Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
III.PIT I CIT 2010 - ROZLICZENIE ROCZNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Deklaracja PIT-4R


1.1. Kto, kiedy i gdzie składa deklarację?

Do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-4R(3) obowiązani są płatnicy, o których mowa w art. 31, 33-35, 41 i 42e updof. Płatnikami tymi są:

 • zakłady pracy,
   
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną,
   
 • organy rentowe,
   
 • podmioty dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
   
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
   
 • organy zatrudnienia,
   
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 • areszty śledcze oraz zakłady karne,
   
 • spółdzielnie,
   
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
   
 • centrum integracji społecznej,
   
 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką,
   
 • podmioty dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne oraz z tytułu praw majątkowych,
   
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy.

Deklarację tę należy złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W razie zaprzestania przez płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację przekazuje się w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Zwróć uwagę!

Termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R za 2010 r. upływa z dniem 31 stycznia 2011 r. (poniedziałek).


Omawianą deklarację składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (gdy płatnik nie posiada siedziby).

1.2. Pytania i odpowiedzi

1) W okresie od czerwca do listopada 2010 r. zatrudniałem na umowę o pracę jednego pracownika. Czy deklarację PIT-4R obowiązany byłem złożyć do końca listopada?

Płatnicy wypłacający należności ze stosunku pracy mają obowiązek złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-4R. Ustanie obowiązków płatnika w trakcie roku podatkowego pozostaje bez wpływu na termin złożenia tej deklaracji. Płatnicy mają bowiem obowiązek przesłać ją urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jedynie w sytuacji zaprzestania przez płatnika działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację tę płatnik powinien przesłać w terminie do dnia zaprzestania działalności. Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trakcie roku nie ma wpływu na termin złożenia przedmiotowej deklaracji. Deklarację PIT-4R za 2010 r. podatnicy mają obowiązek złożyć w terminie do końca stycznia 2011 r.

2) Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w której zatrudniam sześciu pracowników. W październiku 2010 r. zmieniłem miejsce zamieszkania. Czy w związku z tym powinienem złożyć dwie deklaracje PIT-4R - jedną do urzędu skarbowego właściwego według obecnego miejsca zamieszkania, a drugą do urzędu skarbowego właściwego według poprzedniego miejsca zamieszkania?

Płatnik podatku obowiązany jest złożyć jedną roczną deklarację PIT-4R nawet wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego zmieniła się właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Deklarację tę powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2010 r. Wynika to z art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

3) Firmę założyłem w innej miejscowości niż miejscowość, w której mieszkam. Podatek VAT i od dochodów z działalności gospodarczej płacę odpowiednio do urzędu skarbowego według miejsca prowadzenia działalności i miejsca zamieszkania. Ponadto zatrudniam dwóch pracowników, którzy podlegają pod jeszcze inne urzędy skarbowe. Do którego urzędu skarbowego powinienem złożyć PIT-4R?

Kwoty zaliczek na podatek pobranych od wynagrodzeń pracowników płatnicy mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - jeżeli płatnik jest osobą fizyczną, lub siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (gdy płatnik nie posiada siedziby) - jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną.

Kwoty tych zaliczek wykazuje się w rocznej deklaracji PIT-4R. Deklarację tę przekazuje się do tego samego urzędu skarbowego, do którego były wpłacane zaliczki na podatek od przychodów pracowników.

Zatem zarówno zaliczki na podatek pobrane od przychodów pracowników jak i deklarację PIT-4R płatnik powinien przekazać do urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania pracowników nie ma w tym przypadku znaczenia.

4) Czy w PIT-4R w liczbie pracowników powinno się uwzględniać osoby, które przez cały miesiąc przebywały na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich i którym nie wypłacałem żadnych należności?

W PIT-4R podaje się liczbę pracowników, którym płatnik w danym miesiącu wypłacił lub postawił do dyspozycji jakiekolwiek należności lub świadczenia. Bowiem tylko takiego pracownika można uznać za podatnika. Jeżeli więc pracodawca osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie dokonywał żadnych wypłat ani świadczeń, nie powinien tej osoby ujmować w liczbie pracowników.

