Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 444.880
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
V.ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wycena i ujęcie lokaty na dzień bilansowy

Jak zaksięgować odsetki nienotyfikowane od lokaty terminowej (3-miesięcznej) założonej 1 grudnia 2010 r.? W której pozycji bilansu wykazać te odsetki?

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości), a więc łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Przy czym moment naliczenia przez bank odsetek na rachunkach lokat terminowych może nastąpić po dniu bilansowym - dotyczy to głównie lokat, których termin nie upłynął do dnia bilansowego. W takim przypadku, dokonując wyceny tych składników aktywów na dzień bilansowy, jednostka nalicza je we własnym zakresie. Odsetki te ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:
 

      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Jednostka założyła 3-miesięczną lokatę terminową, którą w bilansie wykazuje się w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne". W pozycji tej wykazuje się również naliczone we własnym zakresie odsetki od tej lokaty.

Taki sposób prezentacji nienotyfikowanych przez bank odsetek od lokat terminowych wynika z Komunikatu nr 19/DR/2002 Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r. nr 1, poz. 2), który wskazuje, iż odsetki te ujmowane są w aktywach bilansu odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokaty terminowe, a mianowicie:

  • w pozycji A.IV.3 lit. a) lub b) - "Długoterminowe aktywa finansowe" - jako inne długoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

  • w pozycji B.III.1 lit. a) lub b) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres od 3 do 12 miesięcy,

  • w pozycji B.III.1 lit. c) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne środki pieniężne, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres do 3 miesięcy.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka posiadała wolne środki, w związku z czym 1 grudnia 2010 r. założyła 3-miesięczną lokatę bankową w kwocie: 1.500.000 zł, oprocentowaną 4,50% w skali roku. Na dzień bilansowy jednostka naliczyła odsetki od tej lokaty w kwocie: 5.625 zł.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. WB - założenie lokaty
1.500.000 zł
13-5
13-0
2. PK - naliczenie odsetek na dzień bilansowy
5.625 zł
65
75-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

IV. Prezentacja lokaty wraz z odsetkami w bilansie:

Fragment bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2010 r.:
 

Aktywa
Stan na 31.12.2010 r.
B. Aktywa obrotowe (...)
1.505.625
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.505.625
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (...)
1.505.625
   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1.505.625
      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  
      - inne środki pieniężne
1.505.625
      - inne aktywa pieniężne  
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (...)  

Jak zaksięgować odsetki naliczone przez bank w 2011 r., tj. w momencie likwidacji lokaty, w sytuacji gdy część z tych odsetek jednostka ujęła w księgach 2010 r.?

W następnym roku obrotowym, w dacie dopisania przez bank odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, jednostka może:
 

1) dokonać storna poprzedniego zarachowania (odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy) zapisem ujemnym (storno czerwone):
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",
2) zarachować do przychodów sumę odsetek dopisanych przez bank za cały okres trwania lokaty:
      - Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" 
        (w analityce: Rachunek lokaty terminowej),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Jednostka może również naliczone przez bank odsetki ująć zapisem:
 

1) kwota odsetek naliczona przez bank w momencie likwidacji lokaty:
      - Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" 
        (w analityce: Rachunek lokaty terminowej),
2) kwota odsetek ujętych przez jednostkę na dzień bilansowy:
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" 
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
3) różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a odsetkami zarachowanymi na dzień bilansowy:
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Przykład

I. Założenia:

W 2011 r. w dniu likwidacji lokaty w kwocie: 600.000 zł bank naliczył odsetki w kwocie: 6.750 zł. Przy czym lokatę założono w grudniu 2010 r. i jednostka na dzień bilansowy naliczyła odsetki w kwocie: 2.250 zł.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. WB - naliczenie odsetek przez bank na dzień likwidacji lokaty:      
   a) kwota odsetek naliczona przez bank
6.750 zł
13-5
 
   b) kwota odsetek do wysokości ustalonej na dzień bilansowy
2.250 zł
 
65
  c) różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank 
      a odsetkami zarachowanymi na dzień bilansowy
4.500 zł
 
75-0
2. WB - likwidacja lokaty
606.750 zł
13-0
13-5

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60