Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Przykład nr 1 - Rachunek przepływów pieniężnych w jednostce innej niż bank i zakład ubezpieczeń

źródło:
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2010
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1

Przykład ilustruje omówiony w Standardzie sposób sporządzania oraz prezentacji metodą bezpośrednią i pośrednią rachunku przepływów pieniężnych przez jednostkę inną niż bank lub zakład ubezpieczeń. Jego celem jest przybliżenie określonych w Standardzie zasad oraz pomoc w praktycznym wyjaśnieniu ich istoty.

W przykładzie (z wyjątkiem bilansu) podano wyłącznie dane dotyczące okresu sprawozdawczego (roku obrotowego). Odpowiadające im dane za rok poprzedni przedstawia się zgodnie z postanowieniami ustawy.

Przykład zawiera też informacje uzupełniające, mające pokazać, w jaki sposób sporządzono rachunek przepływów pieniężnych.

Ze względu na ilustracyjny charakter przykładu wprowadzono w nim szereg uproszczeń: m.in.: w rozrachunkach z tytułu VAT, jak również pominięto w bilansie niektóre specyfikacje, np. zapasów, środków pieniężnych.

Wszystkie dane liczbowe wyrażone są w złotych.

Bilans Spółki Akcyjnej "ALFA" na dzień 31.12.20XX

w PLN
     
Treść pozycji
Rok sprawozdawczy
Zmiana stanu
Rok poprzedni
1
2
3
4
5
6
7
Aktywa
A.
    Aktywa trwałe
838.300
190.500
647.800
 
I.
  Wartości niematerialne i prawne
73.000
5.700
67.300
   
1.
Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
-
-
   
2.
Wartość firmy
-
-
-
   
3.
Inne wartości niematerialne i prawne
73.000
5.700
67.300
   
4.
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
-
-
-
 
II.
  Rzeczowe aktywa trwałe
693.300
132.300
561.000
   
1.
Środki trwałe
367.300
6.300
361.000
     
a)  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
15.000
-
15.000
     
b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej
55.300
(34.700)
90.000
     
c)  urządzenia techniczne i maszyny
227.000
17.000
210.000
     
d) 
środki transportu
70.000
24.000
46.000
     
e) 
inne środki trwałe
-
-
-
   
2.
Środki trwałe w budowie
306.000
106.000
200.000
   
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
20.000
20.000
-
 
III.
  Należności długoterminowe
-
-
-
   
1.
Od jednostek powiązanych
-
-
-
   
2.
Od pozostałych jednostek
-
-
-
 
IV.
  Inwestycje długoterminowe
72.000
52.500
19.500
   
1.
Nieruchomości
-
-
-
   
2.
Wartości niematerialne i prawne
-
-
-
   
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
72.000
52.500
19.500
     
a)  w jednostkach powiązanych
-
-
-
     
b)  w pozostałych jednostkach
72.000
52.500
19.500
     
udziały lub akcje
57.000
45.000
12.000
     
inne papiery wartościowe
10.000
2.500
7.500
     
udzielone pożyczki
5.000
5.000
-
     
inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
   
4.
Inne inwestycje długoterminowe
-
-
-
 
V.
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-
-
-
B.
    Aktywa obrotowe
1.145.800
885.800
260.000
 
I.
  Zapasy
218.500
170.000
48.500
 
II.
  Należności krótkoterminowe
258.000
115.000
143.000
    1. Należności od jednostek powiązanych
-
-
-
    2. Należności od pozostałych jednostek
258.000
115.000
143.000
     
