Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 8 z dnia 10.06.2010  »  Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej

źródło:
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2010
Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym

Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp., podobnie jak omówione już wcześniej dostawy energii oraz świadczenie usług powszechnych mają charakter ciągły. Również w stosunku do tych usług ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, choć nieco inaczej niż w przypadku ww. usług powszechnych.

Na mocy art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla usług najmu, dzierżawy, leasingu lub innych usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Takie same zasady obowiązują w stosunku do usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Otrzymanie części zapłaty - zgodnie z art. 19 ust. 15 - powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Uwaga

Obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT (usługi najmu, dzierżawy, ochrony, dozoru, pośrednictwa ubezpieczeniowego, stałej obsługi prawnej itp.) uzależniony został od terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury albo od momentu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę - w zależności od tego, które z ww. zdarzeń miało miejsce wcześniej.

Przy ww. usługach warto również mieć na względzie odpowiednie uregulowania dotyczące dokumentowania transakcji. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W ust. 2 tego przepisu zastrzeżono jednocześnie, że faktura VAT w takich przypadkach nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.
 

Przykład

Zgodnie z zawartą umową najemca uregulował czynsz za maj w terminie płatności, czyli w dniu 15 maja 2010 r. Obowiązek podatkowy powstał w tym dniu, w którym podatnik otrzymał zapłatę - czyli 15 maja. Wynajmujący miał obowiązek wykazania podatku należnego z tytułu świadczonej usługi najmu w deklaracji za maj 2010 r.

Podatnik mógł wystawić fakturę VAT najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu 15 maja 2010 r. Miał jednak prawo wystawić fakturę wcześniej (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur), najwcześniej jednak 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (czyli 15 kwietnia 2010 r.).


Przykład

Może zdarzyć się sytuacja, w której najemca nie ureguluje jednorazowo całej kwoty czynszu. Zakładając, że w kwietniu 2010 r. uregulował 40% należności za maj 2010 r., natomiast pozostałą część należności uregulował w maju 2010 r., to wówczas obowiązek podatkowy w stosunku do wpłaconej kwoty stanowiącej 40% należności za maj, powstał w kwietniu - w momencie zapłaty tej części, natomiast podatek należny od pozostałej części należności powinien być rozliczony w deklaracji za maj 2010 r.


Przykład

W sytuacji gdy część należności uregulowana została w maju (w terminie płatności), natomiast pozostała część zostanie uregulowana już po tym terminie (w czerwcu, lipcu, czy sierpniu), to niezależnie od terminu zapłaty pozostałej części należności, obowiązek podatkowy w stosunku do całej należności określonej w umowie powstał w maju 2010 r. Cały podatek należny z tytułu świadczonej usługi najmu wynajmujący powinien wykazać w deklaracji za maj 2010 r.


Przedstawione przykłady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu przekonują, że każdą tego rodzaju usługę należy rozpatrywać indywidualnie pod kątem zgodności z przepisami w zakresie VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie usługodawcy, w przypadku usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT uzależniony jest bowiem zarówno od uregulowań umownych pomiędzy stronami, jak i od realizacji postanowień umowy - czyli od tego, kiedy usługobiorca uiści umówioną zapłatę.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60