Ostatnia aktualizacja: 2.12.2015 r., godz. 07:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 419.961
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
II.PIT I CIT 2011 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

CIT-8 - zeznanie roczne osób prawnych


1.1. Jak przygotować zeznanie?

Jakie podmioty składają CIT-8?

Obowiązek złożenia CIT-8 ciąży na wszystkich podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zwolnionych od tego podatku (wymienionych w powołanym dalej art. 27 ust. 1 updop). Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych podatnikami są:

 • osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
   
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (tj. cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej),
   
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są także osoby zagraniczne (tj. niemające na terytorium Polski siedziby lub zarządu), ale tylko w zakresie dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Nierezydenci nie składają jednak zeznania, jeśli od polskiego podmiotu uzyskali należności z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) i nie uzyskali innych dochodów w naszym kraju.

Na mocy art. 27 ust. 1 updop, obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w tym przepisie, tj. m.in. jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej, Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Zeznania nie składają też podatnicy, którzy uzyskują przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (np. z działalności rolniczej, leśnej).

Termin złożenia i właściwy urząd skarbowy

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego (art. 27 ust. 1 updop). Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca.

Zwróć uwagę!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie za 2011 r. najpóźniej w poniedziałek 2 kwietnia 2012 r. (31 marca 2012 r. przypada w sobotę).

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej:

1) z odpowiedniego rejestru lub

2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

Dla podatników niebędących rezydentami właściwy urząd skarbowy jest ustalany według miejsca prowadzenia działalności. Przy czym w każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy. Urzędy te wymienione są w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Potrzebne formularze

Zeznanie roczne za 2011 r. należy złożyć na formularzu CIT-8(21).

Wraz z rocznym zeznaniem trzeba niekiedy złożyć załączniki. Aktualnie obowiązującymi załącznikami do tego zeznania są: CIT-8/O(8), CIT-D(3), CIT-ST(7), SSE-R oraz sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 99, poz. 687).

O tym jaki załącznik dołączono do zeznania informuje się (podając liczbę składanych druków) w części C formularza CIT-8.

Załącznik CIT-8/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku) podatnik sporządza m.in. wtedy, gdy w ciągu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, wystąpiła przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • uzyskał dochody (przychody) wolne od podatku (np. wymienione w art. 17 ust. 1 updop, art. 20 ust. 3 updop),
   
 • odlicza od dochodu stratę z lat ubiegłych,
   
 • przekazał darowizny, które zgodnie z art. 18 ust. 1 updop może odliczyć od dochodu,
   
 • poniósł wydatki na nowe technologie (zgodnie z art. 18b updop wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania),
   
 • odlicza od podatku podatek potrącony u źródła w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych,
   
 • otrzymał dywidendę od podmiotu krajowego,
   
 • dokonywał wypłat zagranicznym osobom prawnym.

CIT-D sporządza podatnik otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia.

Korzystający z odliczeń darowizn obowiązani są wykazać w CIT-D kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (art. 18 ust. 1g updop).

Podatnicy otrzymujący darowizny na cele określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz darowizny na cele kultu religijnego, sporządzają CIT-D, jeśli jednorazowa kwota otrzymanej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł (art. 18 ust. 1e updop).

Informację CIT-ST sporządza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Obowiązek przekazania informacji CIT-ST wynika z art. 28 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera odesłanie do odrębnych przepisów, którymi są:

 • ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 230, poz. 1693).

Drugi z tych aktów prawnych określa m.in. wzór informacji CIT-ST i załącznika do tej informacji CIT-ST/A, a także terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) i liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Rozliczenie SSE-R składa podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i w związku z tym korzystający z określonej w tym zezwoleniu pomocy publicznej.

Podatnicy, którym organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, sporządzają sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Sprawozdanie finansowe

W myśl art. 27 ust. 2 updop, podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.


1.2. Pytania i odpowiedzi

1) Czy spółka z o.o., która w roku podatkowym nie osiągnęła żadnych przychodów ani nie poniosła kosztów podatkowych, powinna złożyć zeznanie?

Tak. Brak przychodów i kosztów nie zwalania z obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8.