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
207.200
129.000
78.200
     
do 12 miesięcy
207.200
129.000
78.200
     
powyżej 12 miesięcy
-
-
-
     
b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
4.800
(60.000)
64.800
     
c) 
inne
46.000
46.000
-
     
d)  dochodzone na drodze sądowej
-
-
-
 
III.
  Inwestycje krótkoterminowe
667.500
599.000
68.500
   
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
667.500
599.000
68.500
     
a)  w jednostkach powiązanych
-
-
-
     
b)  w pozostałych jednostkach
417.400
381.400
36.000
     
udziały lub akcje
384.500
375.000
9.500
     
inne papiery wartościowe
10.900
6.400
4.500
     
udzielone pożyczki
-
-
-
     
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
22.000
-
22.000
     
c)  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
250.100
217.600
32.500
   
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
-
-
-
 
IV.
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.800
1.800
-
      Aktywa razem
1.984.100
1.076.300
907.800
Pasywa
A.
    Kapitał własny
1.137.300
465.000
672.300
 
I.
  Kapitał podstawowy
906.700
332.000
574.700
 
II.
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
(30.000)
(30.000)
-
 
III.
  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
-
-
-
 
IV.
  Kapitał zapasowy
188.600
157.000
31.600
 
V.
  Kapitał z aktualizacji wyceny
2.900
-
2.900
 
VI.
  Pozostałe kapitały rezerwowe
5.100
-
5.100
 
VII.
  Zysk (strata) z lat ubiegłych
-
(4.000)
4.000
 
VIII.
  Zysk (strata) netto
64.000
10.000
54.000
 
IX.
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
-
-
-
B.
    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
846.800
611.300
235.500
 
I.
  Rezerwy na zobowiązania
36.000
29.000
7.000
   
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.000
6.000
-
   
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
16.000
9.000
7.000
     
- długoterminowa
16.000
9.000
7.000
     
- krótkoterminowa
-
-
-
   
3.
Pozostałe rezerwy
14.000
14.000
-
     
- długoterminowe
-
-
-
     
- krótkoterminowe
14.000
14.000
-
 
II.
  Zobowiązania długoterminowe
192.000
118.000
74.000
   
1.
Wobec jednostek powiązanych
-
-
-
   
2.
Wobec pozostałych jednostek
192.000
118.000
74.000
     
a) kredyty i pożyczki
186.800
122.800
64.000
     
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
-
-
-
     
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
-
     
d) inne
5.200
(4.800)
10.000
 
III.
  Zobowiązania krótkoterminowe
612.000
457.500
154.500
   
1.
Wobec jednostek powiązanych
-
-
-
   
2.
Wobec pozostałych jednostek
570.000
451.000
119.000
     
a) 
kredyty i pożyczki
167.000
110.000
57.000
     
b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
-
-
-
     
c) 
inne zobowiązania finansowe
-
-
-
     
d) 
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
168.000
135.000
33.000
     
do 12 miesięcy
168.000
135.000
33.000
     
powyżej 12 miesięcy
-
-
-
     
e) 
zaliczki otrzymane na dostawy
-
-
-
     
f) 
zobowiązania wekslowe
-
-
-
     
g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
11.200
(1.000)
12.200
     
h) 
z tytułu wynagrodzeń
1.000
(2.800)
3.800
     
i) 
inne
222.800
209.800
13.000
   
3.
Fundusze specjalne
42.000
6.500
35.500
 
IV.
  Rozliczenia międzyokresowe
6.800
6.800
 
   
1.
Ujemna wartość firmy
-
-
-
   
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
6.800
6.800
-
      Pasywa razem 
1.984.100
1.076.300
907.800

Rachunek zysków i strat Spółki Akcyjnej "ALFA" za rok 20XX

 
w PLN
   
Treść pozycji
Rok 
sprawozdawczy
1
2
3
4
A.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
900.000
 
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
900.000
 
II.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
-
B.
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
400.000
 
I.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
400.000
 
II.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
-
C.
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)
500.000
D.
  Koszty sprzedaży
50.000
E.
  Koszty ogólnego zarządu
200.000
F.
  Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)
250.000
G.
  Pozostałe przychody operacyjne
35.000
 
