Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2013  »  WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI I ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ  »  Wynagrodzenia członków zarządu pełniących funkcje na podstawie aktu ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wynagrodzenia członków zarządu pełniących funkcje na podstawie aktu powołania

źródło:
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników

Jak zaksięgować wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o. za pełnione przez nich funkcje w zarządzie? Są to osoby fizyczne mieszkające w Polsce, pełniące swoje funkcje na podstawie aktu powołania.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej zwanej K.s.h., członkowie zarządu spółki z o.o. są powoływani i odwoływani przez wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona (art. 201 § 3 i § 4 K.s.h.).

Powołanie członka zarządu w oparciu o wymienione przepisy, tworzy stosunek organizacyjny, jaki powstaje pomiędzy daną osobą a spółką. Zwracamy również uwagę, że pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu może powstać równolegle stosunek prawny oparty na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia przez nich funkcji zarządu na podstawie powołania zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i księguje na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" i/lub koncie 55 "Koszty zarządu". Rozrachunki z tytułu pobieranych przez członków zarządu wynagrodzeń ujmuje się, podobnie jak rozrachunki pracowników etatowych, na koncie 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Naliczone wynagrodzenie brutto członka zarządu ujmuje się w księgach, zapisem:

      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

W przypadku ewidencji księgowej kosztów równocześnie na kontach zespołu 4 oraz 5 księgowaniu jak wyżej będzie towarzyszyć zapis równoległy:

      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Zwracamy uwagę, iż dla celów bilansowych wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnionej funkcji na podstawie aktu powołania zaliczane są, zgodnie z zasadą memoriału, do kosztów okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty tych wynagrodzeń. Dla celów bilansowych bez znaczenia pozostaje data wypłaty lub postawienia tego wynagrodzenia do dyspozycji członka zarządu.

Natomiast dla celów podatkowych przedmiotowe wynagrodzenia będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dopiero w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji członków zarządu. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, który wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji m.in. należności określonych w art. 13 pkt 4-9 updof, a więc także tych, o których mowa w pytaniu. Jeśli bowiem chodzi o sposób opodatkowania wynagrodzeń członka zarządu spółki z o.o., to jeżeli członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią swoje funkcje wyłącznie na podstawie aktu powołania (zob. art. 201 § 4 K.s.h.), wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia uzyskane z tego tytułu zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof. Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w takim przypadku stanowi dochód tej osoby. Ustala się go w ten sposób, że przychód uzyskany przez członka zarządu spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, które wynoszą obecnie 111,25 zł miesięcznie (przy założeniu, że kwota należności przekracza 200 zł). Jeśli natomiast kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, to płatnik pobiera zryczałtowany podatek obliczany według stawki 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Nie uwzględnia się wtedy kosztów uzyskania przychodów (art. 30 ust. 3 updof).

Wyliczoną tak zaliczkę na podatek dochodowy ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Ponadto podkreślić należy, że przychód uzyskany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. na podstawie aktu powołania nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ewidencję księgową wynagrodzenia dla członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

Ewidencja księgowa wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. uchwałą wspólników powołała dwóch członków zarządu i ustanowiła dla nich miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w kwocie: 5.000 zł brutto.

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym kosztów (zespół 4) oraz na kontach według funkcji (zespół 5). Koszty wynagrodzeń członków zarządu zalicza w ciężar konta 55 "Koszty zarządu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wynagrodzenie brutto członka zarządu 5.000 zł 40-4 23-0
2. PK - księgowanie równoległe 5.000 zł 55 49
3. PK - zaliczka na podatek dochodowy: (5.000 zł - 111,25 zł) × 18% = 879,98 zł, po zaokrągleniu: 880 zł 880 zł 23-0 22
4. WB - wypłata wynagrodzenia 4.120 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu

Zwracamy uwagę, że dane o wysokości wynagrodzeń członków zarządu podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym, a dokładnie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, które stanowią część informacji dodatkowej. Informacje te ujmuje się w ust. 4 pkt 4 dodatkowych informacji i objaśnień, tj. "Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy". Wynagrodzenia te ujmuje się w kwotach brutto, to znaczy w wysokości zaliczonej w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

nbsp;skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI I ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60