Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za 2014 r.


1. Zasady ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości

Zasady ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). W myśl tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązkowi temu nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów. Dotyczy to również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Obowiązek podatkowy powstaje generalnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie (art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

  • w przypadku osób fizycznych - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
     
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych (w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej) - deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązani są również podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


2. Ewidencja podatku od nieruchomości w zależności od poziomu istotności kosztów

Zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, podatek od nieruchomości powinien zmniejszyć wynik finansowy roku, którego dotyczy. Oznacza to, iż podatek od nieruchomości należny za 2014 r. powinien obciążyć koszty tego właśnie roku. Nie ma przy tym znaczenia termin zapłaty tego podatku.

W księgach rachunkowych podatek od nieruchomości ujmuje się na odpowiednim koncie kosztów działalności operacyjnej, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec budżetu, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Natomiast wpłatę raty podatku od nieruchomości ewidencjonuje się zapisem:

      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Decyzję o sposobie ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych podejmuje kierownik jednostki uwzględniając poziom istotności, który powinien zostać określony w polityce rachunkowości jednostki. Jeżeli kwota podatku jest nieistotna można ją odnieść w koszty jednorazowo (za cały rok) w pierwszym miesiącu roku. W sytuacji natomiast, gdy kwota podatku od nieruchomości znacząco wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu (miesiąca), wskazane jest rozliczać ją poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 64-0), odpisując w koszty - stosownie do upływu czasu - część dotyczącą danego okresu sprawozdawczego (miesiąca), tj. 1/12 kwoty tego podatku.

Rozliczanie w czasie podatku od nieruchomości za 2014 r. może przebiegać zapisem:

   1) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4 lub konta zespołu 4 i 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      b) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      c) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
         • jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4:
            - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
         • jeżeli prowadzi się konta zespołu 4 i 5:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   2) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      b) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

I. Założenia:

1. W styczniu 2014 r. spółka z o.o. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, którego roczna kwota wynosi: 27.600 zł.

2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, a podatek od nieruchomości rozliczany jest za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

3. Ratę podatku za styczeń 2014 r. w wysokości: 2.300 zł (tj. 27.600 zł : 12 m-cy), opłacono przelewem na rachunek organu podatkowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za cały 2014 r. na podstawie deklaracji 27.600 zł 40-3 22
   oraz przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 27.600 zł 64-0 49
2. PK - odpis 1/12 kwoty przypadającej na styczeń 2014 r. 2.300 zł konto
zespołu 5
64-0
3. WB - zapłata podatku za styczeń 2014 r. 2.300 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja podatku od nieruchomości

W praktyce księgowej stosowany jest alternatywny sposób ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, który również można uznać za prawidłowy. Sposób ten polega na tym, że wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w czasie na podstawie dowodów księgowych odnoszone są bezpośrednio na konto 64-0, zapisem: Wn konto 64, Ma konto zespołu 2, pomijając księgowanie na kontach układu rodzajowego i koncie 49. Dopiero w kolejnym etapie na konta zespołu 4 i 5 zarachowuje się odpowiednie części wydatków dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Pamiętać przy tym należy, że w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i stosujących taki sposób ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów salda konta 64-0 nie uwzględnia się przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Rozliczenie w czasie podatku od nieruchomości przy zastosowaniu ww. sposobu, w jednostce stosującej równocześnie konta zespołu 4 i 5, może przebiegać następująco:

1. Zaliczenie kwoty podatku od nieruchomości do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".
2. Odniesienie w koszty działalności operacyjnej tej części rozliczeń międzyokresowych kosztów, która dotyczy bieżącego miesiąca:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
   oraz księgowanie równoległe:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Naszym zdaniem kwotę podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach można także zaliczać do kosztów sukcesywnie co miesiąc, bez pośrednictwa konta 64 (zapisem: Wn konto 40-3 lub konto zespołu 5, Ma konto 22).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Rachunkowość finansowa”
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Prezentacja odsetek w rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Metoda inwentaryzacji pożyczek udzielonych z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Korekta odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą liczby zatrudnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej na poczet wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Analiza wskaźnikowa oparta na rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rachunkowość w jednostkach handlu detalicznego – cz. II
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rachunkowość w jednostkach handlu detalicznego – cz. I
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Dodatkowe ubezpieczenia pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Analiza rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Podstawowe operacje na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Jak zaksięgować operacje związane z wypłatą dywidendy w spółce z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Kredyt kupiecki – czyli odroczenie terminu płatności należności za dostawę towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Jak sporządzić informację dodatkową do rachunku przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Pracownicy na urlopie – ewidencja księgowa wybranych operacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zadatek wpłacony na poczet zakupu nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Woda, kawa, herbata i inne napoje wydawane pracownikom i kontrahentom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rachunkowość organizacji pozarządowych po zmianie prawa bilansowego na przykładzie fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60