Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 395.587
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 V.Emerytury i renty
  1.Do 29 lutego 2012 r. powiadom ZUS o przychodach emerytów i rencistów z pracy zarobkowej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zaświadczenie o zarobkach emeryta lub rencisty

Przepisy nie określają wzoru zaświadczenia o przychodach emeryta (rencisty) z pracy zarobkowej uzyskanych w poprzednim roku. Jednakże powinny w nim znaleźć się takie dane jak: nazwa i adres pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, symbol i numer pobieranego świadczenia, wysokość uzyskanych przychodów.

Ważne: W zaświadczeniu o zarobkach emeryta (rencisty) można wskazać uzyskane przez niego przychody w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, co umożliwi ZUS rozliczenie emeryta (rencisty) w sposób korzystniejszy.

Emeryci i renciści prowadzący pozarolniczą działalność wskazują przychód w takiej wysokości, w jakiej - dla danego okresu - ustalona została, w myśl ustawy o sus, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Natomiast jeśli z działalności podlegali przedmiotowym ubezpieczeniom jako przychód wskazuje wysokość podstawy wymiaru przyjętej do obliczenia składek.

  Przykład  

Osoba w wieku 51 lat z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 lutego 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na preferencyjnych warunkach, czyli od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. była to kwota 415,80 zł). W zaświadczeniu o przychodach uzyskanych z działalności wskaże ona, że: "w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r. uzyskała przychód z działalności w łącznej kwocie 4.573,80 zł, tj. po 415,80 zł miesięcznie".

  Przykład  

Emeryt w wieku 63 lat prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Z działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a jedynie dobrowolnie (nie wniósł o te ubezpieczenia). W zaświadczeniu o przychodach uzyskanych w 2011 r. wpisze, że: "w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uzyskał przychód z działalności w łącznej kwocie 24.184,80 zł, tj. po 2.015,40 zł miesięcznie".

  Przykład  

W 2011 r. emeryt (64 lata) prowadził działalność indywidualnie i w formie spółki jawnej. W zaświadczeniu o uzyskanych przychodach dla celów zawieszalności świadczenia powinien (bez względu na to ile rodzajów działalności prowadzi) podać wysokość przychodu z pracy zarobkowej w kwocie wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Przykład  

Od 1 stycznia 2011 r. do nadal w spółce z o.o. jest zatrudniony emeryt w wieku 63 lat. Jego wynagrodzenie zostało określone w stałej miesięcznej wysokości i do maja 2011 r. wynosiło 1.400 zł, a od 1 czerwca 2011 r. wynosi 1.500 zł. Ponadto otrzymuje premię w wysokości 10% wynagrodzenia faktycznie uzyskanego za dany miesiąc. W 2011 r. pracownik chorował przez 10 dni listopada oraz 9 dni grudnia i za ten okres otrzymał wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

Spółka z o.o. sporządziła następujące zaświadczenie o przychodach emeryta uzyskanych w 2011 r.

Venix Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 115
45-569 Opole
NIP 7784511213
REGON 001234515

Opole, dnia 1 lutego 2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole


Zaświadczenie

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do nadal zatrudniamy na podstawie umowy o pracę na 1/1 etatu P. Antoniego Kowala, nr PESEL 48120201147, zamieszkałego w Opolu, ul. Matejki 1a, mającego ustalone prawo do emerytury o numerze XXXXXXXXXX.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. pracownik uzyskał przychód z umowy o pracę w łącznej kwocie 18.786,21 zł, tj.:

  • od 1 stycznia do 31 maja 2011 r. - po 1.540 zł miesięcznie,
     
  • od 1 czerwca do 31 października 2011 r. - po 1.650 zł miesięcznie,
     
  • od 1 do 30 listopada 2011 r. - 1.405,90 zł (w tym wynagrodzenie za pracę wraz z premią 1.100 zł i wynagrodzenie chorobowe 305,90 zł),
     
  • od 1 do 31 grudnia 2011 r. - 1.430,31 zł (w tym wynagrodzenie za pracę wraz z premią 1.155 zł i wynagrodzenie chorobowe 122,36 zł oraz zasiłek chorobowy 152,95 zł).

Specjalista ds. płac

01.02.2012 r. Monika Amik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis)


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Emerytury i renty” czytaj także:
Przeliczenie wysokości emerytury z tytułu wykonywania zatrudnienia po przyznaniu świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Emerytura z ZUS dla byłego żołnierza
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wyłączenie pracownika, na jego wniosek, z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Przeliczenie wcześniejszej emerytury w przypadku wykonywania pracy po jej przyznaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Renta rodzinna w razie śmierci współmałżonka pobierającego świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Rozwiązanie stosunku pracy warunkiem podjęcia przez ZUS wypłaty świadczenia emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Zawieszalność renty w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy zarobkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Czy pracę nauczycielską sumuje się z innymi okresami zaliczanymi do prac w szczególnych warunkach?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Zeznania świadków jako dokument potwierdzający pracę w gospodarstwie rolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Pobieranie renty szkoleniowej z tytułu przekwalifikowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Uwzględnienie w zaświadczeniu ZUS Rp-7 zasiłku wypłaconego za okres na przełomie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Wpływ prowadzenia działalności zarobkowej na otrzymywaną emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Czy przysługuje emerytura pomostowa kierowcy samochodu ciężarowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Uwzględnienie okresu nauki w szkole wyższej przy ustalaniu kapitału początkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Przeliczenie wysokości emerytury także, gdy wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Zmniejszenie emerytury przyznanej ze względu na wiek o kwoty wcześniej pobranego świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Możliwość wyboru korzystniejszych tablic średniego dalszego trwania życia przy obliczaniu emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zaliczenie urlopu wychowawczego jako okresu składkowego przy ustalaniu kapitału początkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Czy osobie niepracującej już w szczególnych warunkach przysługuje emerytura pomostowa?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60