Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015 r., godz. 12:59
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.668
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
I.TEMAT NUMERU
 1.Różnice kursowe - omówienie zasad ustalania z przykładami (część I)
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstają w określonych przez ustawodawcę przypadkach. Otóż, na mocy art. 24c ust. 2 pkt 3 updof i art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast w myśl art. 24c ust. 3 pkt 3 updof oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Wpływ środków pieniężnych w walucie obcej na rachunek walutowy

Wpływ na rachunek walutowy środków pieniężnych pochodzących z zakupu wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym, np. po kursie sprzedaży banku, z którego podatnik korzystał. Kurs ten wynika z tabeli kursów tego banku, ale może to też być kurs indywidualnie wynegocjowany z bankiem, inny od kursu oficjalnie ogłoszonego i stosowanego przez ten bank wobec pozostałych klientów. Jest to kurs faktycznie zastosowany, o którym mowa w art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop.

Zapłatę należności na rachunek walutowy należy wycenić po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności (argumenty przemawiające za stosowaniem tego kursu przedstawiliśmy w części zatytułowanej "Kurs faktycznie zastosowany").

Przykład

Zagraniczny kontrahent zapłacił spółce 50.000 euro za dostarczony przez nią towar. Kwota ta wpłynęła na rachunek walutowy spółki. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek walutowy wynosił 4,15 zł/euro. Po tym kursie spółka dokonała wyceny środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunek walutowy (50.000 euro x 4,15 zł/euro = 207.500 zł).

Wpływ na rachunek walutowy odsetek naliczonych przez bank dewizowy wyceniamy po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu odsetek na konto walutowe.

Przykład

Przedsiębiorca posiada oprocentowany rachunek walutowy. W lipcu bank dopisał do rachunku odsetki w wysokości 80 euro. Do wyceny otrzymanych odsetek przedsiębiorca zastosował kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania odsetek, który wynosił 4,12 zł/euro. Wartość otrzymanych odsetek wyniosła 329,60 zł (80 euro x 4,12 zł/euro).

Zauważmy, że moment otrzymania odsetek jest momentem powstania przychodu podatkowego, a przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 updof i art. 12 ust. 2 updop). Zastosowanie przy wpływie odsetek preferowanego przez nas kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności wpisuje się więc w systematykę ustaw o PIT i CIT.

Wypływ środków pieniężnych w walucie obcej z rachunku walutowego

W ocenie organów podatkowych przepisy art. 15a updop - zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., jak i po nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. - w żadnej sytuacji nie uprawniają podatnika do stosowania kursu historycznego dla ustalania podatkowych różnic kursowych (np. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2012 r., nr IPPB5/423-1174/11-2/IŚ, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 czerwca 2012 r., nr IPTPB3/423-81/12-3/KJ). Także Minister Finansów odpowiadając na pytanie zadane przez nasze Wydawnictwo, potwierdził, że rozchodu środków z rachunku walutowego nie można wycenić po kursie, po jakim ta waluta wpłynęła na rachunek walutowy lub po jakim została nabyta (zob. Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 z 2012 r., artykuł pt.: "Kurs waluty obcej stosowany do wyceny rozchodów walut z rachunku walutowego - odpowiedź Ministerstwa Finansów").

Ze względu na jednolite stanowisko resortu finansów, negujące możliwość stosowania kursów historycznych, które jest poparte wyrokiem NSA z 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2058/09 (orzeczenie prawomocne), w naszej ocenie, lepiej zrezygnować ze stosowania kursów historycznych.

Do sprzedaży waluty posiadanej na rachunku walutowym stosujemy kurs faktycznie zastosowany (np. kurs kupna banku, z usług którego jednostka korzysta).

Przykład

Na rachunku walutowym przedsiębiorca ma 20.000 euro. W celu uregulowania zobowiązania wobec krajowego kontrahenta sprzedał bankowi 10.000 euro po kursie 4 zł/euro. Rozchód waluty z rachunku walutowego wycenił po kursie kupna banku, z którego usług korzystał, tj. 4 zł/euro. Na rachunek złotówkowy wpłynęła kwota 40.000 zł, którą przedsiębiorca uregulował swoje zobowiązanie.

