Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 13 z dnia 1.10.2011  »  PRZYCHODY I KOSZTY NA PRZEŁOMIE ROKU  »  Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku

źródło:
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2011
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

W księgach którego roku ująć kwotę wynikającą z faktury korygującej wystawionej przez spółkę z o.o. w styczniu, zmniejszającej przychód ze sprzedaży dokonanej w grudniu roku poprzedniego?

Moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży

Przepisy prawa bilansowego nie określają wprost momentu zaliczenia sprzedaży do przychodów, ani też nie określają zasad oraz momentu dokonywania korekt tych przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie otrzymania faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu.

Obowiązująca w rachunkowości zasada memoriału wskazuje, iż w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem wszelkich rabatów, opustów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Z kolei - stosownie do przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy można przyjąć, że korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, ujmuje się w księgach roku, w którym powstał przychód. Faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów. Ponadto korekta nie jest samoistnym zdarzeniem gospodarczym, lecz sposobem naprawienia, urealnienia ewidencji wcześniejszego zdarzenia.

Faktura korygująca wystawiona w 2012 r. (niezależnie od powodu jej wystawienia) odnosi się do przychodów 2011 r. i powinna być ujęta w księgach rachunkowych tego właśnie roku. W konsekwencji, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2011 r. korekta spowoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, należności oraz w przypadku zwrotu towarów odpowiednie zwiększenie zapasu towarów i zmniejszenie kosztu własnego ich sprzedaży.

Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w księgach w roku, w którym przychody te powstały, można ująć na podstawie faktury korygującej wystawionej w 2011 r. lub dowodu "PK - Polecenie księgowania".

Korekta przychodu uzyskanego w danym roku na podstawie faktury korygującej wystawionej w roku następnym

W księgach rachunkowych korekta przychodów w danym roku na podstawie faktury korygującej wystawionej w roku następnym może nastąpić z tytułu:

1) zwrotu i reklamacji wyrobów, towarów lub materiałów,

2) udzielonych rabatów, opustów, skont itp.,

3) pomyłek w cenie lub ilości wydanych wyrobów, towarów lub materiałów.

W wymienionych wyżej przypadkach korektę zmniejszającą przychód ("in minus") ujmuje się w księgach danego roku, zapisami:
 

   a) wartość w cenach sprzedaży netto
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 
      "Sprzedaż materiałów i opakowań",
   b) zmniejszenie VAT należnego
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT 
        należnego" (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
   c) uznanie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto (poz. 1a + 1b)
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Z kolei zwiększenie przychodów z tytułu pomyłek w cenie lub ilości wydanych wyrobów, towarów lub materiałów ("in plus") ujmuje się zapisami:
 

  a) wartość w cenach sprzedaży netto
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
        74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
  b) zmniejszenie VAT należnego
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
        (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
  c) obciążenie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto
     (poz. 1a + 1b)
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Ponadto, jeżeli korekta związana jest z reklamacją i nastąpi zwrot reklamowanych produktów, towarów lub materiałów, to korekta spowoduje odpowiednie zwiększenie zapasu oraz zmniejszenie kosztu sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy reklamowany towar (produkt, materiał) znajduje się poza jednostką, to w księgach danego roku dokonuje się następujących zapisów:
 

      - Wn konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 
        33-8 "Towary poza jednostką", 31-1/2 "Materiały poza jednostką",
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 
        73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 
        74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań".

Natomiast przyjęcie w następnym roku zwróconych produktów, towarów lub materiałów do magazynu, np. na podstawie dokumentu Pz, ujmuje się zapisem:
 

      - Wn konto 60-0/1 "Produkty gotowe w magazynie", 
        33-0 "Towary w magazynie", 31-1/1 "Materiały w magazynie",
      - Ma konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 
        33-8 "Towary poza jednostką", 31-1/2 "Materiały poza jednostką".

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka sprzedała we wrześniu bieżącego roku nabywcy 100 szt. wyrobów gotowych po cenie netto: 25 zł/szt. Wyroby te były objęte ewidencją podczas składowania w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto.

2. Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych produktów sprzedanych: 500 zł.

