Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.642
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 11 z dnia 1.08.2011  »  WYCENA PRODUKCJI W TOKU  »  Wycena produkcji w toku po koszcie wytworzenia

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wycena produkcji w toku po koszcie wytworzenia

źródło:
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 z dnia 1.08.2011
Rachunkowość jednostek produkcyjnych

Dokonując wyceny produkcji w toku według kosztu wytworzenia należy uwzględnić art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną cześć kosztów pośrednio związanych z jego wytworzeniem, wynikających z zapisów na koncie 50 „Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej”, z uwzględnieniem stopnia przetworzenia (zaawansowania) produktów w toku produkcji będących przedmiotem wyceny.

Koszty bezpośrednie obejmują: wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją będącą przedmiotem wyceny oraz inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktów w toku produkcji do postaci i miejsca, w jakich się znajdują w dniu wyceny, w tym również koszty zakupu i przystosowania surowców zużytych do wykonania tej produkcji.

Z kolei koszty pośrednie - są to te koszty, które na podstawie dowodów źródłowych nie mogą być wprost zaliczone do kosztu wytworzenia danej produkcji. Są to tzw. koszty wydziałowe ewidencjonowane odrębnie, a następnie rozliczane na poszczególne stanowiska kosztów produkcji podstawowej. W myśl ustawy jest to tzw. uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem danego produktu, która obejmuje:

  • zmienne koszty pośrednie produkcji (np. zużycie materiałów pomocniczych, koszty transportu), których wielkość zmienia się w zależności od wielkości produkcji (oprócz strat i braków produkcyjnych, które - jak już wskazano - nie są elementem składowym kosztu wytworzenia) oraz

  • tę cześć stałych pośrednich kosztów produkcji (przykładowo: amortyzacja, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia niezależne od wielkości produkcji, takie jak płace kierownictwa i nadzoru produkcji, pracowników utrzymania ruchu i inne koszty, które kształtują się niezależnie od wielkości produkcji), które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowanych remontów. Koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych odnosi się na konto służące do ewidencji kosztów produkcji sprzedanej (konto 70-1).

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

Przykład

I. Założenia:

1. W bieżącym okresie sprawozdawczym koszty związane bezpośrednio i pośrednio z produkcją wyrobów przedstawiały się następująco:

a) materiały bezpośrednie: 21.000 zł,

b) pozostałe koszty bezpośrednie: 16.000 zł,

c) zmienne koszty wydziałowe: 8.400 zł,

d) stałe koszty wydziałowe: 14.000 zł.

2. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 3.190 szt. wyrobów gotowych. Na koniec roku pozostało 900 szt. produktów przetworzonych w 70%.

3. Produkcję w toku jednostka wycenia według kosztu wytworzenia. Rozliczenie kosztów produkcji następuje z pominięciem konta 58. Poziom normalnie wykorzystywanych zdolności produkcyjnych w jednostce wynosi 85%. Wyroby gotowe objęte są ewidencją bilansową.

II. Wycena produkcji w toku:
 

Koszt wytworzenia
Liczba wyprodukowanych jednostek
Koszt jednostkowy
Koszt wytworzenia produktów gotowych
Koszt wytworzenia produkcji w toku
(37.000 zł + 8.400 zł) + (85% × 14.000 zł) = 57.300 zł
3.190 szt. + (70% × 900 szt.) = 3.820 szt.
57.300 zł : 3.820 szt. = 15 zł/szt.
15 zł/szt. × 3.190 szt. = 47.850 zł
15 zł/szt. × (70% × 900 szt.) = 9.450 zł

III. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. PK - zmienne koszty pośrednie produkcji
8.400 zł
50
52-1
2. PK - uzasadniona część stałych kosztów pośrednich: 14.000 zł × 85% =
11.900 zł
50
52-1
3. PK - nieuzasadniona część kosztów wytworzenia: 14.000 zł × 15% =
2.100 zł
70-1
52-1
4. PK - koszt wytworzenia produktów gotowych (produkcji zakończonej)
47.850 zł
60
50
5. PK - produkcja w toku - według kosztu wytworzenia
9.450 zł
60
50

IV. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60