Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2011  »  Załączniki do rozporządzenia  »  Załącznik nr 5 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Załącznik nr 5 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

źródło:
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2011
Zasady rachunkowości budżetowej. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.
Załącznik nr 5

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO


Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień……….. 20… r.
Adresat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA
Stan na początek roku
Stan na 
koniec roku
PASYWA
Stan na 
początek 
roku
Stan na 
koniec roku
A. Aktywa trwałe       A. Fundusz    
I. Wartości niematerialne i prawne     I. Fundusz jednostki    
II. Rzeczowe aktywa trwałe     II. Wynik finansowy netto
(+, -)
   
1. Środki trwałe     1.1. Zysk netto (+)    
1.1. Grunty     1.2. Strata netto (-)    
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     III. Nadwyżka środków obrotowych (-)    
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny     IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)    
1.4. Środki transportu     V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek    
1.5. Inne środki trwałe     B. Państwowy fundusz celowy    
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)     C. Zobowiązania długoterminowe    
3. Środki przekazane na poczet inwestycji     D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne    
III. Należności długoterminowe     I. Zobowiązania krótkoterminowe    
IV. Długoterminowe aktywa finansowe     1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    
1.1. Akcje i udziały     1.2. Zobowiązania wobec budżetów    
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe     1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń    
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe     1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek     1.5. Pozostałe zobowiązania    
B. Aktywa obrotowe     1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)    
I. Zapasy     1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych    
1.1. Materiały     1.8. Rezerwy na zobowiązania    
1.2. Półprodukty i produkty w toku          
1.3. Produkty gotowe          
1.4. Towary          
II. Należności krótkoterminowe     II. Fundusze specjalne    
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług     1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    
1.2. Należności od budżetów     1.2. Inne fundusze    
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń     E. Rozliczenia międzyokresowe    
1.4. Pozostałe należności     I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych     II. Inne rozliczenia międzyokresowe    
III. Środki pieniężne     F. Inne pasywa    
1.1. Środki pieniężne w kasie          
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych          
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego          
1.4. Inne środki pieniężne          
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe          
V. Rozliczenia międzyokresowe          
C. Inne aktywa          
Suma aktywów     Suma pasywów     

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Umorzenie środków trwałych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Odpisy aktualizujące należności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(główny księgowy)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rok, miesiąc, dzień)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kierownik jednostki)

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „Załączniki do rozporządzenia”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60