Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 07:20
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 402.488
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
I.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Kiedy grudniową pensję i składki ZUS zaliczamy do kosztów podatkowych?

Wynagrodzenia stanowią koszt podatkowy miesiąca, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba updof i art. 15 ust. 4g updop). W sytuacji gdy pracodawca nie dotrzyma tych terminów, powinien je zaliczyć do kosztów w miesiącu, w którym zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika.

Jeśli chodzi o składki ZUS od tych wynagrodzeń, w części finansowanej przez płatnika składek, a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to według art. 22 ust. 6bb updof i art. 15 ust. 4h updop są one kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

  • z tytułu wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W razie uchybienia tym terminom są one kosztem w momencie ich opłacenia.

Z art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) wynika, że od wynagrodzeń wypłacanych w danym miesiącu składki do ZUS należy zapłacić do:

  • 5 dnia następnego miesiąca - jeżeli pracodawca jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym,

  • 15 dnia następnego miesiąca - w przypadku innych pracodawców.

Przy ustalaniu terminu opłacania składek ZUS, na mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stosuje się m.in. art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu opłacania składek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pensja za grudzień płatna w grudniu

W świetle powołanych regulacji, jeżeli wypłat wynagrodzeń podatnik dokonuje w miesiącu, za który są one należne, to składki od tych wypłat (finansowane przez pracodawcę) zalicza się do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, którego dotyczą, o ile pracodawca opłaci je nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca. Jeśli jednak 15 dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - nie później niż następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień 2010 r. będzie wypłacone w tym miesiącu, a składki zostaną opłacone do 17 stycznia 2011 r. (15 stycznia przypada w sobotę), to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2010 r.
 

Przykład

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. W dniu 31 grudnia 2010 r. wypłaci wynagrodzenia za grudzień 2010 r. Składki ZUS od tych wypłat opłaci 17 stycznia 2011 r.

Wynagrodzenia i składki ZUS od tych wypłat - finansowane przez pracodawcę - będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2010 r.

Zapłata składek po 17 stycznia 2011 r., np. 18 stycznia 2011 r., spowoduje, że będą one (w części finansowanej przez płatnika) stanowiły koszt uzyskania przychodów w styczniu 2011 r.

Pensja za grudzień płatna w styczniu

Gdy wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są terminowo (stawiane do dyspozycji) w miesiącu następującym po miesiącu, za który są należne, możliwość memoriałowego rozliczenia składek ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) w kosztach podatkowych jest uzależniona od tego, czy zostaną one wpłacone o miesiąc wcześniej niż przewiduje to powołana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
 

Przykład

Umowa z pracownikiem przewiduje, że wynagrodzenie za dany miesiąc płatne jest do 10-tego dnia następnego miesiąca. Załóżmy, że pracodawca przeleje 7 stycznia 2011 r. na konto pracownika pensję za grudzień 2010 r. W związku z tym, że wynagrodzenie wypłacone zostanie terminowo, pracodawca zaliczy je do grudniowych kosztów uzyskania przychodów. Aby składki ZUS od tego wynagrodzenia również zostały rozliczone w rachunku podatkowym grudnia, spółka powinna uiścić je do 17 stycznia 2011 r., czyli przed terminem wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej

Wypłaty z tytułu umów zlecenia, o dzieło, przeniesienia praw autorskich, kontraktów menedżerskich czy należności na rzecz członków zarządów lub rad nadzorczych rozliczane są na zasadzie kasowości, tzn. zobowiązany do świadczenia może obciążyć koszty podatkowe miesiąca, w którym wypłata faktycznie nastąpiła. Podobnie sytuacja wygląda ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Składki finansowane przez płatnika stanowią koszt podatkowy w dniu faktycznego ich opłacenia do ZUS.
 

Przykład

Umowa zlecenia będzie dotyczyć wykonywania pracy na stanowisku kasjera w grudniu 2010 r. Wynagrodzenie za grudzień będzie wypłacone 5 stycznia 2011 r., a składki na ubezpieczenia społeczne wpłacone do ZUS 15 lutego. Wynagrodzenie będzie kosztem uzyskania przychodów w styczniu 2011 r., składki na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez płatnika) będą kosztem uzyskania przychodów w lutym 2011 r.

Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po terminie

Przepisy prawa pracy wskazują, że wynagrodzenie za pracę ma być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i uzgodnionym z góry terminie (art. 85 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 K.p.).

Aby dochować terminu wypłaty świadczeń na rzecz pracowników, pracodawca musi wypłacić pracownikowi należne mu wynagrodzenie lub przynajmniej postawić je do jego dyspozycji. Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji pracownika następuje wówczas, gdy pracodawca stworzy pracownikowi możliwość odbioru tego wynagrodzenia.

Zasadą jest, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. W praktyce jednak częściej spotyka się inny sposób wypłacenia wynagrodzenia, tj. na konto bankowe. Jest to dopuszczalne, jeśli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie.

W przypadku przelewu wynagrodzenia na konto należy pamiętać, że pieniądze są postawione do dyspozycji pracownika w dniu uznania jego rachunku bankowego. Wówczas bowiem ma on możliwość swobodnego korzystania z pieniędzy.

Pracodawca, który spóźni się z wypłatą wynagrodzenia, zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym je wypłacił lub postawił do dyspozycji. Wówczas mają zastosowanie przepisy zawarte odpowiednio w art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.
 

Przykład

Pracodawca nie wypłaci w terminie wynagrodzeń za grudzień 2010 r. (termin ten upłynie 10 stycznia 2011 r.). Wynagrodzenia zostaną wypłacone dopiero 1 lutego 2011 r. Składki na ubezpieczenia społeczne wpłaci do ZUS 15 lutego 2011 r.

Wynagrodzenia za grudzień będą wypłacone z opóźnieniem. Skutkiem tego zarówno wynagrodzenia, jak i składki na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez płatnika) będą kosztem uzyskania przychodów w lutym 2011 r.

Wynagrodzenie płacone w częściach

W okresie świątecznym zdarza się, że pracodawca, chcąc zabezpieczyć pracownikom środki na świąteczne zakupy, wypłaca w częściach wynagrodzenie należne za grudzień. W takim przypadku obowiązują przedstawione zasady ustalania momentu zaliczania wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów.
 

Przykład

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca, za który wynagrodzenia są należne.

Przypadek I - wynagrodzenia za grudzień 2010 r. zostaną wypłacone w dwóch ratach 20 i 31 grudnia 2010 r., a składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zostaną opłacone 17 stycznia 2011 r.

Wynagrodzenia i składki stanowią koszt w grudniu 2010 r.

Przypadek II - wynagrodzenia za grudzień 2010 r. zostaną wypłacone 20 grudnia 2010 r. i 10 stycznia 2011 r., a składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zostaną opłacone 17 stycznia 2011 r.

Ta część wynagrodzenia, która będzie wypłacona w grudniu 2010 r. i składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od niej, będą stanowiły koszty w grudniu 2010 r. Natomiast ta część wynagrodzenia, która będzie wypłacona 10 stycznia 2011 r., czyli po terminie, będzie stanowić koszt w styczniu 2011 r. Składki od tej części wynagrodzenia też będą kosztem w styczniu 2011 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60