Ostatnia aktualizacja: 27.08.2015 r., godz. 13:27
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 321.286
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za 2014 r.


1. Zasady ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości

Zasady ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). W myśl tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązkowi temu nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów. Dotyczy to również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Obowiązek podatkowy powstaje generalnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie (art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

  • w przypadku osób fizycznych - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
     
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych (w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej) - deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązani są również podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


2. Ewidencja podatku od nieruchomości w zależności od poziomu istotności kosztów

Zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, podatek od nieruchomości powinien zmniejszyć wynik finansowy roku, którego dotyczy. Oznacza to, iż podatek od nieruchomości należny za 2014 r. powinien obciążyć koszty tego właśnie roku. Nie ma przy tym znaczenia termin zapłaty tego podatku.

W księgach rachunkowych podatek od nieruchomości ujmuje się na odpowiednim koncie kosztów działalności operacyjnej, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec budżetu, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Natomiast wpłatę raty podatku od nieruchomości ewidencjonuje się zapisem:

      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Decyzję o sposobie ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych podejmuje kierownik jednostki uwzględniając poziom istotności, który powinien zostać określony w polityce rachunkowości jednostki. Jeżeli kwota podatku jest nieistotna można ją odnieść w koszty jednorazowo (za cały rok) w pierwszym miesiącu roku. W sytuacji natomiast, gdy kwota podatku od nieruchomości znacząco wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu (miesiąca), wskazane jest rozliczać ją poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 64-0), odpisując w koszty - stosownie do upływu czasu - część dotyczącą danego okresu sprawozdawczego (miesiąca), tj. 1/12 kwoty tego podatku.

Rozliczanie w czasie podatku od nieruchomości za 2014 r. może przebiegać zapisem:

   1) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4 lub konta zespołu 4 i 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      b) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      c) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
         • jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4:
            - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
         • jeżeli prowadzi się konta zespołu 4 i 5:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   2) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      b) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

I. Założenia:

1. W styczniu 2014 r. spółka z o.o. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, którego roczna kwota wynosi: 27.600 zł.

2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, a podatek od nieruchomości rozliczany jest za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

3. Ratę podatku za styczeń 2014 r. w wysokości: 2.300 zł (tj. 27.600 zł : 12 m-cy), opłacono przelewem na rachunek organu podatkowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za cały 2014 r. na podstawie deklaracji 27.600 zł 40-3 22
   oraz przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 27.600 zł 64-0 49
2. PK - odpis 1/12 kwoty przypadającej na styczeń 2014 r. 2.300 zł konto
zespołu 5
64-0
3. WB - zapłata podatku za styczeń 2014 r. 2.300 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja podatku od nieruchomości

W praktyce księgowej stosowany jest alternatywny sposób ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, który również można uznać za prawidłowy. Sposób ten polega na tym, że wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w czasie na podstawie dowodów księgowych odnoszone są bezpośrednio na konto 64-0, zapisem: Wn konto 64, Ma konto zespołu 2, pomijając księgowanie na kontach układu rodzajowego i koncie 49. Dopiero w kolejnym etapie na konta zespołu 4 i 5 zarachowuje się odpowiednie części wydatków dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Pamiętać przy tym należy, że w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i stosujących taki sposób ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów salda konta 64-0 nie uwzględnia się przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Rozliczenie w czasie podatku od nieruchomości przy zastosowaniu ww. sposobu, w jednostce stosującej równocześnie konta zespołu 4 i 5, może przebiegać następująco:

1. Zaliczenie kwoty podatku od nieruchomości do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".
2. Odniesienie w koszty działalności operacyjnej tej części rozliczeń międzyokresowych kosztów, która dotyczy bieżącego miesiąca:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
   oraz księgowanie równoległe:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Naszym zdaniem kwotę podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach można także zaliczać do kosztów sukcesywnie co miesiąc, bez pośrednictwa konta 64 (zapisem: Wn konto 40-3 lub konto zespołu 5, Ma konto 22).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Rachunkowość finansowa”
Pracownicy na urlopie – ewidencja księgowa wybranych operacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zadatek wpłacony na poczet zakupu nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Woda, kawa, herbata i inne napoje wydawane pracownikom i kontrahentom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rachunkowość organizacji pozarządowych po zmianie prawa bilansowego na przykładzie fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Konsekwencje używania rzeczowego składnika majątku trwałego dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wniesienie do spółki składników majątku w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Usługi serwisowe i gwarancyjne w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – zmiana stanu zapasów i inne korekty działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Moment powstania przychodu przy szczególnych warunkach dostawy według MSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Zasady rozliczania dotacji ze środków unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – korekty zmiany stanu należności i zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Współmierność przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Publikacja rocznego sprawozdania finansowego w dzienniku urzędowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy sporządzone po terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – korekty działalności operacyjnej – ciąg dalszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Możliwość sporządzenia sprawozdania dla jednostek mikro za pierwszy rok obrotowy dłuższy niż 12 m-cy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Konsekwencje sporządzenia sprawozdania finansowego z opóźnieniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Prezentacja w bilansie towaru zakupionego w celu przekazania go w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wycena na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Różnice kursowe powstałe z wyceny bilansowej zobowiązania wobec krajowego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Kompensata należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem i ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Uproszczenia stosowane przy ewidencji kosztów usług telekomunikacyjnych na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zdarzenia po dniu bilansowym wpływające na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60