Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 19 (702) z dnia 1.07.2010  »  ŚRODKI TRWAŁE  »  Likwidacja środka trwałego w związku z budową nowego ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Likwidacja środka trwałego w związku z budową nowego a koszt wytworzenia

źródło:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (702) z dnia 1.07.2010

Czy nieumorzona wartość budynku (środka trwałego), likwidowanego w związku z budową nowego, powinna być zaliczana do kosztu wytworzenia nowego budynku, czy też może być ujęta bezpośrednio w kosztach podatkowych i bilansowych?

Nieumorzona wartość likwidowanego budynku (stanowiącego środek trwały) nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego budynku. Wartość ta może być ujęta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, jeżeli likwidacja nie następuje w związku ze zmianą rodzaju działalności.

Na potrzeby podatku dochodowego, za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się:

  • wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,

  • koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi,

  • inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się natomiast:

  • kosztów ogólnych zarządu,

  • kosztów sprzedaży,

  • pozostałych kosztów operacyjnych,

  • kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Dodatkowo w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci.

Koszty wytworzenia środka trwałego koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 16g ust. 4 i 5 ustawy o PDOP i art. 22g ust. 4 i 5 ustawy o PDOF.

Z wymienionych powyżej elementów, które składają się na koszt wytworzenia środka trwałego, najwięcej wątpliwości wzbudza sformułowanie „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”. Nie wiadomo bowiem, jakie koszty zawierają się w tym katalogu. Czy do kosztów tych powinno się zaliczyć również nieumorzoną wartość zlikwidowanego budynku (będącego środkiem trwałym), który wcześniej istniał w miejscu tego nowego środka trwałego?

Przypomnijmy, że do niedawna organy podatkowe zgodnie uznawały, że w przypadku gdy budynek (będący środkiem trwałym) jest likwidowany w związku z wytworzeniem w jego miejsce innego środka trwałego, to niezamortyzowana wartość „starego” budynku jest kosztem bezpośrednio związanym z budową nowego obiektu. W związku z tym ta nieumorzona wartość powinna składać się na koszt wytworzenia nowego środka trwałego, czyli powinna zwiększać jego wartość początkową. Tak uznał np. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu z 10 marca 2006 r., nr DP/PD/423-012/2/06/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w decyzji z 2 stycznia 2007 r., nr IS.I/2-4230/12/06, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2008 r., nr IP-PB3-423-644/08-2/JG (interpretacja usunięta ze strony Ministerstwa Finansów).

W ostatnim czasie organy podatkowe zmieniły swoje stanowisko i uznają, że niezamortyzowana wartość środka trwałego (budynku), w przypadku jego likwidacji i wybudowania w jego miejsce nowego, nie zwiększa wartości początkowej tego nowego środka trwałego. Zdaniem organów podatkowych, nie ma uzasadnienia do rozliczania nieumorzonej wartości zlikwidowanego środka trwałego (budynku) poprzez amortyzację wybudowanego w jego miejsce nowego obiektu. Według organów, nieumorzona wartość ww. budynku może zostać ujęta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, z uwzględnieniem jednakże regulacji zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF. Przepisy te stanowią, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Zatem likwidacja środka trwałego z innych przyczyn niż zmiana rodzaju działalności uprawnia podatników do ujęcia w kosztach podatkowych nieumorzonej wartości likwidowanego środka trwałego.

Takie stanowisko zaprezentował Minister Finansów (zmieniając z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2009 r., nr DD6/033-46/MDA/PK-8/2009:

„(…) stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej jest nieprawidłowe w zakresie dotyczącym wyeliminowania z kosztów podatkowych nieumorzonej części wartości początkowej likwidowanych środków trwałych. Poniesione wydatki na nabycie tych środków trwałych, odpowiadające nieumorzonej ich wartości, powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem uzasadnienia do dalszej amortyzacji środka trwałego po jego fizycznej likwidacji. Obowiązujące przepisy nie dają podstawy do rozliczenia nieumorzonej wartości środka trwałego poprzez amortyzację innego środka trwałego (podkreśl. red.). Z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, iż nie uważa się za koszty podatkowe strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność na skutek zmiany rodzaju działalności. A zatem - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - jeżeli likwidacja środka trwałego nie jest związana ze zmianą rodzaju działalności, strata z tego tytułu, w wysokości nieumorzonej wartości środka trwałego, powinna stanowić bezpośrednio i jednorazowo koszt uzyskania przychodów. (…)”

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2010 r., nr ITPB1/415-824b/09/DP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 października 2009 r., nr IPPB1/415-684/09-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 października 2009 r., nr ILPB1/415-823/09-4/IM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2009 r., nr IBPBI/1/415-444/09/ZK.

Dla celów bilansowych koszt wytworzenia środka trwałego ustala się w oparciu o art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim, koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środka trwałego, do dnia przyjęcia go do używania (lub do dnia bilansowego), w tym również niepodlegający odliczeniu VAT i podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Również w aspekcie rachunkowym sprawa kwalifikacji nieumorzonej wartości środka trwałego (budynku), w przypadku jego likwidacji i wybudowania w jego miejsce nowego wzbudza wątpliwości. Naszym zdaniem, niezamortyzowana wartość likwidowanego środka trwałego (budynku) nie będzie powiększała kosztu wytworzenia nowego, wybudowanego w jego miejsce budynku. Ta nieumorzona wartość może zostać odniesiona bezpośrednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, w związku z postawieniem go w stan likwidacji, dokonywane jest zapisem (dowód LT):
 

     a) dotychczasowe umorzenie środka trwałego:

        - Wn konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”;

     b) wartość początkowa środka trwałego:

        - Ma konto 01 „Środki trwałe”;

     c) nieumorzona wartość środka trwałego:

        - Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Wartość postawionego w stan likwidacji budynku, do czasu jego fizycznej likwidacji, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej na koncie 09 „Środki trwałe w likwidacji” (zapis jednostronny strona Wn).

Wspomnijmy, że w literaturze przedmiotu spotyka się również i taki pogląd, że nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego (budynku) ujmowana jest w koszcie wytworzenia nowego, wybudowanego w jego miejsce, obiektu (na koncie 08 „Środki trwałe w budowie”).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60