Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015 r., godz. 12:29  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 430.864
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 V.Emerytury i renty
  1.Do 29 lutego 2012 r. powiadom ZUS o przychodach emerytów i rencistów z pracy zarobkowej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Który pracodawca powiadamia ZUS o przychodach emerytów i rencistów?

Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Powyższe nie dotyczy emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ukończyli przed podjęciem działalności, w tym tych, którzy mając ustalone prawo do emerytury i renty pobierają rentę jako świadczenie wybrane lub korzystniejsze. Przypominamy, że emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny może zarobkować bez ograniczeń.

Obowiązki określone na wstępie spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej (art. 127 ustawy emerytalnej).

Powiadomienia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej uzyskanych przez emerytów i rencistów w danym roku kalendarzowym należy dokonać do końca lutego następnego roku. Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.). Rozporządzenie to na mocy art. 194 ustawy emerytalnej zachowało moc obowiązującą do czasu wydania nowego, w zakresie w jakim nie jest sprzeczne z ustawą emerytalną.

Ważne: Podmiot zatrudniający w 2011 r. emerytów (rencistów) jest obowiązany - do 29 lutego 2012 r. - powiadomić ZUS o zarobkach tych osób uzyskanych w 2011 r., z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Za działalność zarobkową, o której mowa wyżej, uważa się:

  • działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym działalność, z której świadczeniobiorca jest wyłączony z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty oraz działalność, z której świadczeniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu, a także
     
  • służbę (np. w Policji).
  Przykład  

Od 1 czerwca 2011 r. w spółce z o.o. umowę o dzieło wykonuje osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Samodzielna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Spółka nie informuje ZUS o przychodach uzyskanych przez rencistę z tytułu wykonywanej umowy o dzieło. Takiego obowiązku nie ma też rencista.

  Przykład  

W spółce z o.o. członkiem zarządu jest rencista. Funkcję tę pełni jedynie na podstawie powołania. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Spółka nie ma obowiązku informowania ZUS o przychodach rencisty uzyskanych z tytułu bycia członkiem zarządu spółki. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych.

Gdyby rencista tę funkcję pełnił w ramach zawartej umowy zlecenia, to wówczas należałoby powiadomić ZUS o uzyskanych przez rencistę przychodach.

Zwracamy uwagę! Podany wyżej termin przekazania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodów z pracy zarobkowej nie dotyczy osób pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne. Te osoby (także podmioty je zatrudniające) są obowiązane przekazać zawiadomienia o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w terminie do 31 maja 2012 r. Taka regulacja wynika z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60