Obowiązek składania zeznania wynika z art. 27 ust. 1 updop. Podatnik podlega temu obowiązkowi niezależnie od tego czy osiągnie dochód do opodatkowania, poniesie stratę, czy uzyska wynik zerowy. Takie stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2010 r., nr IPPB5/423-307/10-4/AM.

Wyjątkowo na mocy powołanego przepisu nie podlegają obowiązkowi złożenia zeznania podatkowego podatnicy wskazani w tym przepisie. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, poza tym wyjątkiem nie istnieje przepis, który zwalniałby podatnika z obowiązku złożenia zeznania.

2) W 2011 r. otrzymaliśmy dywidendę od polskiej spółki. Czy należy ten fakt ujawnić w zeznaniu rocznym?

Tak, przy czym dywidendy krajowej nie wykazuje się w formularzu CIT-8, ale w załączniku CIT-8/O. Tam również ujmuje się potrącony od niej podatek.

Zasady opodatkowania dywidend, jakie spółka mająca siedzibę na terytorium Polski wypłaca innej spółce, określa art. 22 ust. 1 updop. Dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Obowiązaną do potrącenia podatku jest spółka, która dokonuje takiej wypłaty (art. 26 ust. 1 updop). Na tym etapie uwzględniane są też ewentualne zwolnienia od opodatkowania, z których mogą skorzystać spółki kapitałowe (art. 22 ust. 4-4b updop).

Dywidendy otrzymanej od polskiej spółki kapitałowej nie uwzględnia się w przychodach, od których podatnik podatku dochodowego wylicza swój dochód i podatek dochodowy (art. 7 ust. 3 pkt 2 updop). W objaśnieniach do poz. 27 CIT-8, w której wpisuje się przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, wyraźnie jest napisane, że nie ujmuje się tu przychodów, o których mowa m.in. w art. 22 updop.

Podatnik powinien otrzymaną dywidendę krajową i potrącony podatek wykazać w części F CIT-8/O (odpowiednio w poz. 67 i 68).

3) Fundacja jest organizacją non profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody fundacji korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Czy fundacja powinna w zeznaniu CIT-8 wykazać dochody wolne od podatku?

Organizacje non profit mają obowiązek złożenia zeznania rocznego i wykazania wartości uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów wolnych od podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna, szczegółowo wymieniona w tym przepisie. Zwolnienie to dotyczy dochodów przeznaczonych - i bez względu na termin - wydatkowanych na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących realizacji tych celów.

Kwotę dochodu przeznaczonego na cele statutowe i podlegającą zwolnieniu, podatnicy korzystający ze zwolnienia powinni wykazać zarówno w zeznaniu CIT-8, jak i w informacji CIT-8/O. W CIT-8 w części D wykazać należy przychody uzyskane w roku podatkowym, za który składane jest to zeznanie, koszty ich uzyskania oraz dochód ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2 updop (poz. 35). Zaś w części E (poz. 40) należy wpisać kwotę dochodu wolnego od podatku, przepisując ją z CIT-8/O z poz. 20.

Wydatki nieprzeznaczone na cele statutowe to np.:

 • odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych, zaległych składek ZUS,
   
 • kary, opłaty, odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   
 • grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenie,
   
 • wpłaty na PFRON.

Przykład

W 2011 r. Fundacja "Zdrowie", której celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, uzyskała przychody w wysokości 100.000 zł. Fundacja poniosła koszty w kwocie 85.000 zł, w tym kwota 5.000 zł - to odsetki zapłacone za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych.

Wymienione odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 21 updop). Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zwiększają dochód. W tym przypadku nie można uznać, że w tej części jest on przeznaczony na cele statutowe, więc od dochodu w wysokości tych wydatków (tj. od kwoty 5.000 zł) trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Sytuacja będzie miała następujące odzwierciedlenia w zeznaniu podatkowym:

przychody ze źródeł położonych na terytorium RP
   (poz. 27 CIT-8) 
100.000 zł,
koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27
   (poz. 31 CIT-8) 
80.000 zł,
dochód (poz. 38 CIT-8)  20.000 zł,
dochody wolne od podatku (poz. 9 CIT-8/O)  15.000 zł,
dochody wolne
   (poz. 40 CIT-8, kwota przeniesiona z załącznika CIT-8/O) 
15.000 zł,
podstawa opodatkowania (poz. 44 CIT-8)  5.000 zł.

