Ostatnia aktualizacja: 27.08.2015 r., godz. 13:27
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 321.526
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Jak ustalić odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

Spółdzielnia użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Pracownik jeździ tym samochodem zarówno w sprawach służbowych, jak i prywatnych. Jest to uregulowane w umowie, którą rada nadzorcza zawarła z pracownikiem. Stosownie do jej treści pracownik ma płacić za korzystanie z samochodu do celów prywatnych zryczałtowaną opłatę miesięczną. Jak należy ustalić wysokość tej opłaty? Czy w tej sytuacji opłaty leasingowe spółdzielnia może ująć do kosztów podatkowych?

Wartość miesięcznej odpłatności za udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych trzeba ustalić z uwzględnieniem wartości raty leasingowej i kosztów związanych z eksploatacją pojazdu (np. paliwa), a także tego w jakim zakresie przedmiotowy samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a w jakim do celów prywatnych. Spółdzielnia może całą opłatę leasingową zaliczyć do kosztów podatkowych.

Pracodawca może udostępnić pracownikowi samochód służbowy. Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, wartość świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia przez zakład pracy samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli świadczenie jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica między wartością tego świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Aby w stanie faktycznym po stronie pracownika nie powstał przychód z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego, należy ponoszoną przez pracownika odpłatność ustalić w wartości tego świadczenia. W tym przypadku jest to świadczenie polegające na korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość pieniężną takiego świadczenia określa się na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 updof.

Potwierdza to wyjaśnienie Ministra Finansów zawarte w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2012 r., nr DD3/033/6/KDJ/12/PK-71. W interpretacji tej Minister Finansów odniósł się do zasad ustalania wartości przychodu pracowników z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci korzystania przez nich do celów prywatnych z samochodów służbowych leasingowanych przez pracodawcę. Powołany organ podatkowy stwierdził, że wartość pieniężna otrzymywanych od pracodawcy świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, których podstawą jest stosunek pracy, stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy. W przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnego świadczenia są usługi zakupione przez pracodawcę, to zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 updof przychód pracownika określa się według ceny zakupu tych usług. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy Minister Finansów uznał, że skoro pracodawca zawierając umowę leasingu, zakupuje od innego podmiotu usługę w niej wymienioną, to zakup tej usługi powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu uzyskiwanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z pojazdu dla celów prywatnych.

W przepisach podatkowych nie znajdziemy szczegółowych wytycznych, co do sposobu ustalania wysokości odpłatności pracownika za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Spółdzielnia powinna samodzielnie przyjąć sposób kalkulacji odpłatności, którą ma ponosić pracownik. Kierując się wyjaśnieniem Ministra Finansów, w sytuacji opisanej w pytaniu, punkt wyjścia powinien stanowić koszt zakupu usługi leasingu ponoszony przez spółdzielnię. Wysokość przedmiotowej odpłatności powinna być również uzależniona od tego, w jakim zakresie samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a w jakim do celów prywatnych, oraz kto ponosi koszty zakupu paliwa. Jednym z możliwych sposobów ustalenia właściwej kwoty odpłatności może być więc prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu do celów służbowych i prywatnych.

Dodajmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych odmawiają oceny przyjętej przez podatników metody kalkulacji przychodu z nieodpłatnego świadczenia w przypadku korzystania do celów prywatnych z samochodu służbowego (por. powołaną interpretację indywidualną Ministra Finansów, a także interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2010 r., nr IPPB2/415-105/10-3/MK i z 10 listopada 2010 r., nr IPPB4/415-665/10-2/SP). Z ich wyjaśnień wynika, że przedmiotem interpretacji indywidualnej może być wyłącznie wskazanie przepisu, na podstawie którego należy ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, a nie prawidłowość wyliczania tej wartości. Kwestia ta może być jednak przedmiotem ewentualnego postępowania podatkowego.

Rozważenia wymaga również problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez spółdzielnię kosztów leasingu. Naszym zdaniem, spółdzielnia może ujmować w rachunku podatkowym pełną kwotę tych kosztów. Przemawia za tym fakt, że samochód jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, natomiast opłaty wnoszone przez pracownika za używanie tego samochodu do celów prywatnych stanowią dodatkowe źródło przychodu spółdzielni. Zachodzą zatem przesłanki do uznania kosztów leasingu za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Wspomniane koszty wiążą się bowiem z działalnością spółdzielni i służą osiąganiu z niej przychodów, a ponadto nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop jako koszty nieuważane za koszty podatkowe.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”
Faktury kosztowe z lat ubiegłych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zapłata wekslem a korekta kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty u wspólników spółek osobowych - zagadnienia wybrane z interpretacji indywidualnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Potrącanie kosztów poniesionych przed przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Dochód spadkobiercy wstępującego do spółki w trakcie miesiąca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wykup obligacji otrzymanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychód z tytułu świadczenia uzyskanego od podmiotu z grupy kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru poprzedzonej zaliczką
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Czy wydatki pracodawcy związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej są kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychód z przedawnionej należności, od której wartości dokonano odpisu aktualizującego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń członków rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odliczanie straty w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie kosztów przerwanej budowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wydatki mające na celu kreowanie wizerunku firmy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odszkodowania wypłacane w związku ze świadczeniem usług logistycznych - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Sprzedaż towarów a korekta kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Przychód podatkowy przy wynajmie nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów podatkowych?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wydatki na spłatę długu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Koszty w interpretacjach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Rozliczenie wydatków remontowych amortyzowanych bilansowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wydatki na realizację programów motywacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wynagrodzenie członka zarządu - jedynego wspólnika spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Przedpłata na usługi wykonywane w różnych okresach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Organizacja spotkań z podmiotami współtworzącymi sieć sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Zapłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Rozliczenie kosztów w agencji ubezpieczeniowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60