Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r., godz. 13:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 402.488
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zamknij
X

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
I.TEMAT NUMERU
 1.Z początkiem roku można zmienić sposób wpłacania zaliczek na podatek
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zaliczki kwartalne

Podatek raz na trzy miesiące

Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać kwartalną metodę wpłacania zaliczek. Kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy regulują przepisy art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop.

Zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy powinni wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. W przypadku podatników PIT od 1 stycznia 2012 r. zaliczka za ostatni kwartał powinna być uiszczana do 20 stycznia następnego roku podatkowego, a nie jak było do tej pory do 20 grudnia. Analogiczna zmiana została też wprowadzona w ustawie CIT. Począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r. zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnicy CIT będą płacić w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. W przypadku większości podatników CIT, u których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zaliczkę za ostatni kwartał 2012 r. należało będzie zapłacić do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę).

Przykład

Pan Michał w 2012 r. opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Spełnia kryteria małego podatnika. Za 2012 r. zaliczki kwartalne będzie płacił w następujących terminach:

Okres rozliczeniowy
(kwartał)

Termin wpłaty zaliczki

pierwszy (I, II, III)

do 20 kwietnia 2012 r.

drugi (IV, V, VI)

do 20 lipca 2012 r.

trzeci (VII, VIII, IX)

do 22 października 2012 r. (20 października przypada w sobotę)

czwarty (X, XI, XII)

do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę)

U podatników CIT rok podatkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Z tego względu trzeba pamiętać, że zaliczki kwartalne nalicza się i odprowadza za kwartał roku kalendarzowego (art. 25 ust. 1b updop). Rok podatkowy osoby prawnej płacącej zaliczki kwartalne (co kwartał kalendarzowy) może obejmować pięć okresów rozliczeniowych.

Przykład

Rok podatkowy spółki z o.o. rozpocznie się 1 maja 2012 r. i zakończy 30 kwietnia 2013 r. Spółka jest małym podatnikiem i będzie płacić zaliczki kwartalnie w następujących terminach:

Okres rozliczeniowy

Termin wpłaty zaliczki

pierwszy (V, VI)

do 20 lipca 2012 r.

drugi (VII, VIII, IX)

do 22 października 2012 r. (20 października przypada w sobotę)

trzeci (X, XI, XII)

do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę)

czwarty (I, II, III)

do 22 kwietnia 2013 r. (20 października przypada w sobotę)

piąty (IV)

do 20 maja 2013 r.

Jeżeli specyfika działalności jest taka, że udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów w poprzednim roku wynosił co najmniej 50%, podatnicy CIT mogą wpłacać zaliczki kwartalne począwszy od 20 października każdego roku (art. 25 ust. 2a updop).

Kto może kwartalnie rozliczać podatek?

Zaliczki kwartalne mogą wpłacać przedsiębiorcy (podatnicy PIT i podatnicy CIT), którzy są małymi podatnikami. Małym podatnikiem w 2012 r. jest podatnik, u którego w 2011 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.324.000 zł.

Wyjaśnienia wymaga sytuacja wspólników spółki cywilnej. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest wspólnik, a nie spółka cywilna. Zatem, osiągnięcie przez spółkę cywilną w poprzednim roku podatkowym przychodu ze sprzedaży brutto przekraczającego kwotę uprawniającą do korzystania ze statusu małego podatnika nie wpływa na objęcie statusem małego podatnika poszczególnych wspólników. To przychód poszczególnych wspólników, obliczony proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, nieprzekraczający równowartości 5.324.000 zł, przesądza o korzystaniu przez nich z przywileju małego podatnika i rozliczaniu zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.

Przykład

Trzyosobowa spółka jawna osiągnęła w 2011 r. przychód (wraz z kwotą należnego VAT) w wysokości 6.000.000 zł. Udziały poszczególnych wspólników przedstawiają się następująco:

− pani Małgorzata  90%,
− pan Michał  6%,
− pan Jacek  4%.

Przychód przypadający na panią Małgorzatę wynosi:

6.000.000 zł x 90% = 5.400.000 zł.

Przychód przypadający na pana Michała wynosi:

6.000.000 zł x 6% = 360.000 zł.

Przychód przypadający na pana Jacka wynosi:

6.000.000 zł x 4% = 240.000 zł.

Wspólnicy spółki nie prowadzą innej działalności gospodarczej.

