Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Lista obecności

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników bez względu na wielkość zatrudnienia. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników zagadnienia związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy określa regulamin pracy. Według art. 1041 § 1 K.p. ten akt prawa wewnątrzzakładowego powinien ustalać przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku wydania regulaminu pracy powinni, zgodnie z art. 29 § 3 pkt 5 K.p., poinformować każdego nowo zatrudnionego pracownika między innymi o przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Funkcję tę spełniać może lista obecności, w której pracownicy odnotowują fakt stawiennictwa oraz ewentualnie godziny pobytu w miejscu pracy, a pracodawca wszelkie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione absencje. W tym celu można zastosować również imienne karty magnetyczne, popularne w dużych firmach.

Ważne: Pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 K.p. nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 62/99, OSNP 2000/15/579).

Przepisy prawa pracy nie określają ani formy, ani treści listy obecności. Pracodawca może ją sporządzić samodzielnie albo nabyć stosowne druki w sklepie z artykułami biurowymi. Listę obecności można również wydrukować z używanego w firmie programu kadrowo-płacowego, jeśli program daje taką możliwość. Na druku listy wpisuje się imiona i nazwiska pracowników, nazwę komórki organizacyjnej, w której są zatrudnieni, a także miesiąc i rok, którego lista dotyczy.

Każdorazowe przybycie pracownika do pracy powinno być przez niego potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście obecności, wyłożonej w dostępnym i znanym pracownikowi miejscu, np. w recepcji, u kierownika komórki organizacyjnej albo w dziale kadr. Zwykle też zgodność zapisów w liście ze stanem faktycznym jest sprawdzana przez upoważnione osoby.

Prowadzenie listy obecności pomoże pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy. Na jej podstawie można ustalić liczbę dni i godziny pracy, a także jego usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w danym miesiącu.

Wskazane informacje są niezbędne dla prawidłowego obliczenia wysokości wynagrodzenia za pracę.

Na następnej stronie prezentujemy przykładowy wzór listy obecności.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM ZATRUDNIENIA”

Dokumenty dotyczące czasu pracy

Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

Dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym

Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60