Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego  »  Nr 6 z dnia 20.03.2011  »  KOMPENSATY  »  Kompensata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej i polskiej

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Kompensata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej i polskiej

źródło:
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2011
Rozliczanie transakcji w walutach obcych

Czy można dokonać kompensaty wierzytelności z kontrahentem, jeżeli jedna faktura jest wyrażona w walucie obcej, a druga w walucie polskiej? Czy powstaną różnice kursowe, a jeśli nie, to jak rozliczyć potrącane wierzytelności?

Kontrahenci będący względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami mogą dokonać rozliczenia poprzez potrącenie (kompensatę) swoich wierzytelności z wierzytelności drugiej strony. Jest to dopuszczalne, gdy obie wierzytelności mają charakter pieniężny i są wymagalne.

Potrącenia można dokonać w oparciu o postanowienia określone w umowie cywilnoprawnej zawartej przez kontrahentów albo na zasadach określonych w art. 498-506 Kodeksu cywilnego.

Generalnie nie ma przeszkód, aby dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walucie obcej oraz w walucie polskiej. Warto przypomnieć, że w myśl art. 358 K.c., jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej. Zasada ta podlega jednak wyłączeniu, gdy ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

Potrącenie jest traktowane na gruncie przepisów o podatku dochodowym jako forma zapłaty. Gdy zapłata następuje w walucie obcej, mogą wystąpić różnice kursowe, które rozlicza się odpowiednio jako koszt lub przychód podatkowy. Jednak przy kompensacie wierzytelności wyrażonych w walucie obcej z wierzytelnościami w walucie polskiej różnice kursowe nie powstaną. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach "(…) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeżeli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej, a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie - zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej" (interpretacja indywidualna z 12 marca 2010 r., nr IBPBI/2/423-1582/09/AP).

Pozostaje jeszcze wyjaśnić sposób rozliczenia wzajemnych wierzytelności podlegających potrąceniu, gdy są one wyrażone w różnych walutach (polskiej i obcej). Niewątpliwie, aby dokonać potrącenia, konieczne jest przeliczenie wierzytelności obcej na walutę polską. Przy czym od tego, jaki kurs waluty zostanie zastosowany, zależy faktyczna wysokość zobowiązania (należności).

Określając sumę zobowiązania (należności) w walucie obcej, strony transakcji mogą wskazać kurs waluty. Wynika to z art. 358 § 2 K.c. Przepis ten stanowi również, że wartość waluty obcej może być określona według kursu wynikającego z ustawy lub orzeczenia sądu, a jeżeli brak jest takiego zastrzeżenia, wartość tę określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia.

Przykład

Na dzień 4 marca 2011 r. firma A:

  • posiadała zobowiązanie wobec firmy B w wysokości 3.800 zł,
     
  • wystawiła fakturę na rzecz firmy B za sprzedany towar w wysokości 1.000 euro.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez kontrahentów:

  • zobowiązanie wyrażone w euro zostało wycenione po kursie 4 zł/euro, tj. po kursie faktycznie zastosowanym, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zatem przychód firmy A z tytułu transakcji wyniósł 4.000 zł,
     
  • rozliczenie wzajemnych wierzytelności zostało dokonane przez potrącenie.

W rezultacie zobowiązanie firmy A wobec firmy B zostało umorzone w całości. Natomiast zobowiązanie firmy B z tytułu dokonanych zakupów zostało umorzone w części. Kontrahent musi dopłacić na rzecz firmy A kwotę 200 zł.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60