Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (279) z dnia 1.08.2010  »  RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU  »  Weksle w ewidencji księgowej  »  Ewidencja księgowa weksli własnych i obcych

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Ewidencja księgowa weksli własnych i obcych

źródło:
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (279) z dnia 1.08.2010

Jakie konta służą do ewidencji księgowej weksli?

Otrzymanie od kontrahenta weksla obcego w celu zapłaty należności ujmuje się na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", stosując konto analityczne "Weksle obce". Jeżeli suma wekslowa (wartość nominalna weksla) przewyższa wartość należności wobec odbiorcy, to różnicę w postaci nadwyżki (dyskonto weksla) odnosi się na dobro konta 75-0 "Przychody finansowe".

Weksel obcy wystawiony w celu zabezpieczenia pożyczki lub udzielenia gwarancji wykonania umowy ujmuje się tylko w ewidencji pozabilansowej jako należność warunkowa na koncie 29 "Należności warunkowe", stosując konto analityczne "Weksle obce in blanco".

W przypadku gdy jednostka wystawia weksel w celu pokrycia swego zobowiązania, weksel własny stanowi u niej zobowiązanie finansowe. Wystawienie weksla własnego ujmuje się na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki", zakładając do tego konta odrębne konto analityczne "Zobowiązania wekslowe". Różnicę między sumą wekslową a niższą od niej kwotą zobowiązania (dyskonto weksla) ujmuje się w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe".

Jeśli natomiast wystawiony przez jednostkę weksel ma służyć zabezpieczeniu wykonania umowy, tj. stanowić gwarancję, należy go wykazać w księgach rachunkowych jako zobowiązanie warunkowe w ewidencji pozabilansowej na koncie 29 "Zobowiązania warunkowe", zakładając odrębne konto analityczne do tego konta "Weksle własne in blanco".

Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymany od kontrahenta weksel na pokrycie należności z faktury?

Suma pieniężna oznaczona na wekslu (suma wekslowa) otrzymanym jako pokrycie należności od odbiorcy może się składać z dwóch elementów:

a) sumy netto na wekslu (równowartość należności),

b) kwoty odsetek wekslowych od daty wystawienia weksla do daty jego płatności (nadwyżka ponad kwotę należności).

Otrzymany weksel obcy zalicza się do krótkoterminowych aktywów finansowych w wartości nominalnej. Wartość nominalną weksla w tej sytuacji stanowi suma wartości należności wraz z odsetkami.

Ewidencja zdarzeń związanych z otrzymaniem weksla od odbiorcy może przebiegać w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

Weksel otrzymany od kontrahenta w celu pokrycia należności

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. "X" sprzedała spółce "Y" towary za kwotę brutto według faktury VAT: 12.200 zł.

2. Na pokrycie tej należności spółka "X" otrzymała od firmy "Y" weksel:

Weksel na kwotę 12.295 zł

Poznań, dnia 6 lipca 2010 r.

31 sierpnia 2010 r. zapłacimy za ten własny weksel na zlecenie "X" spółka z o.o. w Poznaniu sumę dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych.

Weksel płatny w Banku Polskim O/Poznań.
 

"Y" spółka z o.o.
ul. Złota 15
60-101 Poznań
Andrzej Mazur

3. Firma "Y" uregulowała kwotę określoną na wekslu w wyznaczonym terminie.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. PK - weksel otrzymany na pokrycie należności:

 

 

 

   a) pokrycie należności głównej

12.200 zł

14

20

   b) nadwyżka sumy wekslowej nad kwotą należności 
      (dyskonto)

95 zł

14

75-0

2. WB - wykup weksla przez wystawcę

12.295 zł

13-0

14

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz


Weksle w bilansie wykazuje się w wartości nominalnej. Przy czym weksle płatne w terminie powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia wykazuje się po stronie aktywów - jako inwestycje krótkoterminowe w pozycji B.III.1 lit. c) "Inne aktywa pieniężne".

