Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 413.974
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
VI.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Świadczenie urlopowe i "wczasy pod gruszą" - zasady opodatkowania PIT

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawców spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ww. ustawy). Wysokość świadczenia urlopowego - na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS - nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Pomimo że świadczenie urlopowe regulowane jest ustawą o ZFŚS, to jednak nie jest to świadczenie wypłacane ze środków ZFŚS. Dlatego nie mają do niego zastosowania przepisy zwalniające z opodatkowania do kwoty 380 zł w skali roku świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF.

Świadczenie urlopowe w całości stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstaje w momencie otrzymania pieniędzy lub postawienia ich do dyspozycji pracownika, a pracodawca jako płatnik ma obowiązek pobrać od tego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy.

Inaczej będzie w przypadku tzw. "wczasów pod gruszą" wypłacanych przez pracodawców, którzy tworzą ZFŚS. Tego typu świadczenie - jako finansowane ze środków ZFŚS - jest zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, łącznie z innymi świadczeniami wypłacanymi z tego Funduszu oraz funduszy związków zawodowych, do kwoty 380 zł w całym roku podatkowym.

A zatem pracodawca, wypłacając tzw. "wczasy pod gruszą", w pierwszej kolejności kwotę świadczenia obniża o 380 zł (o ile pracownik nie otrzymał wcześniej żadnego świadczenia finansowanego z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych) i dopiero od tej kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Dodajmy, że świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego - nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). W konsekwencji, świadczenie urlopowe - do wysokości odpisu podstawowego - nie podlega również składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Również świadczenie wypłacane w ramach tzw. "wczasów pod gruszą" - jako świadczenie finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS - nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (por. § 2 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia) oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 

Przykład 1

Jednostka wypłaciła pracownikowi w maju 2012 r. świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł.

Od świadczenia potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy założeniu, że koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca podatek zostaną uwzględnione w liście płac za maj 2012 r. - według wyliczenia:

a) świadczenie urlopowe: 1.093,93 zł,

b) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 1.094 zł,

c) kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 1.094 zł x 18% = 197 zł,

d) do wypłaty: 1.093,93 zł - 197 zł = 896,93 zł.Przykład 2

Jednostka wypłaciła pracownikowi w maju 2012 r. tzw. "wczasy pod gruszą" w kwocie 1.093,93 zł.

Świadczenie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w kwocie 380 zł - pracownik w 2012 r. jeszcze nie korzystał ze świadczeń z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych.

Od kwoty wypłaconej w ramach "wczasów pod gruszą" potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy założeniu, że koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca podatek zostaną uwzględnione w liście płac za maj 2012 r. - według wyliczenia:

a) świadczenie w ramach "wczasów pod gruszą": 1.093,93 zł,

b) świadczenie po obniżeniu o kwotę zwolnioną z opodatkowania: 1.093,93 zł - 380 zł = 713,93 zł,

c) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 714 zł,

d) kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 714 zł x 18% = 129 zł,

e) do wypłaty: (1.093,93 zł - 129 zł) = 964,93 zł.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób fizycznych”
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone za byłych pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Czy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów używania przez kierownika budowy prywatnego pojazdu do celów służbowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Samochód firmowy całkowicie zniszczony w wypadku drogowym - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Podatek od środków transportowych a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Kwota wolna od podatku - niekonstytucyjna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Wpłata na pokrycie straty spółki cywilnej dokonana przez ustępującego wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Moment ujęcia przychodu ze świadczenia usług w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie i w formie spółki komandytowej - rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ulga mieszkaniowa - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zaliczenie do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Podatek dochodowy i VAT od wynajmu budynku znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zatrudnienie w spółce jawnej pełnoletniego dziecka wspólników - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zapewnienie pracownikom dowozu do/z pracy a zwolnienie z PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Rozliczanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Bezpłatne zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy na budowie w innej miejscowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Darowizna na rzecz rady rodziców w szkole
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Przejęcie pracowników a obowiązki płatnika sporządzającego deklarację PIT-4R i informacje PIT-11
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Przekazanie samochodu z firmy żony do firmy męża
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów związanych z najmowanym lokalem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Szczepienia dla pracowników pracujących w szczególnych warunkach a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana z urzędu pracy w związku z realizacją bonu zatrudnieniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Sprzedaż samochodu przez spółkę cywilną żonie jednego ze wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L przez podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Umowy dożywocia bez skutków w PIT - zmiana stanowiska organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Opodatkowanie przychodów z udostępnienia miejsca na stronie internetowej - wyjaśnienie Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Wniesienie aportu do spółki z o.o. - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Usługi świadczone pomiędzy powiązanymi ze sobą spółkami jawnymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Poczęstunki i posiłki podczas spotkań biznesowych a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Nie zawsze w wyniku sprzedaży środka trwałego powstanie przychód z działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60