Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015 r., godz. 12:59
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.668
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2010 r.
  1.Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń po dniu bilansowym
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Błędy popełnione w latach ubiegłych

Jak już wskazano na wstępie, zdarzeniem następującym po dniu bilansowym, wymagającym dokonania korekty jest wykrycie błędów wskazujących na nieprawidłowość sprawozdania finansowego. Błędy mogą powstać z różnych przyczyn, np.:

  • pomyłek arytmetycznych,

  • nieprawidłowej interpretacji przepisów,

  • nadużyć,

  • błędnej dekretacji.

Do błędów lat ubiegłych nie zalicza się natomiast skutków m.in.:

  • zmian zasad (polityki) rachunkowości dokonanych przez jednostkę,

  • przyjęcia niewłaściwej stawki amortyzacyjnej - ustawa dopuszcza możliwość weryfikacji stawek, bowiem dopiero w trakcie użytkowania środka trwałego można właściwie określić okres jego ekonomicznej użyteczności, będący podstawą ustalania stawki amortyzacyjnej,

  • utworzenia rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w nieprawidłowej wysokości - dokonuje się ich bowiem w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, podczas gdy rzeczywiście poniesione koszty mogą być inne.

W sytuacji gdy wykryty błąd popełniono w latach ubiegłych i dotyczy on podstawowej działalności operacyjnej jednostki, skutkami korekty tego błędu obciąża się lub uznaje odpowiednio pozostałe koszty lub przychody operacyjne.
 

Treść operacji
Ewidencja
Skutkami korekty obciąża się koszty    - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty 
       operacyjne",
   - Ma różne konta
Skutkami korekty uznaje się przychody    - Wn różne konta,
   - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody 
      operacyjne"

Ujęcie skutków korekt na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych odnosi się wyłącznie do tych błędów z lat ubiegłych, które nie są na tyle istotne, aby wpływały na rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych za lata, w których błędy te popełniono, jak również nie deformują wyniku finansowego za rok obrotowy, w którym stwierdzono popełnienie błędów.

Korekta błędów może mieć również wpływ na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego. Należy dodać, iż w sytuacji gdy ujęty w sprawozdaniu finansowym błąd spowodował zawyżenie bądź zaniżenie kosztów lub przychodów i wpływa na podstawę opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego, to złożone uprzednio zeznanie podatkowe należy skorygować.
 

Treść operacji
Ewidencja
Zwiększenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych    - Wn konto 87 "Podatek dochodowy 
     i inne obowiązkowe obciążenia wyniku
      finansowego",
   - Ma konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne"
Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego    - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
   - Ma konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne"
Zmniejszenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych    - Wn konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne",
   - Ma konto 87 "Podatek dochodowy
      i inne obowiązkowe obciążenia 
      wyniku finansowego"

Przykład

I. Założenia:

1. W 2010 r. spółka z o.o. zaksięgowała amortyzację za grudzień w podwójnej wysokości. Pomyłka ta spowodowała zawyżenie kosztów o kwotę: 45.000 zł. Ponadto jednostka kwotę tę uwzględniła w kosztach podatkowych.

2. W rachunku podatkowym zmniejszenie kosztów o kwotę: 45.000 zł spowodowało wzrost obciążenia z tytułu podatku dochodowego o kwotę: 8.550 zł. Spółka złożyła korektę zeznania podatkowego oraz wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami w kwocie: 50 zł.

3. Błąd w ewidencji amortyzacji spółka wykryła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 r. Zatem skutki korekty wprowadziła do ksiąg rachunkowych 2011 r.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. PK - korekta amortyzacji za grudzień 2010 r.
45.000 zł
07-1
76-0
2. PK - zaksięgowanie zaległego podatku wraz z odsetkami:      
   a) kwota podatku dochodowego
8.550 zł
87
22
   b) kwota odsetek
50 zł
75-1
22
3. WB - zapłata podatku wraz z odsetkami
8.600 zł
22
13-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Błędy popełnione w latach ubiegłych mogą być na tyle istotne, że sprawozdań finansowych sporządzonych za lata, w których je popełniono nie można uznać za rzetelnie i jasno przedstawiających sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Przy ewidencji skutków korekty takich błędów należy uwzględnić art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

Ocena popełnionego błędu należy do kierownika jednostki, gdyż ma charakter subiektywny i zależy od konkretnej sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Przy ustalaniu istotności można posiłkować się metodami stosowanymi przy badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, zgodnie z którymi za błąd nieistotny można uznać taki, który przykładowo nie spowoduje zmiany wyniku finansowego do 5%. Często stosuje się ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, sumy aktywów netto.
 

Ustalając poziom istotności dla popełnionych błędów można przyjąć następujące kryteria, np.:

a) 0,5%-1% sumy bilansowej lub

b) 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub

c) 1%-2% kapitałów własnych, lub

d) 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Poziom istotności i sposób jego określenia powinny stanowić element zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

W ewidencji księgowej korektę błędu istotnego ujmuje się na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).
 

Treść operacji
Ewidencja
Skutki powodujące zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty    - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku 
      finansowego" (w analityce: Skutki 
      błędów z lat ubiegłych),
   - Ma różne konta
Skutki powodujące zwiększenie zysku lub zmniejszenie straty    - Wn różne konta,
   - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku 
      finansowego" (w analityce: Skutki 
      błędów z lat ubiegłych)

Należy dodać, iż w sytuacji gdy istotny błąd wpływa na podstawę opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego, również kwoty podatku dochodowego wraz z odsetkami naliczonymi za lata ubiegłe odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).
 

Treść operacji
Ewidencja
Zwiększenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych    - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku 
      finansowego" (w analityce: Skutki 
      błędów z lat ubiegłych),
   - Ma konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne"
Kwota odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego    - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku 
      finansowego" (w analityce: Skutki 
      błędów z lat ubiegłych), ale tylko
      w części dotyczącej lat ubiegłych, konto
      75-1 "Koszty finansowe" - w części 
      dotyczącej bieżącego roku,
   - Ma konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne"
Zmniejszenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych    - Wn konto 22 "Rozrachunki 
      publicznoprawne",
   - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku 
      finansowego" (w analityce: Skutki 
      błędów z lat ubiegłych)

Przykład

I. Założenia:

1. W 2011 r. spółka z o.o. zakończyła modernizację budynku biurowego (ocieplenie). W związku z tym nakłady poniesione na adaptację zostały odniesione na zwiększenie jego wartości początkowej. Podczas weryfikacji wartości poniesionych nakładów spółka stwierdziła, iż ich część w kwocie: 75.000 zł została ujęta w 2010 r. bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jednostka uznała popełniony błąd za błąd istotny.

2. W wyniku popełnionego błędu spółka zaniżyła podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek dochodowy. Zaległość podatkową w kwocie: 14.250 zł oraz odsetki w kwocie: 1.600 zł (w tym: 1.000 zł za 2010 r.) spółka wpłaciła na konto urzędu skarbowego.

II. Dekretacja w księgach 2011 r.:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. PK - korekta kosztów za 2010 r.
75.000 zł
08
82
2. PK - zaksięgowanie zaległego podatku wraz z odsetkami:      
   a) kwota podatku dochodowego
14.250 zł
82
22
   b) kwota odsetek w części dotyczącej roku 2011
600 zł
75-1
22
   c) kwota odsetek w części dotyczącej roku 2010
1.000 zł
82
22
3. WB - zapłata podatku wraz z odsetkami
15.850 zł
22
13-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60