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
23.000
 
II.
Dotacje
-
 
III.
Inne przychody operacyjne
12.000
H.
  Pozostałe koszty operacyjne
174.000
 
I.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
-
 
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
-
 
III.
Inne koszty operacyjne
174.000
I.
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)
111.000
J.
  Przychody finansowe
63.000
 
I.
Dywidendy i udziały w zyskach
17.000
 
II.
Odsetki
8.000
 
III.
Zysk ze zbycia inwestycji
21.000
 
IV.
Aktualizacja wartości inwestycji
1.700
 
V.
Inne
15.300
K.
  Koszty finansowe
59.000
 
I.
Odsetki, w tym:
50.000
    - dla jednostek powiązanych
-
 
II.
Strata ze zbycia inwestycji
-
 
III.
Aktualizacja wartości inwestycji
-
 
IV.
Inne
9.000
L.
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)
115.000
M.
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II.)
(19.000)
 
I.
Zyski nadzwyczajne
-
 
II.
Straty nadzwyczajne
19.000
N.
  Zysk (strata) brutto (L +/- M)
96.000
O.
  Podatek dochodowy
32.000
P.
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-
R.
  Zysk (strata) netto (N - O - P)
64.000

Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego
pomocne przy sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych

Uwaga:

1. dla ułatwienia obliczeń wartości dotyczące nabywania i sprzedaży składników działalności inwestycyjnej podano bez podatku VAT - podatek ten zaliczono umownie do przepływów z działalności operacyjnej,

2. dla uproszczenia założono, że na koniec poprzedniego roku nie wystąpiły różnice z wyceny bilansowej środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie

 
w PLN
Lp.
Treść
Dane za rok sprawozdawczy
1
2
3
1.
Sprzedano maszynę:  
  wartość netto
44.000
  sprzedaż za gotówkę (por. pkt 22)
67.000
  wynik na sprzedaży
23.000
2.
Darowizna niepieniężna przekazana w postaci urządzeń (wartość netto) (por. pkt 22)
16.000
3.
Ujawnienie podczas inwentaryzacji środka trwałego (por. pkt 22)
9.000
4.
Otrzymane dywidendy (brutto)
17.000
5.
Naliczone i otrzymane odsetki od lokat o okresie powyżej trzech miesięcy
2.000
6.
Zysk ze zbycia inwestycji krótkoterminowych:  
  wartość bilansowa
25.000
  cena sprzedaży (wpływ)
46.000
  wynik na sprzedaży
21.000
7.
Naliczone i zapłacone odsetki dotyczące działalności:  
  operacyjnej
35.400
  finansowej (od kredytów)
13.000
  finansowej (z tytułu leasingu finansowego - por. pkt 34)
1.600
8.
W wyniku trudnego do przewidzenia zdarzenia losowego zniszczeniu uległ budynek (nieubezpieczony) - wartość netto (por. pkt 23)
19.000
9.
Zmiana stanu (wzrost) czynnych, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
1.800
10.
Wzrost rezerw:  
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.000
  na świadczenia emerytalne i podobne
9.000
  inne
14.000
11.
Podział wyniku finansowego (4.000 z lat poprzednich + 54.000 z roku ubiegłego = 58.000):  
  wypłata dywidend (brutto)
16.000
  wypłata nagród (brutto)
20.000
  powiększenie kapitału zapasowego
17.000
  odpis na ZFŚS
5.000
12.
Podwyższenie kapitału Spółki "ALFA"; emisja własnych akcji; ogólna wartość akcji w cenie emisyjnej 450.000, w tym:

300.000 - kapitał podstawowy (wartość nominalna),

140.000 - kapitał zapasowy - agio (pomniejszony o koszty emisji 10.000)

należne wpłaty za przejęte akcje 30.000.

