Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.642
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 4 z dnia 10.02.2011  »  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ZATRUDNIENIA  »  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli jednej ze stron umowy powodującym, po upływie okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie. Istotne w tym trybie rozwiązywania stosunku pracy jest to, że zgoda drugiej strony nie ma znaczenia, a umowa ulega rozwiązaniu w terminie wynikającym z przepisu prawa nawet przy jej sprzeciwie.

Według art. 30 K.p., dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę będzie zgodne z prawem, jeśli:

 • oświadczenie woli w tej sprawie zostało złożone w formie pisemnej,
   
 • pouczono w nim pracownika o przysługującym mu prawie odwołania się do sądu pracy,
   
 • w treści oświadczenia wskazano faktyczną przyczynę uzasadniającą zastosowanie omawianego trybu ustania zatrudnienia (dotyczy wyłącznie umów na czas nieokreślony).
Ważne: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony może być dokonane przez każdą ze stron, z tym że pracodawca może wypowiedzieć taką umowę tylko z uzasadnionych przyczyn.

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca.

Stosownie do art. 36 K.p., długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy należy rozumieć wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Do powyższego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana podmiotu zatrudniającego nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe jedynie na warunkach wymienionych w art. 33 K.p. W myśl tej normy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Gdyby klauzuli przewidującej możliwość wcześniejszego rozwiązania takiej umowy za wypowiedzeniem nie zamieszczono w umowie, to żadna ze stron nie mogłaby jej wypowiedzieć.

Umowa o pracę zawarta na okres próbny może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Dopuszczalność jej wypowiadania oraz długość okresów wypowiedzenia wynika wprost z art. 34 K.p. Okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
   
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
   
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika wynosi 3 dni robocze. Natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy nie można wypowiedzieć w ogóle, chyba że wystąpią okoliczności szczególne, o których mowa w przepisach prawa pracy (np. likwidacja pracodawcy).

Terminy wypowiadania umów określono w art. 30 § 21 K.p. przez wskazanie zakończenia okresów wypowiedzenia (sobota albo ostatni dzień miesiąca). Pracodawca może złożyć oświadczenie woli w tej sprawie w dowolnym dniu (poprzedzającym okres wypowiedzenia) pamiętając, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia rozpocznie się w niedzielę, a miesięczny 1-go dnia następnego miesiąca.

Ważne: Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z reprezentującą danego pracownika zakładową organizacją związkową (art. 38 K.p.).

Kwestię związkowej konsultacji reguluje ponadto ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

Pomocniczy wzór oświadczenia woli pracodawcy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zastosowanie tego druku pozwoli pracodawcy na sporządzenie wypowiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia. Stosownie do art. 361 K.p., skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, najwyżej jednak do jednego miesiąca, jest możliwe wówczas, gdy przyczyną wypowiedzenia jest:

 • ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy,
   
 • inna przyczyna niedotycząca pracownika.

Jeśli pracodawca skróci okres wypowiedzenia, za pozostałą część tego okresu musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie obliczone jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Odszkodowanie to na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego jest zwolnione ze składek ZUS. Podlega jednak opodatkowaniu.

Powyższą regulację prawną należy odróżnić od możliwości ustalenia przez strony stosunku pracy wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu jej wypowiedzenia przez pracownika albo przez pracodawcę (art. 36 § 6 K.p.). Dotyczy ona nie tylko trzymiesięcznych wypowiedzeń, ale również krótszych i może być zastosowana w trybie dwustronnego porozumienia. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi wówczas tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Wyjaśniamy, że oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90, OSNC 1992/11/206).

Na następnej stronie prezentujemy przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ZATRUDNIENIA”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60