Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 14:35
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
I.TEMAT NUMERU
 1.W tym roku ostatni raz podatnicy zapłacą zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Podatnicy PIT

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym podatnicy ci w grudniu mają obowiązek wpłacić zaliczkę w podwójnej wysokości, tj. za listopad (trzeci kwartał) i za grudzień (czwarty kwartał) w wysokości zaliczki należnej za listopad.

Zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości opłacają także podatnicy uzyskujący dochody z prywatnego najmu, ale tylko ci, którzy opodatkowują je według skali podatkowej.

Taki sposób regulowania zaliczek obowiązuje podatników w tym roku po raz ostatni.

Zwróć uwagę!

W 2011 r. po raz ostatni podatnicy zapłacą w grudniu zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości.

Jak obliczają zaliczki na podatek poszczególni podatnicy?

U podatników opłacających od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatek według skali podatkowej, obowiązek płacenia zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca lub kwartału (kwartalny sposób płacenia zaliczek na podatek mogą wybrać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej), w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten miesiąc/ kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b updof. Zaliczkę za kolejne miesiące (do listopada włącznie) lub kwartały (do końca trzeciego kwartału włącznie) ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące lub kwartały poprzedzające.

Przykład

Pan Zdzisław prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, z której zaliczki na podatek dochodowy opłaca w terminach miesięcznych. W okresie od stycznia do listopada 2011 r. podatnik osiągnął z tej działalności dochód w kwocie 50.000 zł. Za okres od stycznia do października 2011 r. zaliczki na podatek dochodowy wyniosły 5.247 zł.

Zapłacone od stycznia do listopada 2011 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu wyniosły 2.296,72 zł.

Obliczenie zaliczki należnej za listopad 2011 r.:

(50.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 8.443,98 zł

8.443,98 zł - 2.296,72 zł - 5.247 zł = 900,26 zł.

Po zaokrągleniu do pełnych złotych zaliczka na podatek za listopad 2011 r. wyniesie 900 zł.

Natomiast podatnicy, którzy opodatkowują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stałej 19% stawki, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne (lub kwartalne, o ile są małymi podatnikami lub podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej) w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (lub kwartały), z uwzględnieniem art. 27b updof.

Przykład

Pan Józef prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, z której zaliczki na podatek dochodowy opłaca w terminach kwartalnych (posiada status małego podatnika).

Za trzy kwartały 2011 r., tj. w okresie od stycznia do września 2011 r. dochód podatnika wyniósł 110.000 zł.

Za okres od stycznia do czerwca 2011 r. (dwa kwartały) zaliczki na podatek dochodowy wyniosły 12.684 zł.

Zapłacone od stycznia do września 2011 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu wyniosły 1.877,56 zł.

Obliczenie należnej zaliczki za trzeci kwartał 2011 r.:

110.000 zł x 19% = 20.900 zł

20.900 zł - 1.877,56 zł - 12.684 zł = 6.338,44 zł.

Po zaokrągleniu do pełnych złotych zaliczka na podatek za trzeci kwartał 2011 r. wynosi 6.338 zł.

Podatnicy wpłacający zaliczki na podatek w formie uproszczonej obliczają zaliczki od dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy nie osiągnęli dochodu lub dochód nie przekraczał kwoty powodującej obowiązek uiszczenia podatku. Z tym że podatnicy opodatkowani według skali podatkowej wysokość zaliczki ustalają jako 1/12 kwoty podatku, obliczonego przy zastosowaniu skali obowiązującej w bieżącym roku (art. 44 ust. 6b updof). Natomiast podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym zaliczkę obliczają jako 1/12 kwoty podatku obliczonego według stawki 19% (art. 44 ust. 6h updof). Należy zaznaczyć, że zaliczki w formie uproszczonej płaci się w okresach miesięcznych. Nie ma możliwości ich opłacania za okresy kwartalne.

Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której zaliczki na podatek dochodowy opłaca w formie uproszczonej. W zeznaniu PIT-36 za 2009 r. złożonym w roku 2010, podatnik wykazał dochód w wysokości 40.000 zł, który jest podstawą do ustalenia wysokości zaliczek na 2011 r. Podatnik w 2011 r. wybrał opodatkowanie według skali podatkowej. Zapłacona w listopadzie 2011 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu wynosi 209,58 zł.

