Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 13:28
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 419.961
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od nowego roku ulegną zmianie zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej oraz z ulgi internetowej. Ponadto zostanie ograniczona kwotowo możliwość stosowania zryczałtowanych (50%) kosztów uzyskania przychodów m.in. przez twórców i artystów.

Wynika to z ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opublikowanej w Dz. U. z 20 listopada 2012 r., pod poz. 1278.

Ustawa ta wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Wprowadzone przez nią zmiany omawiamy poniżej.

Jednak w zeznaniach podatkowych za 2012 r., które będziemy składać w pierwszych miesiącach przyszłego roku, należy rozliczyć ulgę prorodzinną, ulgę internetową, a w przypadku twórców - 50% koszty uzyskania przychodów - na dotychczasowych, "starych" zasadach.


1.1. Zmiany w zasadach korzystania z ulgi prorodzinnej

Ulga z tytułu wychowywania dzieci (tzw. ulga prorodzinna) podlega odliczeniu od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej. Zastosowanie ulgi prorodzinnej zależy od spełnienia przesłanek wskazanych w art. 27f ustawy o PDOF, który jednocześnie precyzuje reguły korzystania z tej ulgi.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, ulga prorodzinna wynosi 92,67 zł miesięcznie (tj. 1.112,04 zł rocznie) na każde dziecko, w przypadku którego spełnione są przesłanki określone przez ustawodawcę. Nie ma przy tym znaczenia, ile dzieci wychowują rodzice, jak również ich sytuacja majątkowa.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. zasady korzystania z ulgi prorodzinnej ulegną jednak istotnym zmianom, a mianowicie:

 • rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskają prawo do wyższej ulgi,
   
 • natomiast dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, prawo do tej ulgi zostanie ograniczone, poprzez wprowadzenie limitu dochodów.


• Kryterium dochodowe dla rodziców jedynaka

Od 1 stycznia 2013 r. rodzice, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie):

1) jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł,

2) w przypadku zaś osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o PDOF - o ile dochody tej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

3) natomiast w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie - jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF.

Wymaga podkreślenia, że za podatnika pozostającego w związku małżeńskim ustawodawca nie uważa osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 27f ust. 2d ustawy o PDOF).

W łącznej kwocie dochodów, których wysokość decyduje o prawie rodziców jedynaka do ulgi prorodzinnej, trzeba będzie uwzględnić uzyskane w danym roku dochody, które podlegają opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, z tytułu powołania do składu zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej), z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
   
 • na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
   
 • 19% podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PDOF, czyli dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co istotne - należy brać tu pod uwagę dochody obliczone jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne (art. 27f ust. 2a ustawy o PDOF).


• Rodzice z dwójką dzieci

W przypadku rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, dotychczasowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie ulegną zmianie. Oznacza to, że będą oni mogli korzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł) na każde dziecko.

Warto przy tym zauważyć, że omawiane odliczenie przysługuje również w sytuacji, gdy kolejne dziecko urodziło się 31 grudnia (art. 27f ust. 2b ustawy o PDOF).


• Rodzice z trójką i więcej dzieci

Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać z ulgi prorodzinnej:

 • na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1.112,04 zł),
   
 • na trzecie dziecko w wysokości 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 1.668,12 zł rocznie),
   
 • na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.224,08 zł w skali roku).

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF.

Przykładowo - małżonkowie wychowujący przez cały 2013 r. czworo dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna, będą mieli prawo odliczyć od podatku dochodowego za ten rok ulgę w łącznej wysokości 6.116,28 zł.


1.2. Ulga internetowa tylko dla tych, którzy wcześniej z niej nie korzystali

W zeznaniu podatkowym za 2012 r. wszyscy podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od dochodu (odpowiednio od przychodu) udokumentowane wydatki, które ponieśli z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 4 ustawy o PDOF oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Jednak poczynając od rozliczeń podatku dochodowego za 2013 r., ulga internetowa nie będzie przysługiwała tym osobom, które korzystały z niej już w latach poprzednich.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. prawo do ulgi internetowej będą mieli wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych (art. 26 ust. 6h ustawy o PDOF).

Przykładowo - jeżeli podatnik po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym za 2013 r., to z tej ulgi będzie mógł skorzystać jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 r.

Trzeba zwrócić uwagę, że podatnik, który po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie miał prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2013 r. (art. 2 ww. ustawy nowelizującej z 24 października 2012 r.).


1.3. Kwotowe ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów

W obecnym stanie prawnym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, wynoszą 50%.

Przepisy te dotyczą m.in. przychodów uzyskiwanych przez wynalazców, twórców wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, a także twórców korzystających z praw autorskich i artystów wykonawców, którzy korzystają z praw pokrewnych.

Poczynając od 2013 r., łączne zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, nie będą mogły przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o PDOF).

Powyższy limit dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w danym roku przychodów, w stosunku do których przysługują zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (zarówno na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i z umowy o pracę).

Podatnik będzie miał jednak prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli będzie posiadał dowody, że były one wyższe niż: wynikające z zastosowania ww. normy procentowej bądź wynikające z limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Stanowią o tym przepisy art. 22 ust. 10 i ust. 10a ustawy o PDOF.

Od 1 stycznia 2013 r. podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi (np. podmiotowi zamawiającemu dzieło lub pracodawcy) pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązanie to ma zapobiec powstawaniu ewentualnej konieczności dopłaty przez podatnika podatku dochodowego wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Począwszy bowiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży takie oświadczenie, płatnik powinien zaprzestać stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11 ustawy o PDOF).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Informacje o nowych przepisach”
Kolejna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Opublikowano ustawę o wspieraniu innowacyjności, wprowadzającą zmiany m.in. do ustawy o PDOP i ustawy o PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Zaniechano poboru podatku od nagród otrzymanych w tzw. Loterii Paragonowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Opublikowano ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprowadzającą zmiany m.in. w ustawie o PDOP i PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Opublikowano nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Projekt nowych wzorów deklaracji/zeznań/oświadczeń oraz informacji podatkowych w zakresie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PDOP i PDOF, regulującą m.in. zasady dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Opublikowano ustawę wprowadzającą zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Prezydent podpisał ustawę w zakresie wspierania innowacyjności, wprowadzającą m.in. zmiany do ustaw o podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Opublikowano zmiany m.in. w ustawie o PDOF dotyczące pomocy cudzoziemcom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Rozszerzono katalog deklaracji, które mogą być przesyłane drogą elektroniczną bez e-podpisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Opublikowano zmiany w Ordynacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zmiana w ustawie o PDOP spowodowana powołaniem Rzecznika Finansowego w miejsce Rzecznika Ubezpieczonych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Zmiany w INTRASTAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
"Nowy" wzór formularza wpłaty na rachunek urzędu celnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Opublikowano zmiany w ustawach o PIT i CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Nieruchomości stanowiące własność gminy zwolnione z podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Nowelizacja ustawy o rachunkowości opublikowana
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Projekty rozporządzeń dotyczące rozliczania VAT przez komorników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Opublikowano zmiany w przepisach związane ze świadczeniami rodzinnymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zmiany ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Od nowego roku nie będzie już obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowej zapłaty zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Zaniechano poboru podatku od stypendiów na wyjazdy zagraniczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Zmiany w ustawie o PDOP oraz w ustawie o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Podatki i opłaty lokalne, rolny i leśny - zmiany od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Sejm uchwalił zmiany przewidujące ulgę podatkową dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Planowane zmiany w przepisach PIT i CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiany od 15 sierpnia 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60