 
  Wpływy z emisji
410.000
13.
Kredyty długoterminowe:  
  Wpływy
200.000
  Spłata (kredyt dewizowy) 60.000 (wg kursu na dzień zaciągnięcia) i 9.000 (ujemne różnice kursowe zrealizowane)
69.000
14.
Kredyty krótkoterminowe:  
  Wpływy
140.000
  Kredyt w rachunku bieżącym per saldo (początek roku obrotowego 1.200, koniec roku obrotowego 7.200)
6.000
  Spłata (kredyt dewizowy): 36.000 (wg kursu na dzień zaciągnięcia) i 6.000 (dodatnie różnice kursowe zrealizowane)
30.000
15.
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (różnice dodatnie)
4.100
16.
Zmiana stanu (wzrost) rozliczeń międzyokresowych przychodów
6.800
17.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy
80.000
18.
Wartości niematerialne i prawne:  
  Zakup (za gotówkę)
12.000
19.
Środki trwałe w budowie:  
  Nabycie (zapisy memoriałowe)
140.000
  Zapłata
40.000
20.
Zaliczki na poczet budowy środków trwałych
20.000
21.
Środki transportu:  
  Zakup (za gotówkę)
35.000
22.
Maszyny i urządzenia:  
  Sprzedaż (wartość netto) (por. pkt 1)
44.000
  Ujawnienie (por. pkt 3)
9.000
  Darowizna przekazana (por. pkt 2)
16.000
  Nabycie (zapisy memoriałowe)
130.000
  Zapłata
70.000
  Przekazany wkład niepieniężny (por. pkt 30)
15.000
23.
Budynki:  
  Zniszczenie budynku - wartość netto (por. pkt 8)
19.000
24.
Nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych (wydatek)
4.700
25.
Nabycie udziałów w innej jednostce (wydatek)
30.000
26.
Nabycie 3-letnich obligacji Skarbu Państwa (wydatek)
2.500
27.
Udzielenie innej jednostce pożyczki długoterminowej (na 4 lata)
5.000
28.
Nabycie akcji innych jednostek w celach handlowych
400.000
29.
Do Spółki "ALFA" wniesiono wkład niepieniężny w postaci składników aktywów obrotowych (zapasów)
20.000
30.
Spółka "ALFA" pokryła akcje innej jednostki wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (por. pkt 22)
15.000
31.
Konwersja zaciągniętego kredytu długoterminowego na akcje własne
12.000
32.
Umorzenie zaciągniętej pożyczki długoterminowej
5.200
33.
Aktualizacja wartości bilansowej inwestycji krótkoterminowych, in plus, do wartości rynkowej
1.700
34.
Spłata raty kapitałowej leasingu finansowego
4.800
  Spłata odsetek i prowizji leasingowych (por. pkt 7)
1.600
35.
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego
34.000
36.
Stan na koniec roku środków pieniężnych zablokowanych na rachunku na okres dłuższy niż trzy miesiące, jako zabezpieczenie kredytu oraz środków ZFŚS
60.000

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Akcyjnej "ALFA" za rok 20XX

Metoda bezpośrednia

 
w PLN
     
Treść pozycji
Dane za rok sprawozdawczy
1
2
3
4
5
A.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
 
I. 
  Wpływy 
918.800
   
1.
Sprzedaż
892.000
   
2.
Inne wpływy z działalności operacyjnej
26.800
  II.    Wydatki 
819.700
   
1.
Dostawy i usługi
279.000
   
2.
Wynagrodzenia netto
202.800
   
3.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
106.000
   
4.
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
108.000
   
5.
Inne wydatki operacyjne
123.900
 
III. 
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 
99.100
B.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 
I. 
  Wpływy 
132.000
   
1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
67.000
   
2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
-
   
3.
Z aktywów finansowych, w tym:
65.000
         a) w jednostkach powiązanych
-
         b) w pozostałych jednostkach
65.000
            - zbycie aktywów finansowych
46.000
            - dywidendy i udziały w zyskach
17.000
            - spłata udzielonych pożyczek 
         długoterminowych
-
            - odsetki
2.000
            - inne wpływy z aktywów finansowych
-
   
