Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 r., godz. 13:51
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 279.130
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 20 (446) z dnia 10.10.2017  »  TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!  »  Składka na FGŚP za wrzesień br. za osoby ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Składka na FGŚP za wrzesień br. za osoby spokrewnione i spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowiska resortu pracy i ZUS.

źródło:
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017

Nowe prawoZ dniem 5 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy... (Dz. U. poz. 1557). Powołany akt prawny rozszerzył krąg pracowników, za których pracodawca objęty ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.), dalej ustawą jest obowiązany opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ustawy, składka na FGŚP jest opłacana również za pracowników będących małżonkiem pracodawcy, jego dziećmi, dziećmi drugiego małżonka i dziećmi przysposobionymi, rodzicami, macochą i ojczymem oraz osobami przysposobionymi, rodzeństwem, wnukami, dziadkami, zięciami i synowymi, bratowymi, szwagierkami i szwagrami.

Więcej przeczytasz w Na temat rozszerzenia definicji pracownika
dla celów opłacania składki na FGŚP
pisaliśmy m.in. w UiPP nr 18/2017, str. 8-9

Składki na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe bez stosowania rocznego ograniczenia (art. 29 ust. 1 ustawy).

Czy w związku z tym, że obowiązek opłacania składek na FGŚP za wskazane wyżej osoby powstał od 5 września br. należy:

  • od wszystkich wypłat dokonanych tym pracownikom we wrześniu br., bez względu na to za jaki okres są należne, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacić składkę na FGŚP, czy też
     
  • za wrzesień br. podstawę wymiaru składki na FGŚP ustalić proporcjonalnie do okresu, od którego powstał obowiązek jej opłacania (tj. od 5 do 30 września br.)?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejZ takimi pytaniami nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi otrzymanej w dniu 21 września br. czytamy, że: "(...) zdaniem resortu składkę na FGŚP za ww. pracowników za miesiąc wrzesień należy ustalić proporcjonalnie za okres 26 dni (od 5 do 30 września), tj. za okres w miesiącu wrześniu, w którym obowiązuje znowelizowany art. 10 ustawy, który w związku z art. 9 ustawy stanowi podstawę do opłacania składek na FGŚP za ww. osoby.".

Przykład

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W jej ramach od 1 marca 2017 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę brata (w wieku 42 lat). We wrześniu br. otrzymał on wynagrodzenie w kwocie 4.200 zł.

Od uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia przedsiębiorca jest obowiązany z własnych środków opłacić obok składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obliczonych od podstaw wymiaru w wysokości 4.200 zł, składkę na FGŚP obliczoną od podstawy wymiaru w wysokości 3.640 zł, tj. 4.200 zł : 30 dni x 26 dni.


Analogiczne stanowisko przedstawił ZUS na stronie internetowej www.zus.pl. Dodatkowo wskazał, że: 

ZUS "(...) W przypadku osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich pracowników, nawet wówczas, gdy dana osoba w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jako osoba współpracująca. (...)".

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej za wrzesień 2017 r. pracodawca obowiązany jest uwzględnić po raz pierwszy składki na FGŚP za pracowników z nim spokrewnionych i spowinowaconych w rozumieniu art. 10 ustawy (w tym za osoby pozostające w stosunku pracy objęte ubezpieczeniami społecznymi jako współpracujące).

Zwracamy uwagę! Składkę na FGŚP opłaca się za pracowników, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat kobiety i co najmniej 60 lat mężczyźni (art. 9b ust. 2 ustawy).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „To musisz przeczytać!”
Zdaniem resortu pracy drugą ratę odpisu na ZFŚS należało przekazać do 30 września 2017 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Diety i ryczałty wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym w podstawie wymiaru składek ZUS - wyjaśnienie MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie "niepłatnej" absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Obliczanie wynagrodzeń za pracę i urlop - stanowiska MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Urlopy i zwolnienie na dziecko do 14 lat w świetle stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Od 1 lipca br. wyższa kwota wolna od potrąceń na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wymiar urlopu niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Pracodawco, do 30 czerwca br. wystaw świadectwa pracy za zakończone okresy umów terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Od 1 czerwca 2017 r. nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Od 1 czerwca 2017 r. zmiany w pracy tymczasowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ustawowe wyłączenie umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Obowiązek wystawiania świadectw pracy za zakończone przed 1 stycznia br. okresy terminowego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60