Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 360.206
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
VI.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Świadczenie urlopowe i "wczasy pod gruszą" - zasady opodatkowania PIT

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawców spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ww. ustawy). Wysokość świadczenia urlopowego - na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS - nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Pomimo że świadczenie urlopowe regulowane jest ustawą o ZFŚS, to jednak nie jest to świadczenie wypłacane ze środków ZFŚS. Dlatego nie mają do niego zastosowania przepisy zwalniające z opodatkowania do kwoty 380 zł w skali roku świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF.

Świadczenie urlopowe w całości stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstaje w momencie otrzymania pieniędzy lub postawienia ich do dyspozycji pracownika, a pracodawca jako płatnik ma obowiązek pobrać od tego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy.

Inaczej będzie w przypadku tzw. "wczasów pod gruszą" wypłacanych przez pracodawców, którzy tworzą ZFŚS. Tego typu świadczenie - jako finansowane ze środków ZFŚS - jest zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, łącznie z innymi świadczeniami wypłacanymi z tego Funduszu oraz funduszy związków zawodowych, do kwoty 380 zł w całym roku podatkowym.

A zatem pracodawca, wypłacając tzw. "wczasy pod gruszą", w pierwszej kolejności kwotę świadczenia obniża o 380 zł (o ile pracownik nie otrzymał wcześniej żadnego świadczenia finansowanego z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych) i dopiero od tej kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Dodajmy, że świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego - nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). W konsekwencji, świadczenie urlopowe - do wysokości odpisu podstawowego - nie podlega również składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Również świadczenie wypłacane w ramach tzw. "wczasów pod gruszą" - jako świadczenie finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS - nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (por. § 2 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia) oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 

Przykład 1

Jednostka wypłaciła pracownikowi w maju 2012 r. świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł.

Od świadczenia potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy założeniu, że koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca podatek zostaną uwzględnione w liście płac za maj 2012 r. - według wyliczenia:

a) świadczenie urlopowe: 1.093,93 zł,

b) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 1.094 zł,

c) kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 1.094 zł x 18% = 197 zł,

d) do wypłaty: 1.093,93 zł - 197 zł = 896,93 zł.Przykład 2

Jednostka wypłaciła pracownikowi w maju 2012 r. tzw. "wczasy pod gruszą" w kwocie 1.093,93 zł.

Świadczenie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w kwocie 380 zł - pracownik w 2012 r. jeszcze nie korzystał ze świadczeń z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych.

Od kwoty wypłaconej w ramach "wczasów pod gruszą" potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy założeniu, że koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca podatek zostaną uwzględnione w liście płac za maj 2012 r. - według wyliczenia:

a) świadczenie w ramach "wczasów pod gruszą": 1.093,93 zł,

b) świadczenie po obniżeniu o kwotę zwolnioną z opodatkowania: 1.093,93 zł - 380 zł = 713,93 zł,

c) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 714 zł,

d) kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 714 zł x 18% = 129 zł,

e) do wypłaty: (1.093,93 zł - 129 zł) = 964,93 zł.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób fizycznych”
Przychody menedżera, także odszkodowanie za zakaz konkurencji zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Udostępnienie zleceniobiorcy składnika majątku w celu wykonania zlecenia - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Odszkodowanie otrzymane z ubezpieczenia samochodu, gdy działalność gospodarcza opodatkowana jest ryczałtem ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Prezenty związane ze świadczeniem usług jako nagrody w sprzedaży premiowej - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Nieodliczony VAT z rat leasingowych jako koszt podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Zmiana stanowiska organów podatkowych w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Zapłata przedawnionego zobowiązania za dostawę towarów - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Wydatki poniesione na opłacenie udziału pracownika w szkoleniu - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Ubezpieczenie OC członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Leasing zwrotny u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Szkolenie z imprezą integracyjną bez przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Opłata za polisę OC na przełomie 2 lat u prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie i w formie spółki cywilnej - wybór sposobu opodatkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu operacyjnego - Minister Finansów zmienił stanowisko organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Potrącenie kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku u pracownika zatrudnionego przez kilku pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Obowiązkowe ubezpieczenie OC opłacone przez pracodawcę za pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Składki płacone do KRUS przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą a rozliczenie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Prywatny najem lokalu wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Zwrot pracownikowi będącemu w podróży służbowej faktycznych kosztów wyżywienia a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Sprzedaż majątku polikwidacyjnego spółki osobowej jako przychód z działalności gospodarczej - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Najem lokalu wycofanego z działalności gospodarczej małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Z wyjaśnień organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Zorganizowanie przez pracodawcę spotkania integracyjnego a przychód pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Wydatki na studia podyplomowe przedsiębiorcy jako koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Sprzedaż nieruchomości i rozliczenie z byłym małżonkiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Zapłata podatku od przychodów z najmu prywatnego otrzymanych po śmierci małżonka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Materiały reklamowe z logo firmy - moment zaliczenia w koszty i VAT należny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Uregulowanie zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej poprzez wykonanie prac porządkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60