3. Nabywca w styczniu następnego roku zwrócił jednostce 40 szt. wyrobów gotowych (reklamacja).

4. Jednostka reklamację uznała i wystawiła w styczniu następnego roku fakturę korygującą.

5. Fakturę korygującą wystawioną w styczniu jednostka ujmuje w księgach grudnia bieżącego roku.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
A. Zapisy w księgach roku bieżącego
1. Faktura VAT wystawiona nabywcy:      
   a) wartość wyrobów gotowych według cen 
      sprzedaży netto: 100 szt. x 25 zł/szt. =
2.500 zł
 
70-0
   b) VAT należny według stawki 23%: 2.500 zł x 23% =
575 zł
 
22-2
   c) ogółem należności od nabywcy
3.075 zł
20
 
2. Rozchód sprzedanych produktów i przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych - w części przypadającej na te produkty:      
   a) wartość wyrobów gotowych według cen 
     ewidencyjnych: 100 szt. x 25 zł/szt. =
2.500 zł
70-1
60-0/1
   b) odchylenia od cen ewidencyjnych w części 
      przypadającej na produkty sprzedane
500 zł
62-0
70-1
3. WB - zapłata za sprzedane wyroby
3.075 zł
13-0
20
4. FV korekta - rozliczenie reklamacji:      
   a) zmniejszenie przychodu ze sprzedaży: 
      40 szt. x 25 zł/szt. =
1.000 zł
70-0
20
   b) zmniejszenie VAT należnego
230 zł
22-2
20
   c) zmniejszenie kosztu sprzedaży: 40 szt. x 25 zł/szt. =
1.000 zł
60-0/2
70-1
   d) rozliczenie odchyleń przypadających na 
      reklamowane wyroby
200 zł
70-1
62-0
B. Zapisy w księgach roku następnego
1. Pz - przyjęcie zwróconych wyrobów do magazynu
1.000 zł
60-0/1
60-0/2
2. WB - zwrot nabywcy środków pieniężnych z tytułu reklamacji
1.230 zł
20
13-0

III. Księgowanie:

A. Zapisy w księgach roku bieżącego

Kliknij, aby powiększyć obraz

B. Zapisy w księgach roku następnego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Korekta przychodu uzyskanego w danym roku na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania"

Ewidencja korekty przychodów ze sprzedaży w księgach w roku, w którym przychody te powstały, może nastąpić na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". W takim przypadku ujmuje się wyłącznie wartość netto korygowanej sprzedaży, zapisem:
 

   a) zmniejszenie przychodu ze sprzedaży
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 
        74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" 
        (w analityce: Konto imienne kontrahenta),
   b) zwiększenie przychodu ze sprzedaży (pomyłki w cenie lub ilości "in plus")
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" 
        (w analityce: Konto imienne kontrahenta),
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 
        74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań".

Natomiast w księgach następnego roku jednostka na podstawie faktury VAT dokona zapisów (korekta VAT należnego):
 

   a) zmniejszenie VAT
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym 
        z tytułu VAT należnego",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" 
        (w analityce: Konto imienne kontrahenta),
   b) zwiększenie VAT
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" 
        (w analityce: Konto imienne kontrahenta),
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

Przykład

I. Założenia:

1. Na podstawie danych liczbowych z poprzedniego przykładu, przy założeniu że jednostka korekty sprzedaży na przełomie roku dokonuje na podstawie dowodu PK. Dowód ten zawierał następujące dane:

a) wartość według cen sprzedaży netto reklamowanych wyrobów: 40 szt. x 25 zł/szt. = 1.000 zł,

b) odchylenia przypadające na reklamowane wyroby: (500 zł : 100 szt.) x 40 szt. = 200 zł.

2. Zmniejszenia VAT należnego dokonano w księgach stycznia następnego roku obrotowego na podstawie faktury korygującej.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
A. Zapisy w księgach roku bieżącego
Operacje 1-3 jak w poprzednim przykładzie      
4. PK - rozliczenie reklamacji      
   a) zmniejszenie przychodu ze sprzedaży: 
      40 szt. x 25 zł/szt. =
1.000 zł
70-0
20
   b) zmniejszenie kosztu sprzedaży: 40 szt. x 25 zł/szt. =
1.000 zł
60-0/2
70-1
   c) rozliczenie odchyleń przypadających na 
      reklamowane wyroby
200 zł
70-1
62-0
B. Zapisy w księgach roku następnego
1. FV korekta - zmniejszenie VAT należnego
230 zł
22-2
20
2. Pz - przyjęcie zwróconych wyrobów do magazynu
1.000 zł
60-0/1
60-0/2
3. WB - zwrot nabywcy środków pieniężnych z tytułu reklamacji
1.230 zł
20
13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach roku bieżącego

Kliknij, aby powiększyć obraz

B. Zapisy w księgach roku następnego

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60