Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015 r., godz. 12:59
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.668
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Jak ustalić odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

Spółdzielnia użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Pracownik jeździ tym samochodem zarówno w sprawach służbowych, jak i prywatnych. Jest to uregulowane w umowie, którą rada nadzorcza zawarła z pracownikiem. Stosownie do jej treści pracownik ma płacić za korzystanie z samochodu do celów prywatnych zryczałtowaną opłatę miesięczną. Jak należy ustalić wysokość tej opłaty? Czy w tej sytuacji opłaty leasingowe spółdzielnia może ująć do kosztów podatkowych?

Wartość miesięcznej odpłatności za udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych trzeba ustalić z uwzględnieniem wartości raty leasingowej i kosztów związanych z eksploatacją pojazdu (np. paliwa), a także tego w jakim zakresie przedmiotowy samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a w jakim do celów prywatnych. Spółdzielnia może całą opłatę leasingową zaliczyć do kosztów podatkowych.

Pracodawca może udostępnić pracownikowi samochód służbowy. Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, wartość świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia przez zakład pracy samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli świadczenie jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica między wartością tego świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Aby w stanie faktycznym po stronie pracownika nie powstał przychód z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego, należy ponoszoną przez pracownika odpłatność ustalić w wartości tego świadczenia. W tym przypadku jest to świadczenie polegające na korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość pieniężną takiego świadczenia określa się na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 updof.

Potwierdza to wyjaśnienie Ministra Finansów zawarte w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2012 r., nr DD3/033/6/KDJ/12/PK-71. W interpretacji tej Minister Finansów odniósł się do zasad ustalania wartości przychodu pracowników z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci korzystania przez nich do celów prywatnych z samochodów służbowych leasingowanych przez pracodawcę. Powołany organ podatkowy stwierdził, że wartość pieniężna otrzymywanych od pracodawcy świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, których podstawą jest stosunek pracy, stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy. W przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnego świadczenia są usługi zakupione przez pracodawcę, to zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 updof przychód pracownika określa się według ceny zakupu tych usług. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy Minister Finansów uznał, że skoro pracodawca zawierając umowę leasingu, zakupuje od innego podmiotu usługę w niej wymienioną, to zakup tej usługi powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu uzyskiwanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z pojazdu dla celów prywatnych.

W przepisach podatkowych nie znajdziemy szczegółowych wytycznych, co do sposobu ustalania wysokości odpłatności pracownika za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Spółdzielnia powinna samodzielnie przyjąć sposób kalkulacji odpłatności, którą ma ponosić pracownik. Kierując się wyjaśnieniem Ministra Finansów, w sytuacji opisanej w pytaniu, punkt wyjścia powinien stanowić koszt zakupu usługi leasingu ponoszony przez spółdzielnię. Wysokość przedmiotowej odpłatności powinna być również uzależniona od tego, w jakim zakresie samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a w jakim do celów prywatnych, oraz kto ponosi koszty zakupu paliwa. Jednym z możliwych sposobów ustalenia właściwej kwoty odpłatności może być więc prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu do celów służbowych i prywatnych.

Dodajmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych odmawiają oceny przyjętej przez podatników metody kalkulacji przychodu z nieodpłatnego świadczenia w przypadku korzystania do celów prywatnych z samochodu służbowego (por. powołaną interpretację indywidualną Ministra Finansów, a także interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2010 r., nr IPPB2/415-105/10-3/MK i z 10 listopada 2010 r., nr IPPB4/415-665/10-2/SP). Z ich wyjaśnień wynika, że przedmiotem interpretacji indywidualnej może być wyłącznie wskazanie przepisu, na podstawie którego należy ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, a nie prawidłowość wyliczania tej wartości. Kwestia ta może być jednak przedmiotem ewentualnego postępowania podatkowego.

Rozważenia wymaga również problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez spółdzielnię kosztów leasingu. Naszym zdaniem, spółdzielnia może ujmować w rachunku podatkowym pełną kwotę tych kosztów. Przemawia za tym fakt, że samochód jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, natomiast opłaty wnoszone przez pracownika za używanie tego samochodu do celów prywatnych stanowią dodatkowe źródło przychodu spółdzielni. Zachodzą zatem przesłanki do uznania kosztów leasingu za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Wspomniane koszty wiążą się bowiem z działalnością spółdzielni i służą osiąganiu z niej przychodów, a ponadto nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop jako koszty nieuważane za koszty podatkowe.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Przychody i koszty w firmie”
Przeliczanie na złote wynagrodzeń pracowniczych poniesionych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczenie podatkowe kosztów wynikających z umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych przedsiębiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wybór alternatywnej metody rozliczania odsetek w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Koszty podatkowe - wyjaśnienia organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagrody rocznej należnej za rok poprzedni
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wynagrodzenia działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Podatek od wartości dodanej w kosztach i przychodach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia usług reklamowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Czy koszty pikniku z udziałem członków rodziny pracownika są w całości kosztami podatkowymi?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Nota obciążeniowa viaTOLL a koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Wypłacone odszkodowanie i zwrócone koszty pogrzebu rodzinie zmarłego pracownika mają związek z przychodami firmy - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kompensata zobowiązań i należności a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na wynajem miejsca parkingowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Koszty związane z budynkiem niezaliczonym do środków trwałych firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego otrzymanego w formie wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zwrot kosztów podróży członków zarządu komplementariusza zarządzającego spółką komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na opiekę medyczną w kosztach pracodawcy, który utracił status zakładu pracy chronionej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ratalna spłata należności przy preferencyjnym oprocentowaniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Przychody i koszty podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Różnice kursowe przy zapłacie zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zapłata zobowiązania z rachunku złotowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy powstaną różnice kursowe, gdy faktura jest w euro a zapłata w złotych?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy wydatki na podróże członka zarządu są kosztami podatkowymi?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Rezygnacja na potrzeby VAT z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla leasingowanego samochodu osobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wydatki poniesione w związku ze zniszczeniami w mieszkaniu wynajętym dla pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Relacja z dyżuru telefonicznego z zakresu CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wydatki poniesione przez firmę transportową na zakup paliwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Koszty używania samochodu zastępczego udostępnianego w miejsce samochodu leasingowanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60