4.
Inne wpływy inwestycyjne
-
 
II. 
  Wydatki 
619.200
   
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
157.000
   
2.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
-
   
3.
Na aktywa finansowe, w tym:
442.200
         a) w jednostkach powiązanych
-
         b) w pozostałych jednostkach
442.200
            - nabycie aktywów finansowych
437.200
            - udzielone pożyczki długoterminowe
5.000
   
4.
Inne wydatki inwestycyjne
20.000
 
III. 
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 
(487.200)
C.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
 
I. 
  Wpływy 
756.000
   
1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
410.000
   
2.
Kredyty i pożyczki
346.000
   
3.
Emisja dłużnych papierów wartościowych
-
   
4.
Inne wpływy finansowe
-
 
II. 
  Wydatki
154.400
   
1.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
-
   
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
16.000
   
3.
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
20.000
   
4.
Spłaty kredytów i pożyczek
99.000
   
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych
-
   
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
-
   
7.
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4.800
   
8.
Odsetki
14.600
   
9.
Inne wydatki finansowe
-
 
III. 
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 
601.600
D.
    Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
213.500
E.
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
217.600
           - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
4.100
F.
    Środki pieniężne na początek okresu
32.500
G.
    Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
246.000
           - o ograniczonej możliwości dysponowania
60.000

Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia

w PLN
     
Treść pozycji
Rok 
sprawozdawczy
1
2
3
4
5
A.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
 
I. 
  Zysk (strata) netto 
64.000
 
II. 
  Korekty razem 
35.100
   
1.
Amortyzacja
80.000
   
2.
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
(1.100)
   
3.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(4.400)
   
4.
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
14.300
   
5.
Zmiana stanu rezerw
29.000
   
6.
Zmiana stanu zapasów
(150.000)
   
7.
Zmiana stanu należności
(115.000)
   
8.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
182.500
   
9.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
5.000
   
10.
Inne korekty
(5.200)
  III.    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
99.100
B.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 
I. 
  Wpływy 
32.000*)
   
1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
67.000
   
2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
-
   
3.
Z aktywów finansowych, w tym:
65.000
         a) w jednostkach powiązanych
-
         b) w pozostałych jednostkach
65.000
           - zbycie aktywów finansowych
46.000
           - dywidendy i udziały w zyskach
17.000
           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
-
           - odsetki
2.000
           - inne wpływy z aktywów finansowych
-
   
4.
Inne wpływy inwestycyjne
-
 
II. 
  Wydatki 
619.200
   
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
157.000
   
2.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
-
   
3.
Na aktywa finansowe, w tym:
442.200
         a) w jednostkach powiązanych
-
         b) w pozostałych jednostkach
442.200
            - nabycie aktywów finansowych
437.200
            - udzielone pożyczki długoterminowe
5.000
   
4.
Inne wydatki inwestycyjne
20.000
 
III. 
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
(487.200)
C.
    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
 
I. 
  Wpływy 
756.000
   
1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
410.000
   
2.
Kredyty i pożyczki
46.000*)
   
3.
Emisja dłużnych papierów wartościowych
-
   
4.
Inne wpływy finansowe
-
 
II. 
  Wydatki 
154.400
   
1.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
-
   
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
16.000
   
3.
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
20.000
   
4.
Spłaty kredytów i pożyczek
99.000
   
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych
-
   
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
-
   
7.
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4.800
   
8.
Odsetki
14.600
   
9.
Inne wydatki finansowe
-
 
III. 
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 
601.600
D.
    Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
213.500
E.
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
217.600
           - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
4.100
F.
    Środki pieniężne na początek okresu
32.500
G.
    Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
246.000
           - o ograniczonej możliwości dysponowania
60.000

Objaśnienia do przykładu (w PLN)


