Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Refundacja kosztów remontu przeprowadzonego w bibliotece

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013
Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?

Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką). W budynku biblioteki (wpisanym do rejestru zabytków) przeprowadziliśmy remont elewacji. Na odnowienie zabytkowych fresków i elewacji otrzymamy zwrot kosztów z Unii Europejskiej. Jak zaksięgować refundację poniesionych wydatków?

W odniesieniu do środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji jako refundacja wydatków na remont - rozumianych jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji - nie mają zastosowania zasady szczególne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, lecz ogólne zasady zawarte w ustawie o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości - w art. 4 ust. 1 - zobowiązuje jednostki prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, w tym instytucje kultury, do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zatem instytucje kultury mają obowiązek wykazać aktywa, pasywa, przychody, koszty oraz wynik finansowy zgodnie ze stanem rzeczywistym. O ujęciu i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanych w formie refundacji na pokrycie kosztów remontu decyduje jej przeznaczenie.

Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości wynika, iż przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

W sytuacji opisanej w pytaniu instytucja kultury otrzyma refundację poniesionych kosztów prac remontowych, które już zakończono. Zatem wpływ środków pieniężnych z tego tytułu wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Naszym zdaniem trudno uznać środki pieniężne otrzymane w formie refundacji poniesionych kosztów remontów za dotację przeznaczoną na sfinansowanie działalności bieżącej, co uzasadniałoby jej ujęcie i wykazanie jako przychody podstawowej (operacyjnej) działalności instytucji kultury. W tym przypadku (tj. zakończenia i rozliczenia kosztów remontu) dotacje te ujmuje się w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych i wykazuje w rachunku zysków i strat, w zależności od stosowanego wariantu - w pozycji G.II. "Dotacje" (wariant kalkulacyjny) lub D.II. "Dotacje" (wariant porównawczy).

Przy czym, jeśli faktyczny wpływ środków unijnych (dotacji) nastąpi w następnym roku obrotowym, uzyskane w związku z tym przychody wpłyną na wynik finansowy tego właśnie roku.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „ROZLICZANIE DOTACJI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH INSTYTUCJI KULTURY”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60