terminu zwrotu, lub później - zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Przykład

W listopadzie 2011 r. podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych VAT. W deklaracji wykazał jednak podatek naliczony w wysokości 5.000 zł do zwrotu na rachunek bankowy. Jeżeli wraz z deklaracją podatnik złoży wniosek o zwrot w ciągu 60 dni i złoży zabezpieczenie majątkowe, otrzyma zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Gdyby zabezpieczenie zostało złożone na 13 dni przed upływem terminu zwrotu (bądź później), wówczas zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.


5. Likwidacja działalności - kiedy podatnik otrzyma zwrot?

Osobom fizycznym zaprzestającym wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym te osoby były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Wynika to z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT. Taka sama reguła dotyczy spółek cywilnych, które ulegają rozwiązaniu.

Przy czym w art. 14 ust. 9d ustawy o VAT wskazano, że do zwrotu, o którym mowa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 ustawy. Oznacza to, że co do zasady zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji składanej przez podatnika likwidującego działalność może nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Natomiast poprzez odwołanie się w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze do art. 87 ust. 6, termin ten może ulec skróceniu do 25 dni, jeżeli spełnione są warunki określone w tym przepisie.


 
A.OBRÓT KRAJOWY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Obrót krajowy - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Obrót krajowy”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60