 
Metoda bezpośrednia  
Dane zaczerpnięto bezpośrednio z ewidencji księgowej.  
I. Wpływy 
918.800 
1. Sprzedaż   
680.000 - wpływy ze sprzedaży  
152.000 - VAT z działalności operacyjnej (wpływ)  
60.000 - wpływy innych należności (z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń)  
Razem:
892.000
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej   
14.000 - wpływy z tytułu VAT dotyczącego działalności inwestycyjnej  
6.000 - odsetki naliczone i otrzymane zaliczone do działalności operacyjnej  
6.800 - pozostałe wpływy (patrz: zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów)  
Razem:
26.800
II. Wydatki 
819.700 
1. Dostawy i usługi   
239.000 - wydatki z tytułu zużycia materiałów i energii oraz usług obcych  
40.000 - VAT z działalności operacyjnej (wydatek)  
Razem:
279.000
2. Wynagrodzenia netto   
200.000 - wynagrodzenia bieżącego okresu (wydatek)  
2.800 - wypłacone wynagrodzenia zaległe (wydatek)  
Razem:
202.800
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia   
106.000 - narzuty na wynagrodzenia oraz płatności innych świadczeń (wydatek)  
Razem:
106.000
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym   
25.000 - zapłacony podatek dochodowy (wydatek)  
78.000 - VAT - rozliczenie z Urzędem Skarbowym (wydatek)  
5.000 - inne płatności z tytułu podatków i opłat (wydatek)  
Razem:
108.000
5. Inne wydatki operacyjne   
7.000 - kary i grzywny (wydatek)  
8.000 - odsetki zwłoki (wydatek)  
35.400 - odsetki naliczone i zapłacone z tytułu działalności operacyjnej, podróże służbowe itp.  
11.000 - VAT z działalności inwestycyjnej (wydatek)  
14.000 - płatności z tytułu pozostałych zobowiązań operacyjnych  
48.500 - pożyczki udzielone pracownikom ze środków ZFŚS  
Razem:
123.900
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)   
wpływy 918.800 minus wydatki 819.700
99.100 
Metoda pośrednia   
W nawiasach, pochyłym, wytłuszczonym drukiem podano numery informacji zawartej w materiałach roboczych do przykładu.  
Grupa A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
I. Zysk (strata) netto     
Pozycja R rachunku zysków i strat  
64.000 
II. Korekty razem     
Suma korekt A.II.1 do A.II.10  
35.100 
1. Amortyzacja razem (17)  
80.000 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     
ujemne zrealizowane różnice kursowe (13)
9.000
 
dodatnie zrealizowane różnice kursowe  (14)
6.000
 
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe (15)
(4.100)
 
razem korekta  
(1.100) 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     
dywidendy otrzymane (4) 
(17.000)
 
odsetki otrzymane (5) 
(2.000)
 
odsetki zapłacone od kredytów (7) 
13.000
 
odsetki i prowizje leasingowe zapłacone (34) 
1.600
 
razem korekta  
(4.400) 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej     
zysk ze sprzedaży maszyny (1) 
(23.000)
 
darowizna niepieniężna przekazana (2) 
16.000
 
ujawnienie środka trwałego (3) 
(9.000)
 
zysk ze zbycia inwestycji (6) 
(21.000)
 
wartość netto zniszczonego budynku (8) 
19.0000*)
 
Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowej (33) 
(1.700)
 
odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego (35)  34.000  
razem korekta  
14.300
5. Zmiana stanu rezerw     
zmiana stanu razem - wzrost (10)  
29.000 
6. Zmiana stanu zapasów     
bilansowa zmiana stanu 
(170.000)
 
plus    
korekta z tytułu otrzymanego wkładu niepieniężnego (29) 
+ 20.000
 
razem korekta  
(150.000)
7. Zmiana stanu należności     
zmiana stanu razem   (115.000)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów     
zmiana stanu zobowiązań    
(bez funduszy specjalnych) - wzrost 
341.000
 
minus    
korekta z tytułu wzrostu zobowiązań    
inwestycyjnych (19, 22) 
160.000
 
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 
181.000
 
zmiana stanu funduszy specjalnych - wzrost 
6.500
 
minus    
korekta z tytułu odpisu z zysku na ZFŚS (11) 
(5.000)
 
