Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 14 z dnia 10.12.2010  »  ZWROTY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  »  Brak sprzedaży a zwrot VAT

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Brak sprzedaży a zwrot VAT

źródło:
Dodatek nr 14 do Poradnika VAT nr 23 z dnia 10.12.2010
Wszystko o zwrotach w podatku VAT

Rozpoczęliśmy inwestycję (budowę pawilonu handlowego). Dokonujemy obecnie jedynie zakupów towarów i usług, które w przyszłości związane będą z działalnością opodatkowaną. Czy w deklaracji VAT-7 kwoty wynikające z faktur dokumentujących te zakupy należy wykazać jako zakup środka trwałego czy jako zakupy pozostałe? Czy mamy prawo do zwrotu podatku naliczonego, jeśli nie dokonujemy żadnej sprzedaży?

Zakup towarów i usług związanych z prowadzoną inwestycją (budową pawilonu handlowego) należy wykazywać w ewidencji zakupów oraz w deklaracji VAT-7 jako zakup środka trwałego.

Niezależnie od tego, czy dokonany zakup stanowi kompletny i zdatny do użytkowania środek trwały, czy też dokonywane są dopiero nakłady (inwestycja w toku), których efektem będzie środek trwały - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jeśli tylko zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną.

Jeżeli podatnik dokonuje zakupów inwestycyjnych - w określonym momencie nabywa prawo do dysponowania towarem jak właściciel i otrzymuje fakturę VAT. Jeżeli nawet dokonany zakup nie zostaje natychmiastowo zaliczony do środków trwałych, to i tak w świetle przepisów ustawy podatnik nabywa prawo do niezwłocznego odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej dokonany zakup.

Zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, podatnik który nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju, kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Użycie przez ustawodawcę słowa "może" oznacza, że sam podatnik decyduje o tym, czy podatek naliczony rozliczy w składanej deklaracji (mimo braku czynności opodatkowanych) występując o zwrot tego podatku na rachunek bankowy, czy też z rozliczeniem tym wstrzyma się do czasu pojawienia się podatku należnego od dokonanych czynności, wykazując VAT naliczony jako kwotę do przeniesienia na następny okres.

W myśl art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (tj. dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju), podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Na pisemny wniosek podatnika w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenia banku;

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro, może być złożone w formie weksla.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60