Ostatnia aktualizacja: 4.09.2015 r., godz. 14:33
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 330.952
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Korekta kosztów również w leasingu finansowym

W związku z nowymi uregulowaniami dotyczącymi korekty kosztów, wprowadzonymi do ustaw o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2013 r., w prasie fachowej pojawiło się szereg publikacji. Większość z nich, również tych publikowanych na łamach naszego czasopisma, miała na celu wskazanie, w jaki sposób należy korzystać w praktyce z tych nowych uregulowań. Niestety ciągle pojawiają się kolejne problemy z ich stosowaniem. Jednym z przykładów budzących wątpliwości może być kwestia zastosowania nowych przepisów w odniesieniu do umów leasingu finansowego.

Przypomnijmy, że w przypadku takiej umowy przedmiot leasingu jest amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę). Aby prawo amortyzacji środka trwałego mu przysługiwało, umowa powinna spełniać warunki zawarte w art. 23f ust. 1 updof oraz odpowiednio art. 17f ust. 1 updop. Z przywołanych przepisów wynika, że umowa jest umową leasingu finansowego (kapitałowego), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • zawarta jest na czas oznaczony,
     
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych,
     
  • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie dokonuje korzystający.

Korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej dla potrzeb podatku dochodowego. Jest to konsekwencją uregulowań zawartych w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, z których wynika, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych.

Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z opcji zakupu. Ponadto na wartość początkową środka trwałego mogą się złożyć również inne wydatki, np. koszty transportu, montażu. Jednocześnie, gdy umowa spełnia warunki zawarte w art. 23f ust. 1 updof oraz art. 17f ust. 1 updop, korzystający ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych.

W ostatnim czasie na łamach poczytnych dzienników branżowych rozgorzała dyskusja, której trudno było nie dostrzec. Specjaliści biorący w niej udział prezentują sprzeczne stanowiska na temat stosowania przepisów o korekcie kosztów w odniesieniu do umów leasingu finansowego. Część z nich zwraca uwagę na to, że umowa leasingu finansowego nie przenosi własności środka trwałego. Czytając literalnie art. 24d ust. 6 updof i odpowiednio art. 15b ust. 6 updop, publicyści ci podkreślają, że uregulowania te stanowią o konieczności dokonywania korekty kosztów podatkowych w zakresie odpisów amortyzacyjnych w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych, z którymi to sytuacjami nie mamy do czynienia w przypadku leasingu finansowego. W efekcie uznają, że przepisy te nie mają zastosowania do rozliczania w kosztach podatkowych leasingu finansowego i przyjmują, że pomimo braku zapłaty całej ceny, korzystający może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu umowy, bez dokonywania jakiejkolwiek korekty odpisów amortyzacyjnych.

Odmienne stanowisko w omawianej kwestii prezentują ich oponenci. Oni z kolei twierdzą, że korekta kosztów amortyzacji odnosi się również do środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu kapitałowego. Jednocześnie forsują nieznajdującą oparcia w obowiązujących przepisach tezę, że należy je stosować tylko w odniesieniu do umów leasingu kapitałowego zawartych od 1 stycznia 2013 r.

Dostrzegając rangę problemu i możliwość rozbieżnego interpretowania omawianych przepisów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o dokonanie rozstrzygnięcia w kwestii będącej przedmiotem przedstawionych analiz. W nadesłanej nam 20 lutego 2013 r. odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że z zakresu unormowań zawartych w art. 24d updof jak i art. 15b updop, dotyczących obowiązku dokonywania korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań we wskazanych w nich terminach, nie zostały wyłączone koszty związane z zawarciem umów leasingu finansowego. W konsekwencji przepisy te mają zastosowanie również do kosztów podatkowych powstających w związku z zawarciem umów tego rodzaju.

Ponadto resort finansów w udzielonej naszemu Wydawnictwu odpowiedzi stwierdził, że przepisy art. 24d updof oraz art. 15b updop mają zastosowanie do tych kwot wynikających z faktur (innych dokumentów), które są zaliczane do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. W rezultacie mają one zastosowanie również do umów leasingu finansowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r., jeżeli związane z tą umową kwoty podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych po dniu 31 grudnia 2012 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”
Kiedy powstają różnice kursowe?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Prezenty dla kontrahentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Moment zaliczenia nagrody jubileuszowej do kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Rozliczenie kosztów wynikających z faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Koszty najmu samochodu osobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Odpis aktualizujący wartość wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnej nie jest kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Faktury kosztowe z lat ubiegłych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zapłata wekslem a korekta kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty u wspólników spółek osobowych - zagadnienia wybrane z interpretacji indywidualnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Potrącanie kosztów poniesionych przed przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Dochód spadkobiercy wstępującego do spółki w trakcie miesiąca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wykup obligacji otrzymanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychód z tytułu świadczenia uzyskanego od podmiotu z grupy kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru poprzedzonej zaliczką
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Czy wydatki pracodawcy związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej są kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychód z przedawnionej należności, od której wartości dokonano odpisu aktualizującego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń członków rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odliczanie straty w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie kosztów przerwanej budowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wydatki mające na celu kreowanie wizerunku firmy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odszkodowania wypłacane w związku ze świadczeniem usług logistycznych - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Sprzedaż towarów a korekta kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Przychód podatkowy przy wynajmie nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów podatkowych?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wydatki na spłatę długu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Koszty w interpretacjach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Rozliczenie wydatków remontowych amortyzowanych bilansowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60