Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.642
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 12 z dnia 10.07.2011  »  ZAWIESZANIE I ZMNIEJSZANIE ŚWIADCZEŃ  »  Obowiązki emerytów, rencistów oraz pracodawców  »  Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodów przez świadczeniobiorcę

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodów przez świadczeniobiorcę

źródło:
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2011
Zatrudnianie emerytów i rencistów

Emeryt lub rencista niezwłocznie zawiadamia organ rentowy o podjęciu pracy, służby lub działalności rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych lub dających prawo do dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu ich wykonywania, poprzez złożenie w ZUS stosownego oświadczenia. W oświadczeniu tym emeryt i rencista zawiadamia czy jego zamiarem jest osiąganie przychodu:

 • niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń,
   
 • powodującego zmniejszenie świadczeń albo
   
 • powodującego zawieszenie świadczeń.

Obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu emeryta i rencisty ma też zakład pracy.

Ważne: Obowiązek zawiadomienia ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i osiąganym przychodzie (również po zakończeniu roku kalendarzowego) nie dotyczy emerytów, którzy przed podjęciem tej działalności ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

  Przykład  

Emeryt (w wieku 66 lat) podjął zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia od 4 lipca 2011 r. Z tytułu wykonywania tej umowy osiąga przychód wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Emeryt nie ma obowiązku informowania ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i osiąganym z tego tytułu przychodzie. Obowiązku takiego nie ma również zleceniodawca.


Jeżeli z oświadczenia emeryta lub rencisty wynika, że jego zamiarem jest osiąganie przychodów niepowodujących zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń, organ rentowy wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości. W przypadku zaś złożenia przez emeryta lub rencistę oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu powodującego zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia, ZUS wydaje decyzję o zmniejszeniu bądź zawieszeniu świadczenia od miesiąca, w którym wydał decyzję w tej sprawie. Jeżeli nie jest możliwe zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia w miesiącu wydania decyzji, świadczenie ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu od następnego miesiąca (art. 134 ustawy emerytalnej).

Należy zaznaczyć, że w przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku o zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia za okres wsteczny, ZUS wydaje decyzję o zmniejszeniu bądź zawieszeniu świadczenia na bieżąco. ZUS nie dokonuje bowiem zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń za okres wsteczny w trakcie roku kalendarzowego.

Świadczenie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu poczynając od miesiąca, w którym ZUS wydał decyzję w tej sprawie albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia nie było możliwe. Natomiast rozliczenie emeryta bądź rencisty następuje po zakończeniu roku kalendarzowego.

  Przykład  

Rencista 1 czerwca 2011 r. złożył w ZUS oświadczenie, w którym poinformował, że od 1 lutego 2011 r. osiąga przychody powodujące zawieszenie świadczenia. W dniu 27 czerwca 2011 r. ZUS wydał decyzję o zawieszeniu wypłaty świadczenia od 1 lipca 2011 r., czyli na bieżąco, a nie za okres wsteczny. Rozliczenie rencisty z tytułu przychodów osiąganych w 2011 r. nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego.


Świadczeniobiorca może zostać rozliczony w trakcie roku kalendarzowego w sytuacji:

 • gdy prawo do renty ustało przed końcem roku kalendarzowego,
   
 • ukończenia przez emeryta bądź rencistę z ustalonym prawem do emerytury powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego odpowiednio: 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna,
   
 • śmierci emeryta lub rencisty, gdy do ZUS wpłynął wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń.

Świadczeniobiorca po złożeniu oświadczenia o kwocie osiąganych przychodów, zobowiązany jest do ponownego poinformowania ZUS, jeżeli nastąpiła zmiana kwoty osiąganych przychodów mająca wpływ na wypłatę świadczenia w pełnej przysługującej wysokości, zawieszenie bądź zmniejszenie świadczenia.

Wypłata świadczeń w pełnej wysokości, zmniejszenie albo zawieszenie wypłaty świadczeń następuje do czasu, aż emeryt lub rencista zmieni treść złożonego wcześniej oświadczenia, chyba że z zawiadomienia zakładu pracy wynika konieczność wypłaty świadczeń w pełnej wysokości, ich zmniejszenia lub zawieszenia. Do czasu nadesłania przez emeryta lub rencistę nowego oświadczenia, o którym mowa wyżej, emerytura i renta wypłacana jest w wysokości zgodnej z ostatnio nadesłanym oświadczeniem. Jeżeli świadczenie było zawieszone bądź zmniejszone, a z ponownie nadesłanego oświadczenia emeryta lub rencisty wynikać będzie, że osiągany przez niego przychód nie powoduje zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia, ZUS wznawia wypłatę świadczenia od miesiąca, w którym wpłynęło oświadczenie emeryta lub rencisty o osiąganiu przychodu niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń. Wznowienie wypłaty świadczeń następuje począwszy od miesiąca ustania przyczyny wstrzymania lub zmniejszenia wypłaty świadczeń, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie.

Nadmieńmy, że zawiadomienie o osiąganiu przez emeryta lub rencistę przychodów z tytułu działalności podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu bądź też dających prawo do dobrowolnych ubezpieczeń, można składać w ZUS na drukach ZUS Rw-73, dostępnych w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Druk ten jest również dostępny na naszej stronie internetowej www.gofin.pl.

  Przykład  

Pan Antoni Malinowski pobierający od 2009 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy, od 1 czerwca 2011 r. podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Z tytułu zatrudnienia osiąga przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia poinformował ZUS - w dniu 2 czerwca 2011 r. - o osiąganiu przychodu powodującego zawieszenie świadczenia, składając w tym celu druk ZUS Rw-73.

