Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 6 z dnia 10.04.2010  »  WSTĘP  »  ULGA NA ZŁE DŁUGI - SPOSÓB NA NIEUCZCIWEGO ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

ULGA NA ZŁE DŁUGI - SPOSÓB NA NIEUCZCIWEGO KONTRAHENTA

źródło:
Dodatek nr 6 do Poradnika VAT nr 7 z dnia 10.04.2010
Optymalizacja rozliczeń VAT

W sytuacji gdy wierzyciel nie ma możliwości wyegzekwowania od dłużnika należności za towar czy usługę, ma prawo - w świetle art. 89a ustawy o VAT - do pomniejszenia podatku należnego. Korekta taka nazywana jest powszechnie ulgą na złe długi.

Z ulgi na złe długi podatnik (wierzyciel) skorzystać może przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

4) wierzytelności nie zostały zbyte,

5) od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,

6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Przepis art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT stawia warunek, że korekta podatku należnego dotyczyć może wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Uprawdopodobnienie nieściągalności ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.
 

Przykład

Jan K. wystawił fakturę VAT, określając w niej termin płatności na dzień 3 lutego 2010 r. Jeżeli do dnia 2 sierpnia 2010 r. dłużnik nie ureguluje należności, podatnik może uznać, iż wierzytelność jest nieściągalna i ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi.
 


Przykład

Spółka Gamma w dniu 15 lipca 2009 r. wystawiła fakturę VAT na kwotę 15.000 zł netto plus VAT w kwocie 3.300 zł. Termin płatności należności określono na 31 lipca 2009 r. W dniu 1 sierpnia 2009 r. dłużnik uregulował część należności w kwocie 5.000 zł.

Ponieważ do dnia 27 stycznia 2010 r. pozostała część należności nie została zapłacona, zatem wierzyciel ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, ale jedynie w stosunku do kwoty 13.300 zł brutto, co oznacza, że kwota podatku podlegająca korekcie wyniesie:

13.300 zł x 22/122 = 2.398 zł.

Uwaga

Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przykład

Podatnik wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż usług w dniu 4 lutego 2010 r. Jeżeli kontrahent nie uiści należności wynikającej z tej faktury, wówczas podatnik z ulgi na złe długi będzie mógł skorzystać najpóźniej do końca 2012 r. (dwa lata licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę).

Wierzyciel, który zamierza skorzystać z ulgi na złe długi ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie dłużnika. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 14-dniowy termin na zapłatę wierzytelności przez dłużnika po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru ww. dokumentu przez dłużnika.
 

Przykład

W dniu 20 stycznia 2010 r. podatnik wysłał do dłużnika zawiadomienie o zamiarze skorygowania VAT należnego od niezapłaconych wierzytelności. Dłużnik odebrał ww. zawiadomienie 21 stycznia 2010 r. Wierzyciel jeszcze w styczniu uzyskał informację o odbiorze zawiadomienia przez dłużnika. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez dłużnika, czyli do dnia 4 lutego 2010 r. dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania.

Jeżeli pozostałe warunki do skorzystania z ulgi na złe długi zostały spełnione, wierzyciel miał prawo skorygować VAT należny w deklaracji za luty 2010 r. Kwota korygowanego podatku należnego wynosi 11.000 zł i dotyczy sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową (wartość netto 50.000 zł).

W lutym podatnik zakupił towary i usługi, od których odliczył podatek naliczony w kwocie 10.000 zł (wartość netto zakupów 80.000 zł).

W miesiącu tym podatnik wykonał następujące czynności opodatkowane (od których w lutym powstał obowiązek podatkowy):

  • srzedaż towarów opodatkowana stawką 7% o wartości netto 10.000 zł, podatek VAT 700 zł,

  • sprzedaż usług opodatkowana stawką 22% o wartości netto 6.000 zł, podatek VAT 1.320 zł.

Ulgę na złe długi należy uwzględnić w pozycji 29 i 30 deklaracji VAT-7, ponieważ podatek należny korygowany w ramach ulgi na złe długi dotyczył sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową.

Wątpliwości podatników budzi kwestia formalnego wypełnienia deklaracji, w której wykazują oni ulgę na złe długi. Część organów podatkowych uznaje za prawidłowe skorygowanie zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku należnego, czyli uwzględnienia wszystkich danych wynikających z niezapłaconej przez dłużnika faktury VAT. Dlatego też w prezentowanym przez nas na kolejnych stronach przykładzie wypełnienia deklaracji VAT?7, w której rozliczana jest ulga na złe długi, odpowiednio pomniejszona została zarówno wartość netto, jak i kwota podatku należnego. Okazuje się jednak, że nie wszystkie urzędy skarbowe akceptują taki sposób wypełnienia deklaracji. Zdarza się, że organ podatkowy żąda jedynie odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku należnego, bez jednoczesnego pomniejszania podstawy opodatkowania.

Nasza redakcja stoi na stanowisku, że dopóki problem ten nie znajdzie rozwiązania wprost w przepisach, w kwestii tej powinna być całkowita dowolność. Podstawa opodatkowania (pomniejszona bądź nie) pozostaje bez wpływu na rozliczenie zobowiązania podatkowego. Dla organu podatkowego i systemu, do którego wprowadzana jest deklaracja, dużo „czytelniejsze” będzie skorygowanie obu pozycji - zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku należnego.

Podatnik, który skorzystał z ulgi na złe długi, ma obowiązek wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o dokonanej korekcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego.

Wierzyciel obowiązany jest również zawiadomić o dokonanej korekcie dłużnika w ciągu 7 dni od dnia jej dokonania, a kopię tego zawiadomienia przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla wierzyciela. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 89a ust. 6 ustawy o VAT.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Dłużnik, który otrzymał takie zawiadomienie o korekcie i nie uregulował należności w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, ma obowiązek odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

W przypadku gdy dłużnik skoryguje już podatek na podstawie powołanego przepisu, a w późniejszym terminie ureguluje całość lub część należności, ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność.
 

Przykład

Podatnik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, w deklaracji za luty 2010 r. skorzystał z ulgi na złe długi. Załóżmy, że w dniu 6 kwietnia 2010 r. otrzymał na rachunek bankowy należność od dłużnika. Dłużnik w całości uregulował zaległą kwotę. W kwietniu podatnik wykonał następujące czynności opodatkowane podatkiem VAT:

  • sprzedaż towarów opodatkowana stawką 7% - wartość netto 4.000 zł, podatek VAT 280 zł,

  • sprzedaż towarów opodatkowanych stawką 22% - wartość netto 7.000 zł, podatek VAT 1.540 zł.

W deklaracji za kwiecień podatnik rozliczy zakupy towarów i usług na łączną kwotę 10.000 zł, podatek VAT 2.000 zł.

W związku z uregulowaniem należności przez dłużnika, podatnik ma obowiązek wykazania w deklaracji za kwiecień kwoty podatku należnego, który został uprzednio (w lutym) skorygowany w ramach ulgi na złe długi.

Deklaracja VAT-7 za kwiecień 2010 r. wypełniona powinna zostać w następujący sposób:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60