Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 386.218
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
 1.Sporządzamy CIT-8
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Kto, kiedy i gdzie składa zeznanie?

Kto sporządza CIT-8?

Obowiązek sporządzenia i przekazania rocznego zeznania podatkowego CIT-8 mają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którymi są:

 • podmioty, które mają osobowość prawną (m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia) oraz spółki z o.o. w organizacji, spółki akcyjne w organizacji,
   
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, np.: wspólnoty mieszkaniowe.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również osoby zagraniczne (tj. niemające na terytorium Polski siedziby lub zarządu), ale tylko w zakresie dochodów, które osiągają na terytorium RP. W tej grupie podatników zeznania nie składają te podmioty, które uzyskały przychody wymienione w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) za pośrednictwem płatników określonych w art. 26 ust. 1 updop.

Przykład

Zagraniczna firma mająca siedzibę we Francji posiada oddział w Polsce. Tu produkuje swoje wyroby. Dochody osiągnięte w Polsce za pośrednictwem tego oddziału podlegają opodatkowaniu w naszym kraju. Zagraniczny podmiot ma obowiązek sporządzić CIT-8, w którym wykaże dochody osiągnięte tylko za pośrednictwem tego oddziału.


Przykład

Osoba prawna mająca siedzibę we Francji utrzymuje w Polsce przedstawicielstwo, którego działalność ogranicza się do wyszukiwania kontrahentów oraz reklamy towarów. Działalność przedstawicielstwa ma charakter pomocniczo-przygotowawczy. Działalność ta nie powoduje powstania zakładu na terenie Polski (art. 5 ust. 3 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5). Podmiot zagraniczny nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego CIT-8.


Przykład

Niemiecka spółka prawa handlowego wynajmuje polskiemu przedsiębiorcy specjalistyczną maszynę. Niemiecka firma osiąga z tego tytułu przychody na terytorium Polski opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 updop. Od tych przychodów polski przedsiębiorca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadza go do urzędu skarbowego. Zagraniczna spółka, choć osiąga przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce, nie składa zeznania rocznego.


Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 27 ust. 1 updop, tj. m.in. jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej, Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Zeznania nie składają też podatnicy, którzy uzyskują przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (np. z działalności rolniczej, leśnej).

W jakim terminie sporządzić i złożyć zeznanie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają roczne zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego (art. 27 ust. 1 updop). Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie za 2010 r. w terminie do 31 marca 2011 r.

Niektórzy podatnicy wybrali rok podatkowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podatnicy ci składają CIT-8 w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

Przykład

Zgodnie z postanowieniami umowy spółki z o.o. rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, obejmuje kolejne 12 miesięcy od kwietnia do marca. Spółka powinna złożyć zeznanie podatkowe CIT-8 za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Rok podatkowy może też być skrócony. Będzie to miało miejsce, jeśli jednostka zamknie księgi rachunkowe, kierując się obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości (art. 8 ust. 6 updop).

Przykład

Uchwałą sejmiku województwa dokonano połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na dzień 15 listopada 2010 r. zostały zamknięte księgi jednostki przejmowanej. Zamknięcie ksiąg podatkowych jest równoznaczne z zakończeniem roku podatkowego i skutkowało obowiązkiem złożenia zeznania rocznego w terminie do 28 lutego 2011 r.


Na jakim formularzu złożyć zeznanie?

Od kilku lat wersje formularzy, na których podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie.

Zeznanie roczne za 2010 r. należy złożyć na formularzu CIT-8(21).

Aktualnie obowiązującymi załącznikami do tego zeznania są: CIT-8/O(8), CIT-D(3), CIT-ST(7), SSE-R(2) oraz sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej; wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej… (Dz. U. nr 99, poz. 687).

Załączniki stanowią integralną część rocznego zeznania podatkowego. Informuje się o nich (podając liczbę składanych druków) w części C formularza CIT-8.

Załącznik CIT-8/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku) sporządzają podatnicy, którzy przykładowo:

 • uzyskali dochody (przychody) wolne od podatku,
   
 • odliczają od dochodu straty z lat ubiegłych,
   
 • przekazali darowizny,
   
 • ponieśli wydatki na nowe technologie,
   
 • odliczają od podatku potrącony im podatek w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych.

CIT-D sporządzają podatnicy otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia.

Korzystający z odliczeń darowizn obok CIT-8 wypełniają CIT-D oraz CIT-8/O. W CIT-D obowiązani są wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (art. 18 ust. 1g updop).

Podatnicy otrzymujący darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz darowizny na cele kultu religijnego, sporządzają CIT-D, jeśli kwota otrzymanej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Informację CIT-ST sporządza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Obowiązek przekazania informacji CIT-ST wynika z art. 28 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera odesłanie do odrębnych przepisów, którymi są: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 230, poz. 1693). Drugi z tych aktów prawnych określa m.in. wzór informacji CIT-ST i załącznika do tej informacji CIT-ST/A, który jest informacją o zakładach (oddziałach), oraz terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Rozliczenie SSE-R składają podatnicy będący beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600 ze zm.).

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej sporządzają podatnicy, którym organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Pamiętajmy o sprawozdaniu finansowym

Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 updop.

Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.

Wprawdzie w aktualnie obowiązującym formularzu CIT-8 (z indeksem 21) nie ma miejsca, w którym podatnik zaznaczyłby, że załącza do zeznania sprawozdanie finansowe. Nie zwalnia to jednak podatników z obowiązku przekazania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z dodatkową dokumentacją.

Miejsce składania zeznania

CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika, wynikającą z odpowiedniego rejestru, a jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze - ze względu na siedzibę wynikającą ze statutu lub umowy (§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie (§ 11 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia).

Dla podatników niebędących rezydentami właściwy urząd skarbowy jest ustalany według miejsca prowadzenia działalności. Przy czym w każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy. Urzędy te wymienione są w § 6 powołanego rozporządzenia.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60