Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 7 z dnia 1.05.2010  »  ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE OSOBY FIZYCZNEJ  »  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne właściciela

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne właściciela

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2010
Rozrachunki z właścicielami i wspólnikami

Składki społeczne, jak i składkę zdrowotną właściciela (osoby fizycznej) ujmujemy w księgach miesiąca, którego dotyczą - bez względu na termin ich zapłaty (dokonywane z konta firmowego). Zatem kapitał właściciela danego roku obciążają składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia do grudnia tego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Czy takie księgowania są prawidłowe? Dla potrzeb podatku dochodowego prowadzimy zestawienie kosztów podatkowych w Excelu.

Jeśli składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne właściciela (osoby fizycznej) regulowane są ze środków pieniężnych jednostki, to naliczenie tych składek może być dokonywane w korespondencji z kontem 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z właścicielem). W takiej sytuacji do konta 24 należy prowadzić analitykę, ułatwiającą ustalenie sald na tym koncie - z podziałem na należności i zobowiązania przejściowe (wynikające z bieżących obrotów gotówkowych) oraz trwałe, dotyczące np. zapłaconych za właściciela składek.

Ewidencja księgowa będzie wówczas wyglądać następująco:
 

   1) naliczenie składek społecznych i składki zdrowotnej:

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - trwałe wycofanie kapitału),
        - Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” 
          (w analityce: Rozrachunki z ZUS),

   2) zapłata składek na rachunek bankowy ZUS:

        - Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” 
          (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
        - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Składki te, regulowane w imieniu właściciela ze środków pieniężnych jednostki, traktowane są jako trwałe wycofanie środków z firmy i na koniec roku zmniejszają kapitał właściciela. Zmniejszenia kapitału dokonuje się zapisem:
 

        - Wn konto 80 „Kapitał podstawowy”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - trwałe wycofanie kapitału).

Zwracamy uwagę, iż płacone w imieniu właściciela składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jednostka może w trakcie roku zarachować w ciężar kosztów działalności operacyjnej. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z trwałym wycofaniem środków z firmy. Natomiast księgowanie naliczenia i zapłaty składek będzie przebiegać zapisami:
 

   1) naliczenie składek ZUS:

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 
          (w analityce: Pozostałe koszty),
        - Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” 
          (w analityce: Rozrachunki z ZUS),

   2) zapłata składek na rachunek bankowy ZUS:

        - Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” 
          (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
        - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

W przypadku gdy jednostka księguje naliczone składki na ubezpieczenia społeczne w ciężar kosztów operacyjnych w miesiącu, którego składki te dotyczą (bez względu na termin ich zapłaty), ewidencja ta jest zgodna z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Powyższą zasadę można zastosować również do naliczonych składek, które są księgowane w korespondencji z kontem 24 „Pozostałe rozrachunki”. Zatem postępowanie jednostki jest prawidłowe.

O wyborze sposobu księgowania składek - za pośrednictwem konta 24, czy na koncie kosztów - decyduje jednostka. Przy czym sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji dotyczących składek ZUS właściciela powinien zostać opisany w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

Należy jednak pamiętać, iż składki na Fundusz Pracy (FP) zawsze zarachowuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, a składkę zdrowotną na konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

Analogiczne zasady obowiązują w przepisach podatkowych. Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów lub zostać odliczone od uzyskanego dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 13a updof. Tutaj również wyboru sposobu rozliczenia składek dokonuje podatnik. Przy czym składki na FP nie mogą być odliczone od dochodu, ich wartość zalicza się bowiem do kosztów podatkowych.

Jednak możliwość zaliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i FP do kosztów uzyskania przychodów dotyczy tylko faktycznie zapłaconych składek.

Natomiast - na podstawie art. 27b updof - o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ulega obniżeniu podatek dochodowy.

Ustalenie podstawy opodatkowania odbywa się najczęściej poprzez pozabilansowe dokonanie korekt kosztów i przychodów podatkowych. Zatem jednostka, ustalając statystycznie koszty podatkowe, może dla celów pomocniczych prowadzić zestawienie w Excelu.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60