Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017 r., godz. 14:49
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 286.031
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja środków trwałych

źródło:
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2011
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? Praktyczne porady i wyjaśnienia

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna być prowadzona zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o PDOF (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową,

 • datę nabycia,

 • datę przyjęcia do używania,

 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • wartość początkową,

 • stawkę amortyzacyjną,

 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,

 • zaktualizowaną wartość początkową,

 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,

 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,

 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

W powyższej ewidencji nie należy ujmować budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkowa ustalana jest w sposób uproszczony (tj. jako iloczyn metrów kwadratowych i kwoty 988 zł).

WAŻNE: W ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zapisów dokonuje się najpóźniej w miesiącu przekazania składnika majątku do używania.

Późniejszy termin wprowadzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji uznaje się za ich ujawnienie. W takim przypadku odpisy amortyzacyjne dokonywane są dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ww. ewidencji.

Niekiedy zdarza się, że podatnik zmienia formę opodatkowania - z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne. W takim przypadku może pojawić się problem, czy posiadane składniki majątku można ująć w ewidencji środków trwałych w ich wartości początkowej, skoro w trakcie opodatkowania ryczałtem nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (nie ustala się bowiem kosztów uzyskania przychodów). Problem ten rozwiązał ustawodawca w art. 22n ust. 5 ustawy o PDOF, w którym wskazał, że w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, którą podatnik jest zobowiązany zaprowadzić po zmianie formy opodatkowania, należy uwzględnić odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania ryczałtem. Oznacza to, że wprawdzie podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym nie mają obowiązku ustalania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, lecz w przypadku zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne ustalenie tych odpisów jest niezbędne.

Ustalając wysokość odpisów amortyzacyjnych przypadających za okres opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, należy je naliczyć począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do używania i ujęty w wykazie środków trwałych. Oznacza to, że ostatecznie w koszty podatkowe (poprzez odpisy amortyzacyjne) będzie odniesiona jedynie ta część wartości początkowej, która przypada na okres opodatkowania według zasad ogólnych.
 

Przykład

Podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w marcu 2009 r. kupił komputer i ujął go w wykazie środków trwałych w cenie nabycia 4.000 zł.

Od stycznia 2011 r. podatnik zmienił formę opodatkowania na zasady ogólne i założył ewidencję środków trwałych. W ewidencji tej wykazał:

 • wartość początkową środka trwałego: 4.000 zł,

 • odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem (niestanowiące kosztów uzyskania przychodów), tj. za okres od kwietnia 2009 r. do grudnia 2010 r. (4.000 zł × 30%) : 12 x 21 m-cy = 2.100 zł,

 • roczny odpis amortyzacyjny: 4.000 zł × 30% = 1.200 zł,

 • odpis miesięczny: 100 zł.

Pierwszy odpis amortyzacyjny w wysokości 100 zł podatnik ujmie w księdze przychodów i rozchodów w styczniu 2011 r. Zrównanie odpisów z wartością początkową nastąpi w lipcu 2012 r. Odpisy amortyzacyjne od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. (kwota 1.900 zł) stanowią koszty uzyskania przychodów.

WAŻNE: Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów (art. 22n ust. 6 ustawy o PDOF).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60