Dochody (przychody) uzyskane w roku podatkowym i w latach poprzednich, zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop i niewydatkowane na cele statutowe, podlegają informacyjnemu wykazaniu w części F.2 informacji CIT-8/O (poz. 70).

Z kolei dochody (przychody) uzyskane w latach poprzednich, zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop i wydatkowane na cele niestatutowe, wykazuje się w poz. 97 w części K zeznania CIT-8, a w poz. 98 wpisuje się podatek należny od tych dochodów.

Przykład

Fundacja w 2011 r. odprowadziła na PFRON kwotę 2.000 zł. W zeznaniu rocznym wykazała: przychody - 400.000 zł, koszty uzyskania przychodów - 399.000 zł.

Opłaty na PFRON w wysokości 1.000 zł zostały pokryte z dochodu wykazanego w pozycji 38 CIT-8. Pozostała kwota wpłaty została wydatkowana z dochodu uzyskanego w poprzednim roku. Należy to wskazać w części K formularza.

Przedstawiona sytuacja będzie miała następujące odzwierciedlenia w zeznaniu podatkowym CIT-8:

− przychody ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27)  400.000 zł,
− koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 (poz. 31)  399.000 zł,
− dochód (poz. 38)  1.000 zł,
− razem dochody (przychody) wolne (poz. 40)  0 zł,
− podstawa opodatkowania (poz. 44)  1.000 zł,
− dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa
   w art. 17 ust. 1 updop, w roku podatkowym na inne cele niż
   określone w art. 17 ust. 1b updop (poz. 97) 
1.000 zł.

Dodajmy, że organizacje non profit mogą być zobligowane do składania deklaracji CIT-D w zakresie otrzymywanych lub udzielanych darowizn.

4) W zeznaniu CIT-8 za 2010 r. spółka z o.o. nie pomniejszyła uzyskanego dochodu o stratę z 2009 r. Czy spółka może 50% tej straty odliczyć w zeznaniu za 2011 r., a pozostałą część w kolejnym roku?

W naszej ocenie odpowiedź jest twierdząca, ponieważ podatnik ma prawo wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, pod warunkiem, że odliczenie nie przekroczy 50% straty z danego roku podatkowego.

W myśl art. 7 ust. 5 updop, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Nie można jednoznacznie ocenić czy przyjęcie w przepisie art. 7 ust. 5 updop regulacji, że strata poniesiona w roku podatkowym może pomniejszyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, miało na celu tylko ograniczenie przedziału czasowego, w którym podatnik ma prawo odliczyć stratę, czy też ustawodawca chciał jednocześnie wskazać, że odliczenie straty powinno nastąpić w najbliższych latach, w których wystąpi taka możliwość. Naszym zdaniem, w tej kwestii słuszne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, twierdząc, że podatnik ma prawo wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia, w roku podatkowym (interpretacja indywidualna z 17 czerwca 2008 r., nr IP-PB3-423-598/08/MŚ).

5) Spółka z o.o. w 2011 r. poniosła stratę podatkową. Czy w rozliczeniu rocznym podatku darowizna na cele pożytku publicznego powiększy tę stratę?

Nie. Darowiznę odlicza się od dochodu. Nie ma możliwości, by przekazana darowizna powiększyła stratę.

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, odliczeniu od dochodu, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, podlegają darowizny, jeżeli są spełnione dwa warunki:

1) darowizny są przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) obdarowanymi są m.in. organizacje określone w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Katalog celów w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest rozbudowany. Znajdują się w nim m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Darowizny, zgodnie z powołanym przepisem, są odliczane od dochodu.

W poz. 42 załącznika CIT-8/O, w której ujmuje się odliczenia darowizn, wpisuje się kwotę odliczeń nie wyższą niż 10% kwoty dochodu wykazanego w poz. 38 CIT-8 pomniejszonego o dochody wolne wykazane w poz. 20 CIT-8/O. Tak wynika z opisu tej pozycji. Jeżeli zatem podatnik za dany rok podatkowy wykaże w CIT-8 stratę, to nie może dokonać odliczenia darowizny. Ponadto darowiznę można odliczyć tylko w roku jej przekazania. Możliwość odliczenia darowizny nie przechodzi na kolejne lata.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60