Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 13:28
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 419.961
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Korekta kosztów również w leasingu finansowym

W związku z nowymi uregulowaniami dotyczącymi korekty kosztów, wprowadzonymi do ustaw o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2013 r., w prasie fachowej pojawiło się szereg publikacji. Większość z nich, również tych publikowanych na łamach naszego czasopisma, miała na celu wskazanie, w jaki sposób należy korzystać w praktyce z tych nowych uregulowań. Niestety ciągle pojawiają się kolejne problemy z ich stosowaniem. Jednym z przykładów budzących wątpliwości może być kwestia zastosowania nowych przepisów w odniesieniu do umów leasingu finansowego.

Przypomnijmy, że w przypadku takiej umowy przedmiot leasingu jest amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę). Aby prawo amortyzacji środka trwałego mu przysługiwało, umowa powinna spełniać warunki zawarte w art. 23f ust. 1 updof oraz odpowiednio art. 17f ust. 1 updop. Z przywołanych przepisów wynika, że umowa jest umową leasingu finansowego (kapitałowego), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • zawarta jest na czas oznaczony,
     
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych,
     
  • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie dokonuje korzystający.

Korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej dla potrzeb podatku dochodowego. Jest to konsekwencją uregulowań zawartych w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, z których wynika, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych.

Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z opcji zakupu. Ponadto na wartość początkową środka trwałego mogą się złożyć również inne wydatki, np. koszty transportu, montażu. Jednocześnie, gdy umowa spełnia warunki zawarte w art. 23f ust. 1 updof oraz art. 17f ust. 1 updop, korzystający ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych.

W ostatnim czasie na łamach poczytnych dzienników branżowych rozgorzała dyskusja, której trudno było nie dostrzec. Specjaliści biorący w niej udział prezentują sprzeczne stanowiska na temat stosowania przepisów o korekcie kosztów w odniesieniu do umów leasingu finansowego. Część z nich zwraca uwagę na to, że umowa leasingu finansowego nie przenosi własności środka trwałego. Czytając literalnie art. 24d ust. 6 updof i odpowiednio art. 15b ust. 6 updop, publicyści ci podkreślają, że uregulowania te stanowią o konieczności dokonywania korekty kosztów podatkowych w zakresie odpisów amortyzacyjnych w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych, z którymi to sytuacjami nie mamy do czynienia w przypadku leasingu finansowego. W efekcie uznają, że przepisy te nie mają zastosowania do rozliczania w kosztach podatkowych leasingu finansowego i przyjmują, że pomimo braku zapłaty całej ceny, korzystający może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu umowy, bez dokonywania jakiejkolwiek korekty odpisów amortyzacyjnych.

Odmienne stanowisko w omawianej kwestii prezentują ich oponenci. Oni z kolei twierdzą, że korekta kosztów amortyzacji odnosi się również do środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu kapitałowego. Jednocześnie forsują nieznajdującą oparcia w obowiązujących przepisach tezę, że należy je stosować tylko w odniesieniu do umów leasingu kapitałowego zawartych od 1 stycznia 2013 r.

Dostrzegając rangę problemu i możliwość rozbieżnego interpretowania omawianych przepisów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o dokonanie rozstrzygnięcia w kwestii będącej przedmiotem przedstawionych analiz. W nadesłanej nam 20 lutego 2013 r. odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że z zakresu unormowań zawartych w art. 24d updof jak i art. 15b updop, dotyczących obowiązku dokonywania korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań we wskazanych w nich terminach, nie zostały wyłączone koszty związane z zawarciem umów leasingu finansowego. W konsekwencji przepisy te mają zastosowanie również do kosztów podatkowych powstających w związku z zawarciem umów tego rodzaju.

Ponadto resort finansów w udzielonej naszemu Wydawnictwu odpowiedzi stwierdził, że przepisy art. 24d updof oraz art. 15b updop mają zastosowanie do tych kwot wynikających z faktur (innych dokumentów), które są zaliczane do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. W rezultacie mają one zastosowanie również do umów leasingu finansowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r., jeżeli związane z tą umową kwoty podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych po dniu 31 grudnia 2012 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”
Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu uzyskanego rabatu potransakcyjnego - w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Wydatki na upowszechnianie firmowego logo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Różnice kursowe od zobowiązania udokumentowanego fakturą w złotych, lecz zapłaconego w euro
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Koszty podróży służbowych poniesione w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Składki AC wliczone w ratę leasingową są kosztem podatkowym - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Podróże służbowe prezesa spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Przeliczanie na złote wynagrodzeń pracowniczych poniesionych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczenie podatkowe kosztów wynikających z umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych przedsiębiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wybór alternatywnej metody rozliczania odsetek w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Koszty podatkowe - wyjaśnienia organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagrody rocznej należnej za rok poprzedni
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wynagrodzenia działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Podatek od wartości dodanej w kosztach i przychodach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia usług reklamowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Czy koszty pikniku z udziałem członków rodziny pracownika są w całości kosztami podatkowymi?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Nota obciążeniowa viaTOLL a koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Wypłacone odszkodowanie i zwrócone koszty pogrzebu rodzinie zmarłego pracownika mają związek z przychodami firmy - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kompensata zobowiązań i należności a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na wynajem miejsca parkingowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Koszty związane z budynkiem niezaliczonym do środków trwałych firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego otrzymanego w formie wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zwrot kosztów podróży członków zarządu komplementariusza zarządzającego spółką komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na opiekę medyczną w kosztach pracodawcy, który utracił status zakładu pracy chronionej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ratalna spłata należności przy preferencyjnym oprocentowaniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Przychody i koszty podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Różnice kursowe przy zapłacie zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zapłata zobowiązania z rachunku złotowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy powstaną różnice kursowe, gdy faktura jest w euro a zapłata w złotych?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60