Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Koszty badań lekarskich pracowników

źródło:
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2010
Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej

Na jakim koncie należy zaksięgować wydatki poniesione przez jednostkę na badania lekarskie pracowników?

Zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), dalej zwanej K.p., pracodawca ma obowiązek przeprowadzać na swój koszt następujące badania lekarskie:

  • wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

  • okresowe, którym podlegają wszyscy pracownicy w okresie zatrudnienia bez względu na rodzaj wykonywanej pracy,

  • kontrolne, którym podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Przeprowadza się je w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Warto również zaznaczyć, iż pracodawca zobowiązany jest do ponoszenia innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
 

Wydatki poniesione przez zakład pracy na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników odnosi się w ewidencji księgowej w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub koncie zespołu 5.

Czy pracownikowi skierowanemu na badania lekarskie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na te badania? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać ewidencja tego zwrotu?

Pracownikowi skierowanemu na badania lekarskie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na te badania, ale wyłącznie w sytuacji, gdy badania te przeprowadzane są w innej miejscowości.

Zgodnie bowiem z art. 229 § 3 K.p., w razie przejazdu pracownika na badania lekarskie do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z powyższym przepisem, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwrot pracownikom kosztów przejazdu na badania lekarskie, wyliczonych według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych, podlega ewidencji księgowej, zapisem:
 

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 
          (w analityce: Pozostałe koszty - podróże służbowe),
        - Ma konto 10 „Kasa” lub 23-4 „Rozrachunki z pracownikami”
          (jeżeli pracownicy pobrali zaliczkę na podróż służbową).

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka skierowała kilku pracowników na badania okresowe.

2. Faktura VAT wystawiona przez SP ZOZ opiewała na kwotę: 600 zł (usługa zwolniona od VAT).

3. Zakład, w którym przeprowadzone zostały badania, znajduje się w innej miejscowości, dlatego też pracodawca zwrócił pracownikom koszty dojazdu na te badania, wyliczone według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Koszty te, w wysokości: 57 zł, wypłacono z kasy jednostki.

4. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:
 


Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. Dane z faktury VAT wystawionej przez SP ZOZ za badania okresowe pracowników jednostki:

 

 

 

   a) kwota zobowiązania

600 zł

30

21

   b) zarachowanie usługi w koszty działalności operacyjnej

600 zł

40

30

oraz równolegle

600 zł

konto 
zespołu 5

49

2. KW - zwrot kosztów przejazdu pracowników na badania lekarskie

57 zł

40

10

oraz równolegle

57 zł

konto 
zespołu 5

49

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60