Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 289.727
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dokumenty związane z urlopem wychowawczym

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Problematykę urlopów wychowawczych regulują przepisy art. 186 i nast. K.p. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. nr 230, poz. 2291).

Ważne: Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu wychowawczego powinien legitymować się co najmniej 6-miesięcznym okresem zatrudnienia, do którego zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać jedno z nich, z tym że ograniczenie to nie obowiązuje przez okres 3 miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia.

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje także 3-letni urlop wychowawczy, z którego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza korzystać z urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony bez zachowania dwutygodniowego terminu przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego, pracodawca udzieli tego urlopu nie później, niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop.

Składając wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik powinien określić w nim:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
     
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym w tym wniosku.

W przypadku składania wniosku o urlop na dziecko niepełnosprawne, należy dodatkowo dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Gdy oboje rodzice lub opiekunowie spełniający warunki uprawniające ich do urlopu wychowawczego zamierzają jednocześnie korzystać z tego urlopu - do wniosku o jego udzielenie powinni dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym będzie on korzystać z takiego urlopu.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku pracownicy o udzielenie urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór pisma pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może podjąć w tym czasie pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Może też wykonywać inne zajęcia. Praca ta nie może jednak kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (a także w razie stwierdzenia, że oboje rodzice korzystają w tym samym czasie z urlopu wychowawczego z wyjątkiem okresu 3 miesięcy), pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór pisma pracodawcy w sprawie odwołania pracownicy z urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM ZATRUDNIENIA”

Dokumenty dotyczące czasu pracy

Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

Dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym

Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60