Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 V.Emerytury i renty
  1.Do 29 lutego 2012 r. powiadom ZUS o przychodach emerytów i rencistów z pracy zarobkowej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Który pracodawca powiadamia ZUS o przychodach emerytów i rencistów?

Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Powyższe nie dotyczy emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ukończyli przed podjęciem działalności, w tym tych, którzy mając ustalone prawo do emerytury i renty pobierają rentę jako świadczenie wybrane lub korzystniejsze. Przypominamy, że emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny może zarobkować bez ograniczeń.

Obowiązki określone na wstępie spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej (art. 127 ustawy emerytalnej).

Powiadomienia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej uzyskanych przez emerytów i rencistów w danym roku kalendarzowym należy dokonać do końca lutego następnego roku. Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.). Rozporządzenie to na mocy art. 194 ustawy emerytalnej zachowało moc obowiązującą do czasu wydania nowego, w zakresie w jakim nie jest sprzeczne z ustawą emerytalną.

Ważne: Podmiot zatrudniający w 2011 r. emerytów (rencistów) jest obowiązany - do 29 lutego 2012 r. - powiadomić ZUS o zarobkach tych osób uzyskanych w 2011 r., z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Za działalność zarobkową, o której mowa wyżej, uważa się:

  • działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym działalność, z której świadczeniobiorca jest wyłączony z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty oraz działalność, z której świadczeniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu, a także
     
  • służbę (np. w Policji).
  Przykład  

Od 1 czerwca 2011 r. w spółce z o.o. umowę o dzieło wykonuje osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Samodzielna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Spółka nie informuje ZUS o przychodach uzyskanych przez rencistę z tytułu wykonywanej umowy o dzieło. Takiego obowiązku nie ma też rencista.

  Przykład  

W spółce z o.o. członkiem zarządu jest rencista. Funkcję tę pełni jedynie na podstawie powołania. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Spółka nie ma obowiązku informowania ZUS o przychodach rencisty uzyskanych z tytułu bycia członkiem zarządu spółki. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych.

Gdyby rencista tę funkcję pełnił w ramach zawartej umowy zlecenia, to wówczas należałoby powiadomić ZUS o uzyskanych przez rencistę przychodach.

Zwracamy uwagę! Podany wyżej termin przekazania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodów z pracy zarobkowej nie dotyczy osób pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne. Te osoby (także podmioty je zatrudniające) są obowiązane przekazać zawiadomienia o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w terminie do 31 maja 2012 r. Taka regulacja wynika z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Emerytury i renty” czytaj także:
Przeliczenie wysokości emerytury z tytułu wykonywania zatrudnienia po przyznaniu świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Emerytura z ZUS dla byłego żołnierza
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wyłączenie pracownika, na jego wniosek, z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Przeliczenie wcześniejszej emerytury w przypadku wykonywania pracy po jej przyznaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Renta rodzinna w razie śmierci współmałżonka pobierającego świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Rozwiązanie stosunku pracy warunkiem podjęcia przez ZUS wypłaty świadczenia emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Zawieszalność renty w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy zarobkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Czy pracę nauczycielską sumuje się z innymi okresami zaliczanymi do prac w szczególnych warunkach?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Zeznania świadków jako dokument potwierdzający pracę w gospodarstwie rolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Pobieranie renty szkoleniowej z tytułu przekwalifikowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Uwzględnienie w zaświadczeniu ZUS Rp-7 zasiłku wypłaconego za okres na przełomie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Wpływ prowadzenia działalności zarobkowej na otrzymywaną emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Czy przysługuje emerytura pomostowa kierowcy samochodu ciężarowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Uwzględnienie okresu nauki w szkole wyższej przy ustalaniu kapitału początkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Przeliczenie wysokości emerytury także, gdy wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Zmniejszenie emerytury przyznanej ze względu na wiek o kwoty wcześniej pobranego świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Możliwość wyboru korzystniejszych tablic średniego dalszego trwania życia przy obliczaniu emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zaliczenie urlopu wychowawczego jako okresu składkowego przy ustalaniu kapitału początkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Czy osobie niepracującej już w szczególnych warunkach przysługuje emerytura pomostowa?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60