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 
1.500
 
razem zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych  181.000 + 1.500 =
182.500
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych     
wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych (9)
(1.800)
 
wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów (16)
6.800
 
razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  
5.000 
10. Inne korekty     
korekty wyniku finansowego netto z tytułu:    
- umorzenia pożyczki (32)
(5.200)
 
razem korekta:  
(5.200)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     
zysk netto
64.000
 
suma korekt
35.100
 
razem  
99.100 
Grupa B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy   
132.000 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
sprzedaż maszyny (1)  
67.000 
3. Z aktywów finansowych (w pozostałych jednostkach),   
65.000 
w tym:     
- zbycie aktywów finansowych     
wpływ ze sprzedaży inwestycji (6)
46.000
 
- dywidendy i udziały w zyskach     
otrzymane dywidendy brutto (4)
17.000
 
- odsetki     
wpływ z tytułu odsetek od lokat bankowych powyżej trzech miesięcy (5)
2.000
 
II. Wydatki   
619.200 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     
wydatki na nabycie:    
wartości niematerialnych i prawnych (18)
12.000
 
środków trwałych w budowie (19)
40.000
 
środków transportu (21)
35.000
 
maszyn i urządzeń (22)
70.000
 
razem  
157.000 
3. Na aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach),   
442.200 
w tym:     
- nabycie aktywów finansowych     
wydatki na nabycie:    
krótkoterminowych aktywów finansowych (24)
4.700
 
udziałów w obcych jednostkach (25)
30.000
 
3-letnich obligacji Skarbu Państwa (26)
2.500
 
akcji innych jednostek - w celach handlowych (28)
400.000
 
razem  
437.200 
- udzielone pożyczki długoterminowe     
udzielona innej jednostce na 4 lata pożyczka (27)  
5.000
4. Inne wydatki inwestycyjne     
wypłacone zaliczki inwestycyjne (20)  
20.000 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)     
razem wpływy
132.000
 
minus    
razem wydatki 619.200  
 
(487.200) 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy:   
756.000 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  
emisja akcji Spółki "ALFA":    
ogólna wartość emisji w cenie emisyjnej:    
(12) 450.000 minus koszty emisji 10.000 =
440.000
 
minus    
należne wpłaty na kapitał podstawowy (12)
30.000
 
razem wpływy z emisji  
410.000 
2. Kredyty i pożyczki     
zaciągnięcie kredytu długoterminowego (13)
200.000
 
kredyt w rachunku bieżącym (per saldo) (14)
6.000
 
zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego (14)
140.000
 
razem wpływy z tytułu kredytów i pożyczek  
346.000 
II. Wydatki:   
154.400 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli wypłata dywidend (11) 16.000
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
wypłata nagród z zysku (11)  
20.000 
4. Spłaty kredytów i pożyczek     
wydatki na spłatę:     
kredytu długoterminowego    
(łącznie z różnicami kursowymi) (13)
69.000
 
kredytu krótkoterminowego    
(łącznie z różnicami kursowymi) (14)
30.000
 
razem  
99.000 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
wydatek na spłatę raty kapitałowej leasingu finansowego (34)
4.800 
8. Odsetki     
zapłacone odsetki i prowizje:    
od kredytów (7)
13.000
 
od leasingu finansowego (34)
1.600
 
razem  
14.600 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)   
razem wpływy
756.000
 
minus    
razem wydatki
154.400
 
   
601.600 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) przepływy pieniężne netto z działalności: 
213.500 
operacyjnej (A.III)
99.100
 
inwestycyjnej (B.III)
(487.200)
 
finansowej (C.III)
601.600
 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 
217.600 
w tym:    
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
4.100 
 
F. Środki pieniężne na początek okresu  
32.500 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D) 
246.000 
w tym:     
- o ograniczonej możliwości dysponowania (36)
60.000 
 

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60