ZUS w dniu 30 czerwca 2011 r. wydał decyzję o zawieszeniu emerytury od 1 lipca 2011 r. Emerytura będzie zawieszona do czasu ponownego poinformowania ZUS o zmianie kwoty osiąganych przychodów mających wpływ na wypłatę świadczenia.


Oświadczenie o podjęciu działalności i osiąganiu przychodu oraz jego wysokości może być przedłożone w ZUS również w innej formie pisemnej. Z tym że powinno ono zawierać wszystkie dane jakie zawiera druk ZUS Rw-73, tj.:

 • dane osobowe emeryta lub rencisty:

 •  
  • imię i nazwisko,

  •  
  • adres zamieszkania,

  •  
  • numer pesel,

  •  
  • numer emerytury lub renty,
    
 • tytuł z jakiego emeryt lub rencista osiąga przychód,
   
 • czy zamiarem świadczeniobiorcy jest osiąganie przychodu niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczenia, powodującego zmniejszenie świadczenia, bądź też powodującego zawieszenie świadczenia,
   
 • zobowiązanie świadczeniobiorcy do powiadomienia ZUS o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokości niż podana w składanym oświadczeniu.
  Przykład  

Pani Joanna Kalinowicz (59 lat) od 2008 r. pobiera wcześniejszą emeryturę. W czerwcu 2011 r. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności, z tytułu której nie wniosła o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podlega wyłącznie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. O podjęciu pozarolniczej działalności poinformowała ZUS, składając pisemne oświadczenie:

Joanna Kalinowicz
ul. Kostrzyńska 15/2
61-042 Poznań
Nr emerytury: 02310022-1/04/EW90
PESEL: 52011406513
Poznań, dnia 2.06.2011 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Dąbrowskiego 12
60-839 Poznań


Oświadczenie emeryta

Oświadczam, że z dniem 1 czerwca 2011 r. rozpoczęłam prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której nie wniosłam o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przychód z tytułu jej prowadzenia stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosząca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zobowiązuję się powiadomić Oddział ZUS o zadeklarowaniu wyższej podstawy wymiaru składek.

Joanna Kalinowicz

Ważne: Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Także wtedy, gdy nie przekroczył kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc kwoty niepowodującej zmniejszenia świadczenia.

Świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych bądź też dających prawo do dobrowolnego ubezpieczenia niezależnie od faktu, że do tego obowiązku zobowiązany jest również zakład pracy (pracodawca, zleceniodawca, inny płatnik składek) oraz urząd skarbowy. Takiego rozstrzygnięcia dokonał również Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 13 maja 1999 r., sygn. akt III AUa 84/99, OSA 2000/4/15, w którym orzekł, że: "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.) nie zawiera postanowień, iż spełnienie obowiązku wobec organu rentowego przez jednego z zobowiązanych zwalnia pozostałych z konieczności złożenia zawiadomienia o dochodach".

Ważne: Pracodawca, zleceniodawca bądź też inny płatnik składek zobowiązany jest do zawiadomienia organu rentowego do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

Powyższe nie dotyczy przychodów emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia osiągnęli wiek emerytalny.

Urząd skarbowy zawiadamia organ rentowy do końca maja każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze, z wyłączeniem działalności twórczej i artystycznej.

W zawiadomieniu składanym po zakończeniu danego roku kalendarzowego wykazuje się kwotę osiągniętego przychodu łącznie bądź też w rozbiciu na kwoty przychodu osiągnięte w poszczególnych miesiącach.

  Przykład  

Pracodawca od 1 marca 2009 r. do nadal zatrudnia na cały etat emerytkę (w wieku 59 lat). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. jej miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1.700 zł. Ponadto otrzymała ona w 2010 r. bony towarowe na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia o łącznej wartości 700 zł sfinansowane ze środków ZFŚS oraz wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 14 października 2010 r. w wysokości 547,68 zł.

Pracodawca przekazał do ZUS w terminie do 28 lutego 2011 r. następujące zaświadczenie:

Glob sp. z o.o.
ul. Jaworowa 1
60-908 Poznań
NIP: 5981472587
REGON: 002111451
Poznań, dnia 25.02.2011 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań


Zaświadczenie

W okresie od 1 marca 2009 r. do nadal zatrudniamy na podstawie umowy o pracę na 1/1 etatu P. Małgorzatę Szulc, nr PESEL 52020114721, zamieszkałą w Poznaniu, ul. Kwiatowa 1/2, mającą ustalone prawo do emerytury o symbolu 01211032-1/06/EW90.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. pracownica uzyskała przychód z umowy o pracę w łącznej kwocie 20.154,30 zł, tj.:

 • od 1 stycznia do 30 września 2010 r. - po 1.700 zł miesięcznie,
   
 • od 1 do 31 października 2010 r. - 1.454,30 zł (w tym wynagrodzenie za pracę 906,62 zł i wynagrodzenie chorobowe 547,68 zł),

od 1 listopada do 31 grudnia 2010 r. - po 1.700 zł miesięcznie.

Specjalista ds. płac

25.02.2011 r. Anna Marek
........................................................
(podpis)

W zawiadomieniu spółka nie wykaże wartości bonów towarowych, ponieważ nie były one uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (były zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Na podstawie zawiadomień, o których mowa wyżej, organ rentowy ustala, czy przychód emeryta lub rencisty uzasadniał wypłatę świadczeń w pełnej wysokości, ich zmniejszenie albo zawieszenie.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „ZAWIESZANIE I ZMNIEJSZANIE ŚWIADCZEŃ”

Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń a kwoty osiąganych przychodów

Obowiązki emerytów, rencistów oraz pracodawców


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60