Do wyceny zobowiązania płaconego za pośrednictwem rachunku walutowego stosujemy kurs średni NBP obowiązujący na dzień poprzedzający dzień uregulowania zapłaty.

Przykład

Spółka posiada zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego, któremu ma zapłacić 6.000 euro. Zobowiązanie uregulowała przelewem z rachunku walutowego. W związku z tą operacją w tym samym dniu bank pobrał opłatę w wysokości 10 euro. Rozchód waluty z rachunku walutowego spółka wyceniła po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień poprzedzający dzień uregulowania zapłaty i pobrania przez bank opłaty za przelew, tj. po kursie 4,2 zł/euro (6.010 euro x 4,2 zł/euro = 25.242 zł).

Różnice kursowe na rachunku walutowym

Na podstawie art. 24c ust. 8 updof oraz art. 15a ust. 8 updop, podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. Do metod tych należy metoda: FIFO, LIFO oraz kursów średnioważonych. Oznacza to, że wymienione metody przyjmuje się do wyznaczenia kolejności wyceny środków pieniężnych, które wypływają z rachunku walutowego.

Przykład

Na rachunku walutowym spółki znajduje się 6.000 euro, na które składają się:

  • zapłata należności w kwocie 3.000 euro wyceniona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności, który wynosił 4,2 zł/euro, co dało równowartość 12.600 zł,
     
  • zakupiona w banku waluta w kwocie 2.000 euro, wyceniona po kursie sprzedaży banku, który w tym dniu wynosił 4,15 zł/euro, co dało równowartość 8.300 zł,
     
  • zakupiona w kantorze waluta w kwocie 1.000 euro, wyceniona po kursie kantorowym, po którym spółka nabyła tę walutę, tj. 4,14 zł/euro, co dało równowartość 4.140 zł/euro.

Z rachunku bankowego jednostka dokonała zapłaty zobowiązania w kwocie 5.100 euro. Do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego jednostka stosuje średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty zobowiązania, który wynosił 4,1 zł/euro.

Aby ustalić różnicę kursową od własnych środków pieniężnych, trzeba porównać wycenę środków pieniężnych w dniu ich wpływu i w dniu wypływu.

Do ustalenia kolejności wyceny środków pieniężnych, które wypływają z rachunku walutowego spółka stosuje metodę FIFO (tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło).

Ustalenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych:

(3.000 euro x 4,2 zł/euro + 2.000 euro x 4,15 zł/euro + 100 euro x 4,14 zł/euro) - 5.100 euro x 4,1 zł/euro = 21.314 zł - 20.910 zł = 404 zł.

Ujemna różnica kursowa w kwocie 404 zł zwiększa koszty uzyskania przychodów.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Temat numeru” czytaj także:
Premie i nagrody wypłacone z dochodu po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Praktyczne problemy związane z ustalaniem różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zapłata w walucie obcej zobowiązania wyrażonego w złotych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ustalanie różnic kursowych przez podatnika prowadzącego działalność samodzielnie i w formie spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Przejście w 2016 r. z podatkowej na rachunkową metodę ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozliczenie różnic kursowych po przejęciu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozliczanie w kosztach firmowych zakupu paliwa do samochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Limity podatkowe na 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Spółka komandytowa daje możliwości uzyskania korzyści podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Jak uniknąć mozolnych korekt kosztów uzyskania przychodów w związku z opóźnieniami w płatnościach?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Firmowe przychody z nieodpłatnych świadczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Czy zapewnienie bezpłatnego noclegu pracownikowi powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy? - stanowisko Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ustalanie kursu walut przy wpływie i wypływie waluty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Nagrody i premie wypłacone z zysku są kosztem podatkowym - uchwała siedmiu sędziów NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wykorzystywanie w działalności gospodarczej obcych składników majątku - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Świadczenie urlopowe w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami - interpretacja Ministra Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Czy wydatki na alkohol mogą być kosztem uzyskania przychodu?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Skutki podatkowe wykorzystywania firmowych aut do celów prywatnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60