Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wycena i ujęcie lokaty na dzień bilansowy

źródło:
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2011
Inwestycje w świetle prawa bilansowego

Jak zaksięgować odsetki nienotyfikowane od lokaty terminowej (3-miesięcznej) założonej 1 grudnia 2010 r.? W której pozycji bilansu wykazać te odsetki?

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości), a więc łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Przy czym moment naliczenia przez bank odsetek na rachunkach lokat terminowych może nastąpić po dniu bilansowym - dotyczy to głównie lokat, których termin nie upłynął do dnia bilansowego. W takim przypadku, dokonując wyceny tych składników aktywów na dzień bilansowy, jednostka nalicza je we własnym zakresie. Odsetki te ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:
 

      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Jednostka założyła 3-miesięczną lokatę terminową, którą w bilansie wykazuje się w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne". W pozycji tej wykazuje się również naliczone we własnym zakresie odsetki od tej lokaty.

Taki sposób prezentacji nienotyfikowanych przez bank odsetek od lokat terminowych wynika z Komunikatu nr 19/DR/2002 Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r. nr 1, poz. 2), który wskazuje, iż odsetki te ujmowane są w aktywach bilansu odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokaty terminowe, a mianowicie:

  • w pozycji A.IV.3 lit. a) lub b) - "Długoterminowe aktywa finansowe" - jako inne długoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

  • w pozycji B.III.1 lit. a) lub b) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres od 3 do 12 miesięcy,

  • w pozycji B.III.1 lit. c) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne środki pieniężne, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres do 3 miesięcy.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka posiadała wolne środki, w związku z czym 1 grudnia 2010 r. założyła 3-miesięczną lokatę bankową w kwocie: 1.500.000 zł, oprocentowaną 4,50% w skali roku. Na dzień bilansowy jednostka naliczyła odsetki od tej lokaty w kwocie: 5.625 zł.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. WB - założenie lokaty
1.500.000 zł
13-5
13-0
2. PK - naliczenie odsetek na dzień bilansowy
5.625 zł
65
75-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

IV. Prezentacja lokaty wraz z odsetkami w bilansie:

Fragment bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2010 r.:
 

Aktywa
Stan na 31.12.2010 r.
B. Aktywa obrotowe (...)
1.505.625
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.505.625
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (...)
1.505.625
   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1.505.625
      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  
      - inne środki pieniężne
1.505.625
      - inne aktywa pieniężne  
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (...)  

Jak zaksięgować odsetki naliczone przez bank w 2011 r., tj. w momencie likwidacji lokaty, w sytuacji gdy część z tych odsetek jednostka ujęła w księgach 2010 r.?

W następnym roku obrotowym, w dacie dopisania przez bank odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, jednostka może:
 

1) dokonać storna poprzedniego zarachowania (odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy) zapisem ujemnym (storno czerwone):
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",
2) zarachować do przychodów sumę odsetek dopisanych przez bank za cały okres trwania lokaty:
      - Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" 
        (w analityce: Rachunek lokaty terminowej),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Jednostka może również naliczone przez bank odsetki ująć zapisem:
 

1) kwota odsetek naliczona przez bank w momencie likwidacji lokaty:
      - Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" 
        (w analityce: Rachunek lokaty terminowej),
2) kwota odsetek ujętych przez jednostkę na dzień bilansowy:
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
3) różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a odsetkami zarachowanymi na dzień bilansowy:
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Przykład

I. Założenia:

W 2011 r. w dniu likwidacji lokaty w kwocie: 600.000 zł bank naliczył odsetki w kwocie: 6.750 zł. Przy czym lokatę założono w grudniu 2010 r. i jednostka na dzień bilansowy naliczyła odsetki w kwocie: 2.250 zł.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. WB - naliczenie odsetek przez bank na dzień likwidacji lokaty:      
   a) kwota odsetek naliczona przez bank
6.750 zł
13-5
 
   b) kwota odsetek do wysokości ustalonej na dzień bilansowy
2.250 zł
 
65
  c) różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank 
      a odsetkami zarachowanymi na dzień bilansowy
4.500 zł
 
75-0
2. WB - likwidacja lokaty
606.750 zł
13-0
13-5

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60