Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2010
Rozrachunki z właścicielami i wspólnikami

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zagraniczną podróż służbową właściciela firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) osobowym samochodem służbowym? Po powrocie właściciel przedstawił jedynie fakturę za paliwo zakupione na terenie Polski, nie posiadał rachunku za nocleg.

Do przedsiębiorcy odbywającego zagraniczną podróż służbową nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących diet.

W związku z tym przedsiębiorcy nie przysługują i nie są zaliczane do kosztów działalności operacyjnej kwoty ryczałtowe, np. ryczałt na pokrycie kosztów noclegów lub dojazdów środkami komunikacji miejscowej, z wyjątkiem diet w wysokości określonej dla pracowników.

Pozostałe wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową w postaci kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki, których poniesienie jest konieczne, mogą być zaliczone do kosztów w wysokości faktycznie poniesionej, na podstawie dowodów dokumentujących fakt ich poniesienia (faktury, rachunki, paragony, bilety itp.).

W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela firmy, np. rachunku za nocleg w czasie wyjazdu, nie ma podstaw do stosowania ryczałtu w zakresie rozliczenia kosztów noclegu.

Należy także przypomnieć, iż zwrot wydatków poniesionych przez właściciela firmy z tytułu własnych wyjazdów służbowych samochodem stanowiącym środek trwały może obejmować wszelkie wydatki dotyczące tego pojazdu poniesione w czasie podróży, tj. zakup paliwa, opłaty za parking, mycie samochodu, naprawa itp., w wysokości faktycznie poniesionej. Poniesione wydatki muszą być przy tym udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami (ewentualnie paragonami).

Po jakim kursie rozliczyć zagraniczną podróż służbową?
 

Koszty zagranicznej podróży służbowej przelicza się na złotówki według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia tej podróży.

W myśl bowiem art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie: średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.
 

Jeżeli na pokrycie niezbędnych kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju, przedsiębiorca pobrał zaliczkę w walucie obcej, to do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej można zastosować kurs, po jakim wyceniono wypłaconą zaliczkę. Jest to najprostszy sposób, bowiem nie powoduje powstania różnic kursowych.

Na jakim koncie zaksięgować koszty podróży właściciela firmy?

W ewidencji księgowej koszty delegacji, w tym właściciela firmy, ujmuje się w koszty okresu, którego dotyczą, czyli okresu, w którym nabyto prawo do należności z tego tytułu (okresu, w którym właściciel firmy odbył podróż służbową). Jest to zgodne z zasadą memoriału określoną w art. 6 ustawy o rachunkowości.

Koszty podróży służbowych zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na koncie 40 „Koszty według rodzajów” lub na odpowiednim koncie zespołu 5.

Należy przy tym podkreślić, iż jednostka nie ma ustawowego obowiązku wyodrębniania w księgach rachunkowych kosztów delegacji. Koszty te nie są bowiem wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w ramach kosztów działalności operacyjnej.
 

Jednostka może ustalić w zakładowym planie kont, stanowiącym załącznik do dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę do stosowania zasady rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, iż koszty podróży służbowych ujmuje się np. na koncie 40?9 „Pozostałe koszty rodzajowe” bądź też może stosować do ich ewidencji oddzielne konto analityczne, np. 40-8 „Podróże służbowe”.

Koszty podróży służbowej właściciela firmy (pracodawcy), wynikające z zatwierdzonego rozliczenia, wprowadza się do ksiąg rachunkowych, zapisem:
 

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 
          (w analityce: Podróże służbowe),
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Pozostałe rozrachunki z właścicielem).

Przykład

I. Założenia:

1. Właściciel firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) pojechał w zagraniczną podróż służbową do Czech (Praga).

2. Podróż odbywała się w dniach 8-9 marca 2010 r., samochodem osobowym służącym prowadzonej działalności gospodarczej (wprowadzonym do ewidencji środków trwałych).

3. Przedsiębiorca przekroczył granicę polsko-czeską 8 marca o godz. 8, natomiast w drodze powrotnej 9 marca o godz. 21. Delegacja rozpoczęła się i zakończyła we Wrocławiu.

4. Po powrocie przedstawił jedynie fakturę za paliwo zakupione na terenie Polski, w wysokości: 200 zł brutto. Nie posiadał rachunku za nocleg.

5. Delegację rozliczono 10 marca 2010 r. Średni kurs NBP z 9 marca 2010 r. wynosił przykładowo: 3,4217 zł/EUR.

6. Do ewidencji i rozliczania kosztów jednostka stosuje wyłącznie konta zespołu 4.

II. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r., wysokość diety za dobę podróży na terenie Czech wynosi: 33 EUR.

1) czas podróży:

                                           Wyjazd

Przyjazd

Przekroczenie granicy

Czas podróży krajowej

Czas podróży zagranicznej

Miejscowość

Data

Godzina

Miejscowość

Data

Godzina
4 godziny
1 doba 
13 godzin

Wrocław
Praga

08.03.2010
08.03.2010

6.00
10.00

Kudowa Słone

08.03.2010

8.00

Praga
Wrocław

09.03.2010
09.03.2010

19.00
23.00

Kudowa Słone

09.03.2008

21.00

2) dieta za czas podróży zagranicznej:

   1 doba 13 godzin ≈ 2 doby,

   (2 doby x 33 EUR) = 66 EUR,

   dieta za czas podróży krajowej nie przysługuje,

3) koszty noclegu:

   w przypadku nieprzedłożenia przez właściciela firmy rachunku za noclegi w czasie wyjazdu nie ma podstaw do stosowania    ryczałtu w zakresie rozliczenia kosztów noclegu,

4) koszty przejazdu:

   faktura za paliwo = 200 zł brutto,

5) razem koszty podróży właściciela: 66 EUR i 200 zł.


III. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. Koszty podróży służbowej właściciela firmy:

 

 

 

   a) diety: (66 EUR x 3,4217 zł/EUR) =

225,83 zł

40

24

   b) koszty paliwa

200,00 zł

40

24

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60