5) Czy pod pojęciem "należnych zaliczek" należy rozumieć zaliczki na podatek po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Pod pojęciem należnych zaliczek należy rozumieć kwotę zaliczek obliczonych zgodnie z art. 32 ust. 1-3b updof, czyli zaliczek pomniejszonych o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będą to więc te zaliczki, które w trakcie roku należało wpłacić do urzędu skarbowego.

6) Czy w deklaracji PIT-4R wykazuje się zaliczki na podatek, które pobrano nienależnie, np. od przychodu zwolnionego od podatku?

Płatnik ma obowiązek wpłacić na rachunek urzędu skarbowego wszystkie pobrane przez siebie zaliczki od przychodów podatników, również te, które zostały pobrane, choć nie powinny. Zatem w deklaracji PIT-4R także powinien wykazać wszystkie pobrane zaliczki na podatek. Będą to więc zaliczki, które pobrał od przychodów podlegających opodatkowaniu, jak i te pobrane od przychodów korzystających ze zwolnienia od podatku.

7) Czy można złożyć korektę deklaracji PIT-4R?

Płatnik może skorygować błędy w złożonej przez siebie deklaracji PIT-4R. W tym celu powinien złożyć deklarację korygującą. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie w części A w pozycji 6 kwadratu nr 2 "korekta deklaracji". Dodatkowo do korekty deklaracji płatnik powinien załączyć pismo wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty. Prawo do korygowania deklaracji wynika z art. 81 Ordynacji podatkowej.

8) W trakcie 2010 r. zakład pracy co miesiąc pobierał wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków. Czy w deklaracji PIT-4R można roczną kwotę tego wynagrodzenia ująć w jednej pozycji, np. w grudniu 2010 r.?

Kwota należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków potrącana jest z kwot pobranych podatków. Deklaracja PIT-4R powinna odzwierciedlać stan faktyczny, jaki zaistniał w danym roku podatkowym, a więc między innymi także fakt, że kwota wynagrodzenia płatnika była pobierana co miesiąc. Nie ma możliwości ujęcia tego wynagrodzenia w innych miesiącach niż te, w których zostało ono faktycznie pobrane.

9) Jak sporządzić deklarację PIT-4R za 2010 r., jeżeli z rocznego obliczenia podatku w PIT-40 za 2009 r. wynikła nadpłata, którą zaliczono na poczet zaliczki za marzec 2010 r.?

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaliczki należnej za marzec 2010 r. nie wpływa na kwotę obliczonej zaliczki za ten miesiąc. Zatem zaliczkę obliczoną za marzec należy wykazać w pełnej wysokości w części C.1 deklaracji PIT-4R. Natomiast kwotę nadpłaty zaliczoną na poczet tej zaliczki powinno się ująć w części C.7 deklaracji.

10) Czy w spółce z o.o. deklarację PIT-4R powinien podpisać prezes zarządu, czy główna księgowa?

Zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

W związku z tym osoba zajmująca się w imieniu płatnika obliczaniem i poborem podatku podpisuje wypełniane deklaracje, a więc m.in. deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R.

11) Czy w deklaracji PIT-4R ujmuje się kwotę zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowego wpłacenia zaliczki na podatek za dany miesiąc?

Odsetki, jako zobowiązanie uboczne względem należności głównej, nie są uwzględniane w deklaracji PIT-4R. Ujmuje się w niej wyłącznie kwoty pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek.

12) Jaką liczbę podatników wpisać w deklaracji PIT-4R, jeżeli w wyniku ruchów kadrowych (zatrudnienia i zwolnienia) w danym miesiącu zmieniała się liczba pracowników?

Ilość zatrudnianych i zwalnianych osób w danym miesiącu nie ma znaczenia przy wypełnianiu deklaracji PIT-4R. Ważne jest, ilu pracownikom płatnik wypłacił w tym miesiącu wynagrodzenie, od którego pobrał zaliczkę na podatek. W deklaracji PIT-4R wskazuje się bowiem liczbę pracowników, którym w danym miesiącu pobrano zaliczkę na podatek.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60