Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 14:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 259.349
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 5 z dnia 20.03.2013  »  WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH  »  Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej

źródło:
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013
Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych odnosimy bezpośrednio w koszty sprzedaży. Na koniec roku jesteśmy zobligowani do ustalania stanu wyrobów gotowych. Jak ustalić ten stan oraz jakich zapisów dokonać w związku z korektą kosztów?

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, co łączy się jednak z obowiązkiem ustalania ich stanu, jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

W takim przypadku wytworzone wyroby gotowe traktuje się jako sprzedane i ich koszt wytworzenia odnosi się bezpośrednio w koszty sprzedanych wyrobów, zapisem:

      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" lub
        58 "Rozliczenie kosztów działalności".

Korekty kosztów dokonuje się dopiero na koniec okresu sprawozdawczego (nie później niż na dzień bilansowy). Wartość stanu zapasów ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty", które w tym przypadku funkcjonuje jedynie na początku i końcu okresu sprawozdawczego. Wprowadzenie na stan ewidencyjny wartości wyrobów gotowych następuje zapisem:

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Na początku następnego okresu sprawozdawczego powinno nastąpić rozliczenie w ciężar kosztów sprzedanych produktów wartości wyrobów ustalonej na koniec poprzedniego okresu.

Stan produktów na dzień bilansowy ustala się drogą spisu z natury przeprowadzonego w ostatnim dniu roku obrotowego. Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

W tym przypadku nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, mówiący o tym, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Przepis ten bowiem wyłącza produkty gotowe, produkty w toku oraz materiały i towary określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Spis z natury przeprowadzony w ostatnim dniu roku obrotowego spełnia tu, obok funkcji kontrolnych związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu aktywów, zadania dotyczące ustalenia prawidłowej wielkości kosztów sprzedanych produktów.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5, nie stosuje konta 58.

2. Koszt wytworzenia 500 szt. wyrobu w grudniu 2012 r. wyniósł: 500.000 zł.

3. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka korzysta z uproszczenia i odpisuje wartość produktów gotowych w koszty w momencie ich wytworzenia.

II. Ustalenie wartości stanu zapasu na koniec roku obrotowego:

1. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu: 500.000 zł : 500 szt. = 1.000 zł/szt.

2. Wartość stanu zapasów na koniec okresu ustalona na podstawie spisu z natury: 150 szt. x 1.000 zł/szt. = 150.000 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie kosztu wytworzenia wyrobu 500.000 zł 70-1 50
2. PK - stan zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego, według kosztu wytworzenia, ustalony na podstawie spisu z natury 150.000 zł 60 70-1

IV. Księgowania:

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej


Jak ująć wartość wyrobów gotowych ustaloną na dzień bilansowy, w sytuacji gdy ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4?

W przypadku ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4, korekty kosztów dokonuje się zapisem:

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Na dzień bilansowy saldo konta 49 zostanie przeniesione na wynik finansowy. W konsekwencji tego księgowania poziom kosztów rodzajowych przeniesionych na konto 86 "Wynik finansowy" z kont zespołu 4 zostanie skorygowany do wysokości odnoszącej się do danego roku obrotowego o wartość stanu wyrobów pozostałego na dzień bilansowy.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.

2. W okresie sprawozdawczym koszty na kontach zespołu 4 wynosiły: 1.500.000 zł.

3. Stan wyrobów gotowych na 31 grudnia 2012 r. według spisu z natury wynosił: 200 szt. po 120 zł/szt.

4. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka nie prowadzi ewidencji wyrobów.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - stan zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego, według kosztu wytworzenia, ustalany na podstawie spisu z natury: 200 szt. × 120 zł/szt. = 24.000 zł 60 49
2. PK - przeksięgowanie sald kont zespołu 4 1.500.000 zł 86 40
3. PK - przeksięgowanie salda konta 49 24.000 zł 49 86

III. Księgowania:

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60