Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.AKTUALNOŚCI
 III.Ustawa wprowadzająca nowe symbole PKWiU do ustawy o VAT - już w Senacie
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zmiany dotyczące zwolnień przedmiotowych z podatku VAT

W wyniku nowelizacji uchylony zostanie załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz usług zwolnionych od podatku. Regulacje dotyczące zwolnień z VAT przeniesione zostaną bezpośrednio do art. 43 ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres na podstawie prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Nowelizacja ta spowoduje pewne zmiany w zakresie zwolnień w porównaniu do zwolnień wynikających z obecnie obowiązującego załącznika nr 4. Zmiany te wymieniamy poniżej.

W zakresie usług opieki medycznej, zwolnieniu będą podlegały jedynie te usługi, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, świadczone przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz psychologów.

Zwolnieniu będą podlegały usługi edukacyjne świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zwolnienie przysługiwać będzie również na dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ze zwolnienia korzystać będą usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zwolnienie dotyczy również nauczania języków obcych przez podmioty inne niż wymienione powyżej oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych.

Zwolnieniem objęte będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane, prowadzone w formach przewidzianych w odrębnych przepisach, świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również usługi finansowane w całości ze środków publicznych.

Zwolnienie, którego przedmiotem są usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich zostało ograniczone do usług na rzecz uczniów i wychowanków tych szkół, studentów i doktorantów uczelni prowadzącej te domy studenckie lub z którymi te uczelnie (szkoły) mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania osób wymienionych w tym przepisie.

Zwolnienie dotyczące działalności wykonywanej przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, religijnym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim, będzie miało szerszy zasięg niż obecnie, ponieważ obejmować ma również dostawę towarów.

Warunkiem zwolnienia usług związanych ze sportem świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jest:

  • konieczność organizowania i uprawiania sportu lub organizowania i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,

  • nie nastawienie świadczących te usługi na osiąganie zysków,

  • świadczenie usług na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zwolnieniu nie będą podlegać usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstęp na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Jeśli chodzi o usługi związane z kulturą aktualnie obowiązujące zwolnienie ma być rozszerzone o dostawę towarów ściśle związanych z tymi usługami, które świadczone są przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W zakresie usług ubezpieczeniowych i finansowych wprowadzono definicje oparte na kryteriach ekonomicznych, określających charakter oraz funkcjonowanie tych usług, niezależnych od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.

Mocą art. 43 ust. 1 pkt 37 zwolnione z VAT będą usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ze zwolnienia korzystać będą usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W art. 43 ust. 1 pkt 39 objęto zwolnieniem czynności udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W art. 43 ust. 1 pkt 40 określono zwolnienie usług, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli.

W art. 43 ust. 1 pkt 41 objęto zwolnieniem czynności związane z instrumentami finansowymi. Zwolnienie to odnosi się do instrumentów finansowych wymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 15 w art. 43 ustawy zwolnienia dotyczące usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów i usług wymienionych powyżej w pkt 37-41 nie mają zastosowania do:

  • czynności ściągania długów, w tym factoringu;

  • usług doradztwa;

  • usług w zakresie leasingu.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60