Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 19 (702) z dnia 1.07.2010  »  RACHUNKOWOŚĆ  »  VAT od należności nieściągalnych w księgach rachunkowych

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

VAT od należności nieściągalnych w księgach rachunkowych

źródło:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (702) z dnia 1.07.2010

Jak zaksięgować VAT od należności nieściągalnych, gdy nie można go skorygować w deklaracji, ponieważ kontrahent nie istnieje?

Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT, o której mowa w pytaniu, wynika z tzw. ulgi na złe długi, określonej w art. 89a i 89b ustawy o VAT. Na podstawie tych przepisów, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w odniesieniu do wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ponadto, z ulgi na złe długi można skorzystać, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  • wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

  • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania ww. korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

  • wierzytelności nie zostały zbyte,

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

  • wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 14-dniowy termin uregulowania należności przez dłużnika, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, podatnik nie może skorzystać z ulgi na złe długi i skorygować podatku należnego, gdyż jego dłużnik nie istnieje, nie może być zatem czynnym podatnikiem VAT.

W księgach rachunkowych wartość nieściągalnych wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów lub usług zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Z ich definicji (zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy) wynika, że do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. koszty związane z odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym, nieobciążających kosztów.

Nieściągalne wierzytelności zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie widniejącej na rozrachunkach, tj. w kwocie brutto, a więc wraz z należnym VAT. Przypomnijmy, że dla potrzeb podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartość należności, która została uprzednio zarachowana do przychodów należnych (i której nieściągalność została udokumentowana lub uprawdopodobniona), zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o PDOP. Zatem VAT należny od nieściągalnej należności nie stanowi kosztu podatkowego, nie został on bowiem wcześniej zaliczony do przychodów należnych.

W związku z tym spisanie nieściągalnej należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dokonywane jest zapisem:
 

     a) wyksięgowanie całej należności z rozrachunków:

        - Ma odpowiednie konto zesp. 2 (20, 23, 24);

     b) wartość należności w kwocie zarachowanej uprzednio do przychodów należnych, tj. 
          w kwocie netto:

        - Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” - koszty podatkowe, jeśli spełnia 
           wymogi ustaw podatkowych;

     c) VAT zawarty w nieściągalnej należności:

        - Wn konto 76-2 „Pozostałe koszty operacyjne” - koszty niepodatkowe.

Jeżeli na nieściągalną należność dokonano wcześniej odpisu aktualizującego, to należność tę księguje się zapisem:
 

        - Wn konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
        - Ma odpowiednie konto zesp. 2 (20, 23, 24).

W tym przypadku nieściągalna należność została wcześniej ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych w dacie dokonania odpisu aktualizującego.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60