Natomiast weksle płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c) "Inne środki pieniężne".

Jak zaksięgować pokrycie zobowiązania wekslem własnym?

Ewidencja wystawienia weksla własnego na pokrycie zobowiązania przebiega w sposób przedstawiony na poniższym przykładzie liczbowym.

Przykład

Pokrycie zobowiązania wekslem własnym

I. Założenia:

1. Firma "AXS" pokryła zobowiązanie wobec spółki "PTC" wystawionym wekslem własnym. Suma wekslowa obejmuje kwotę zobowiązania: 25.000 zł oraz dyskonto weksla za odroczony termin płatności w wysokości: 500 zł.

2. Firma "AXS" wykupiła weksel w terminie ustalonym na wekslu, tj. 90 dni od dnia wystawienia weksla.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. PK - zobowiązanie pokryte wekslem:
   a) kwota zobowiązania
   b) dyskonto weksla

25.000 zł
500 zł
21
75-1
24
24

2. WB - wykup weksla w terminie płatności

25.500 zł

24

13-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

W bilansie wystawione weksle własne o terminie wykupu nie dłuższym niż rok wykazuje się w wartości nominalnej w pasywach - jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji B.III.2 lit. f) "Zobowiązania wekslowe".

Gdzie zaksięgować weksel wystawiony w celu zabezpieczenia wykonania umowy kredytowej?

Jeśli wystawiony przez jednostkę weksel ma służyć zabezpieczeniu wykonywanej umowy, zabezpieczeniu udzielonej pożyczki lub kredytu, stanowi zobowiązanie warunkowe. Przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Mogą powstawać między innymi z tytułu indosu weksla.

Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej na koncie 29 "Zobowiązania warunkowe". Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania warunkowego, a po stronie Wn wygaśnięcie tego zobowiązania.

Zobowiązania, jak długo mają charakter warunkowych, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Ujawniane są jedynie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Przy czym, jednostka ujawnia informację o stanie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy, jeżeli możliwość wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma (to znaczy, jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia zobowiązania - np. istnieje zagrożenie, że kredyt nie będzie spłacony).

Do momentu wystąpienia okoliczności, dla powstania których wystawiono weksel in blanco jako formę zabezpieczenia zobowiązania (tutaj: kredytu), pozostaje on u wystawcy jedynie w ewidencji pozabilansowej. Zapisy w ewidencji bilansowej pojawią się dopiero wtedy, gdy wystawca weksla nie ureguluje w terminie przewidzianym umową zobowiązania zagwarantowanego wekslem.

Przykład

Pokrycie zobowiązania z tytułu kredytu wystawionym wekslem in blanco

I. Założenia:

1. Jednostka zaciągnęła kredyt w wysokości: 150.000 zł. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu wystawiła weksel in blanco, który bank ma prawo wypełnić na sumę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, tj.: 157.500 zł.

2. Jednostka ze względu na problemy finansowe po paru miesiącach przestała spłacać kredyt. Niespłacone zobowiązanie z tytułu kredytu wraz z odsetkami wyniosło: (kredyt: 75.000 zł + odsetki: 3.750 zł) = 78.750 zł. Bank wypełnił weksel na kwotę całego zobowiązania: 78.750 zł i poinformował jednostkę o pokryciu zobowiązania z tytułu kredytu wekslem in blanco.

3. Weksel został wykupiony przez jednostkę w terminie określonym na wekslu.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. PK - wystawienie weksla in blanco - zapis w ewidencji pozabilansowej

157.500 zł

 

29

2. PK - pokrycie zobowiązania wobec banku wekslem:
   a) kwota kredytu
   b) odsetki bankowe

75.000 zł
3.750 zł
13-4
75-1
24
24

3. WB - wykup weksla w terminie płatności

78.750 zł

24

13-0

4. PK - wyksięgowanie zobowiązania warunkowego z ewidencji pozabilansowej

157.500 zł

29

 

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Ewidencja pozabilansowa

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60