Miesięczną zaliczkę podatnik obliczył następująco:

(40.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 6.643,98 zł

6.643,98 zł : 12 m-cy = 553,67 zł.

Obliczenie należnej zaliczki za listopad 2011 r.:

553,67 zł - 209,58 zł = 344,09 zł.

Po zaokrągleniu do pełnych złotych zaliczka na podatek za listopad 2011 r. wyniesie 344 zł.

Terminy wpłat zaliczek na podatek

Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

Przykład

Załóżmy, że zaliczka na podatek za listopad 2011 r. wyniesie 700 zł. Podatnik powinien w terminie do 20 grudnia 2011 r. wpłacić do urzędu skarbowego łączną kwotę zaliczki za listopad i grudzień 2011 r., tj. kwotę 1.400 zł (700 zł x 2).

Natomiast zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał uiszczana jest w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Przykład

Należną zaliczkę za trzeci kwartał 2011 r. w kwocie 1.000 zł podatnik wpłacił 20 października 2011 r. Natomiast do 20 grudnia 2011 r. obowiązany będzie wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę należną za czwarty kwartał w kwocie 1.000 zł, tj. w wysokości zaliczki za trzeci kwartał.

Także podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani wpłacać miesięczne zaliczki na podatek we wspomnianych wcześniej terminach.

Przykład

Załóżmy, że uproszczona zaliczka na podatek za listopad 2011 r. wyniesie 500 zł. Zatem w terminie do 20 grudnia 2011 r. należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczki za listopad i grudzień 2011 r., w łącznej kwocie 1.000 zł (500 zł x 2).

Skoro zaliczka za grudzień lub czwarty kwartał 2011 r. zostanie zapłacona do 20 grudnia 2011 r. w wysokości zaliczki należnej za listopad lub odpowiednio w wysokości zaliczki należnej za trzeci kwartał, to nie opłaca się już zaliczki za grudzień (lub czwarty kwartał) do 20 stycznia 2012 r. Rozliczenie wpłaconych w ciągu 2011 r. zaliczek będzie miało miejsce w zeznaniu rocznym składanym w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Jeżeli u podatników opłacających zaliczki miesięczne nie wystąpi zaliczka za listopad 2011 r., gdyż np. dochód uzyskany za okres od stycznia do listopada 2011 r. będzie niższy od dochodu uzyskanego w okresie od stycznia do października 2011 r., wówczas zaliczka za listopad 2011 r. nie wystąpi, a co za tym idzie, nie powstanie także obowiązek dokonania zaliczkowej wpłaty podatku za grudzień 2011 r.

Podobnie będzie u podatników opłacających zaliczki kwartalne. W sytuacji gdy zaliczka za trzeci kwartał nie wystąpi, podatnik nie będzie płacił zaliczki nie tylko za trzeci, ale i za czwarty kwartał.

Jak będzie w przyszłym roku?

Począwszy od 2012 r. zlikwidowany został obowiązek zapłaty zaliczki na podatek w podwójnej wysokości. Zaliczki miesięczne podatnicy będą wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczki kwartalne będą płatne do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Zwróć uwagę!

Zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego powinna wpłynąć do urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli podatnik przed upływem tego terminu złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania, wówczas nie będzie musiał wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał.


Przykład

Załóżmy, że podatnik w 2012 r. prowadził będzie działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy za listopad 2012 r. wyniesie 1.200 zł, a za grudzień 2012 r. - 1.500 zł.

Zaliczkę za listopad 2012 r. w kwocie 1.200 zł podatnik będzie obowiązany wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20 grudnia 2012 r.

Natomiast zaliczkę za grudzień 2012 r. w wysokości 1.500 zł podatnik uiści do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę).

Gdy podatnik do 21 stycznia 2013 r. złoży zeznanie i opłaci podatek wynikający z tego zeznania, wówczas nie będzie musiał płacić zaliczki za grudzień 2012 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60