W związku z tym, że tylko przychód pani Małgorzaty przekroczył w 2011 r. kwotę 5.324.000 zł, nie może ona korzystać ze statusu małego podatnika i w 2012 r. kwartalnie rozliczać zaliczki na podatek. Natomiast pozostali wspólnicy w 2012 r. mają status małych podatników, mogą więc wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek (nie ma tu znaczenia przekroczenie przez spółkę cywilną limitu przychodów małego podatnika).

Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dotyczy także podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego tytułu zaliczki kwartalne mogą oni opłacać tylko w pierwszym roku swojej działalności. W następnych latach mogą mieć taką możliwość, jeśli będą małymi podatnikami.

Możliwość ta nie dotyczy rozpoczynającego działalność gospodarczą podatnika PIT, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia, prowadził działalność samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa).

Zaliczek kwartalnych nie mogą też płacić rozpoczynający działalność podatnicy CIT, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
     
  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
     
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Z możliwości kwartalnego wpłacania zaliczek nie mogą też korzystać podatnicy, którzy opłacają podatek w uproszczonej formie.

Ustalanie wysokości zaliczek

Wysokość zaliczki za dany kwartał oblicza się w rachunku narastającym od początku roku podatkowego. Stanowi ją różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

Zwróć uwagę!

U podatników PIT opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki w 2012 r. powstanie za kwartał, w którym dochód przekroczy kwotę 3.091 zł. Natomiast za następne kwartały zaliczka ustalana będzie jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Natomiast podatnicy PIT opodatkowani podatkiem liniowym ustalają zaliczkę według 19% stawki za kwartał, w którym wystąpi dochód. Za kolejne kwartały zaliczkę ustala się jako różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Zarówno podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, jak i podatnicy podatku liniowego mogą odliczać od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do końca kwartału, za który obliczana jest zaliczka.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek

Aby uzyskać prawo do kwartalnych zaliczek, trzeba o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Mali podatnicy muszą złożyć zawiadomienie w tej sprawie w terminie do 20 lutego, przy czym osoby prawne, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego (art. 44 ust. 3i updof i art. 25 ust. 1e updop).

Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, mają obowiązek złożyć zawiadomienie najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu, natomiast osoby prawne - do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek dotyczy również lat następnych. Nie trzeba więc co roku składać takiego zawiadomienia. Chcąc zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, trzeba o tym fakcie zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy).

Przepisy nakładają obowiązek zachowania formy pisemnej zawiadomienia, ale nie określają jego wzoru. Nie ma również obowiązującego wzoru zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu wpłacania zaliczek.

Ryczałt ewidencjonowany a kwartalny podatek

Kwartalny sposób wpłacania podatku mogą wybrać nie tylko podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym, lecz również podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodu ryczałtem ewidencjonowanym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Zasadę tę mogą jednak stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób (art. 21 ust. 1c powołanej ustawy).

Podatnicy, którzy w 2012 r. rozliczać będą ryczałt ewidencjonowany kwartalnie, zobowiązani będą dokonać wpłat ryczałtu za I, II i III kwartał odpowiednio do 20 kwietnia, 20 lipca i 22 października 2012 r., a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia 2013 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Temat numeru” czytaj także:
Ważne decyzje przedsiębiorców na nowy rok podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Premie i nagrody wypłacone z dochodu po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Praktyczne problemy związane z ustalaniem różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zapłata w walucie obcej zobowiązania wyrażonego w złotych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ustalanie różnic kursowych przez podatnika prowadzącego działalność samodzielnie i w formie spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Przejście w 2016 r. z podatkowej na rachunkową metodę ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozliczenie różnic kursowych po przejęciu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozliczanie w kosztach firmowych zakupu paliwa do samochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Limity podatkowe na 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Spółka komandytowa daje możliwości uzyskania korzyści podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Jak uniknąć mozolnych korekt kosztów uzyskania przychodów w związku z opóźnieniami w płatnościach?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Firmowe przychody z nieodpłatnych świadczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Czy zapewnienie bezpłatnego noclegu pracownikowi powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy? - stanowisko Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ustalanie kursu walut przy wpływie i wypływie waluty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Nagrody i premie wypłacone z zysku są kosztem podatkowym - uchwała siedmiu sędziów NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wykorzystywanie w działalności gospodarczej obcych składników majątku - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Świadczenie urlopowe w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami - interpretacja Ministra Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Czy wydatki na alkohol mogą być kosztem uzyskania przychodu?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Skutki podatkowe wykorzystywania firmowych aut do celów prywatnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60